"Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır."
Aristo
Kişi Detayları
Adı Prof. Dr. Dilaver GÜRER
Görevi Ana Bilim Dalı Başkanı
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Tasavvuf
Özgeçmiş 1965’te Yozgat’ta doğdu. 1981 yılında Yozgat Lisesi’nden, 1986 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi’nden mezun oldu. Bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Hazîran 1987’de Başbakanlığa bağlı Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda (İstanbul) “başbakanlık uzman yardımcısı” olarak göreve atandı. 1992-1993 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Bilim Dalında doktoraya başladı. 1995’te Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde Tasavvuf Anabilim Dalı’nda araştırma görevlilisi oldu. Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın danışmanlığındaki, “Abdülkâdir Geylânî ve Kâdiriyye’nin Kolları” isimli doktora çalışmasını 1997’de tamamladı. Fransa ve Mısır’da branşı ile ilgili araştırmalarda bulundu. 1999 yılında yardımcı doçentlik kadrosuna atanan Dilâver Gürer, 2002 yılında İlâhiyat (Tasavvuf) alanında doçent, 2007 yılında da profesör oldu.
Prof. Dr. Gürer halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı başkanlığını devam ettirmektedir. Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir. Yayınlanmış çok sayıda kitap ve makâlesi vardır. Branşı ile ilgili pek çok ulusal ve uluslararası ilmî organizasyonlara iştirak etmiştir.

İRTİBAT:

İş adresi: S.Ü İlahiyat Fakültesi, Meram Yeniyol/KONYA
Cep tlf.: 0 555 443 73 33
İş tlf. : 0 332 323 82 50
e-posta:dilgurer@yahoo.com
dilgurer@hotmail.com


YAYINLANMIŞ KİTAPLARI
1) Abdulkâdir Geylanî, Hayatı Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul-2002.
2) Fusûsu’l-Hikem ve Mesnevî’de Peygamberlerin Öyküleri, İnsan Yayınları, İstanbul-2005.
3) Fusûsu’l-Hikem ve Mesnevî’de Peygamber Öyküleri (II), MEBKAM Yayınları, Konya-2007.
4) Abdülkâdir-i Geylânî, İnsan Yayınları, İstanbul-2004.
5) Abd al-Qadir Jilani, Insan Publications, İstanbul-2008 (önceki kitabın İngilizce’si).
6) Cilâü’l-Hâtır Yol’un Esasları, Gelenek Yayınları, İstanbul-2006, (Abdülkâdir-i Geylânî’den tercüme).
7) Risâleler, (Abdülkâdir-i Geylânî’den tercüme), İnsan Yayınları, İstanbul-2007.
8) Mecâlis-i Seb’a’dan Seçmeler, Rumi Yayıncılık, Konya-2007, (Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin aynı adlı eserinden seçmeler).
9) Selections From Discourses of Rumi, Rumi Yayınları, Konya-2007 (önceki kitabın İngilizcesi).
10) Mevlânâ Hayâtı ve Yolu, Rumi Yayınları, Konya-2007, (Osman Behcet’in Osmanlıca eserini yayına hazırlama).
11) Mewlana Jalal Al-Din Rumi His Life and His Path, Rumi Yayınları, Konya-2007, (önceki kitabın İngilizcesi).
12) Düşünce ve Kültürde Tasavvuf, Ensar Neşriyat, İstanbul-2007.
13) Mesnevî-i Şerîf Şerhi (11. cilt vd.), Kitabevi Yayınları, İstanbul-2008, (A. Avni Konuk’un Osmanlıca eserini yayına hazırlama.
14)Geylani Tefsiri, (heyetle birlikte Türkçe tercüme) İstanbul 2010
15) Nehru'l-Kadiriyye, (Fadıl Geylani'den Türkçe tercüme), İstanbul 2010.
16) Sufi İbn Sina ve Makamatü'l-Arifin, İstanbul 2012, Gelenek Yay.
17)İbn Arabi'de Din ve İbadet, İstanbul 2012, Gelenek Yay.
18) Ariflerin Aynası, (S. Konevi'den ortak tercüme), İstanbul 2010, Gelenek Yay.
19) Mecalis-i Seb'a, (Mevlana'dan tercüme), Konya 2008.
Doğum Yeri YOZGAT
Doğum Tarihi 1965
Lisans Yaptığı Üniversite Ankara
Lisans Tarihi 24.06.1986
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite --
Doktora Yaptığı Üniversite Marmara
Doktora Tarihi 04.07.1997
Yardımcı Doçent Atandığı Tarih 01.01.1999
Doçent Atandığı Tarih 01.01.2002
Profesör Atandığı Tarih 14.08.2007
Telefon 03323238250
Oda No 304
Dahili 8094
Cep Telefonu 05554437333
E-posta dilgurer@yahoo.com
Diğer E-posta dilgurer@hotmail.com
Telif Kitapları
Abd al-Qadir Jilani
Abdulkadir Geylânî Hayatı, Eserleri, Görüşleri
Abdulkâdir-i Geylânî
Abdülkadir Geylani Hayatı, Eserleri, Görüşleri
Abdülkadir Geylani risaleler
Abdülkadir-i Geylâni
Ariflerin Aynası (Mir'atü'l-Arifin)
Düşünce ve Kültürde Tasavvuf
Düşünce ve Kültürde Tasavvuf
Fusûsul-Hikem ve Mesnevî'de Peygamberlerin Öyküleri
Fusûsul-Hikem ve Mesnevî'de Peygamberlerin Öyküleri
Füsûsu'l-Hikem ve Mesnevî'de Peygamber Öyküleri II
Füsûsu'l-Hikem ve Mesnevî'de Peygamber Öyküleri II
Hz. Mevlana ve Tasavvuf
İbn Arabî'de Din ve İbadet
Mecâlis-i Seb'a Yedi Vaaz Sohbetler
Risâleler
Sûfî İbn Sîna ve Makâmâtü'l-Ârifîn
Çeviri Kitapları
Abdulkadir Geylânî (k.s.)'dan Yolun Esasları 52 Sohbet Cilâü'l-Hatır
Ariflerin Aynası (Mir'atü'l-Arifin)
Ariflerin Aynası-Mir'atü'l-Ârifîn
Cilâu'l-Hâtır : Yolun Esasları
Dervişliğin Âdâbı
Mir'âtü'l-Ârifîn
Kütüphanesindeki Eserler
18.Yüzyıl Toplumunda Nakşbendi-Müceddidi Hareket Anadolu'daki Temsilcileri Ve Tasavvufi Görüşleri
19. Yüzyıl Konyasında Bir Müderris-Sufi: Muhammed Bahaeddin el-Bozkıri
300 Soruda Tasavvufi Hayat
4. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler
40 Mektup
40 Mektup
5. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler
6. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler
7. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler
7. Millî Mevlâna Sempozyumu
8. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler
9. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler
A'malü'l-kulub : beyne's-sufiyye ve ulemai ehli's-sünne
Abdulkadir el-Ceylani Bazullahi'l-Eşheb
Abdulkâdir Geylânî Dîvânı Sûfî Şiirleri ve Rumuzlu Makaleler
Abdulkerim el-Cili Filesufu's-Sufiyye
Abdurrezzâk Kaşâni'ye Göre Kur'an'ın Tasavvufi Tefsiri
Abdülehad Nûrî-i Sivâsî Hayatı, Eserleri, Görüşleri
Abdülkadir Geylani'den Yolun Esasları 52 Sohbet
Abdülkerim Cîlî Hayatı, Eserleri, Tasavvuf Felsefesi
Abherü'l-aşıkin
Abidin Paşa'nın Mesnevi Şerhi
Adabu'n-Nüfus
Adabu's-Suhbe
Adabü'l-Mürid : Genç Müslümanlara Öğütler
Âdâbü'l-müridin
Adabü't-Tarikatu ve Esraru'l-Hakikatu fi Rasailü'ş-Şeyh Abdürrezzak el-Kamisani
Afaku Ma'rifet Tebsıratü’l-mübtedî ve tezkiretü’l-müntehî
Afrika'da Tasavvuf ve Tarikatlar
Ağubozan
Ahadiyyet Risalesi
Ahi Evran Kitap Yazdı Mı?
Ahlak Ve Tasavvuf Kitaplarındaki Hadislerin Sıhhati
Ahmed Emin-i Tokadi Hayatı, Tasavvufi Görüşleri ve Risaleleri
Ahmed er-Rifai Menkıbeleri
Ahmed-i Cami Nameki
Ahmed-i Câmî Nâmekî Hayatı-Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri
Ahmet er-Rıfai Menkıbeleri
Akademi Mecmuası
Akademi Mecmuası (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı)
Akademik araştırma İlmi Dergi
Akaidü's-Sufiyye fi Zav-i'l-Kitab ve's-Sünne
Akhisarlı Şeyh İsa Menakıbnamesi 16.yy
Akhisarlı Şeyh İsa Menakıbnamesi XVI. Yüzyıl
Akşemseddin Hayatı ve Eserleri
Al- Hakim At- Tırmıdı
Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhûru
Alevi-Bektaşi Klasikleri Makalat
Alevilik Bektaşilik Geleneği Ve İslam
Ali b. Ebi Talib Divanı -seçmeler-
Allah Dostları
Allah Dostları
Allah Dostları
Allah Dostları 5 -20.yy Türkiye Evliya Menakıbı-
Allah İlminden Yansımalarla Kur'an-ı Kerim Çözümü
Allah'a Ulaştıran On Esas Cilaü'l-Kulub Zikrullah
Allah'ı Niçin Anıyoruz
Allah'ın Velileri İle Şeytanın Velileri Arasındaki Fark
Allah'ın Velileri Şeytanın Velileri Arasındaki Fark
Alman Mistik Düşüncesi
Altın Silsile
Altın Silsile'den Altın Halkalar
Altın Sözlük: Golden Dıctıonary
Anadolu Tasavvuf Önderleri
Anadolu'da İslâmiyet
Anadolu'da Tasavvuf Yolları
Anka
Anne Kucağı Namaz
Annemarie Schimmel'in Tasavvuf Kültüründeki Yeri
Annvarie du Monde Musulman
Arabî
Arapça İmla Klavuzu
Arapça-Türkçe Sözlük
Arapça-Türkçe/Türkçe-Arapça Atasözleri ve Deyimler
Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları
Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları
Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları
Arif Billah Sehl bin Abdullah et-Tüsteri
Ariflerin Menkıbeleri 1
Ariflerin Menkıbeleri 2
Âriflerin Tevhidi
Âsâru'l-Müştâk Esrâru'l Uşşak Bir Kâdirî Sûfîsinin Hatıratı
Ashab Fukaha Müctehidler Hal Tercümeleri
Aşıklar Sultanı -Aynü'l-Kudat El-Hemedani'nin Hayatı ve Tasavvuf Anlayışı-
Aşk Ocağında Can Olmak İnsanlığın Mirası: Mevlana Celaleddin-i Rumi
Aşka Ağlayan Derviş Yunus Emre
Aşkın Halleri Sevahinu'l-Uşşak
Aşktır Asıl Şarap: Love is the wine
Atatürk ile İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921 Tarihleri Arasına Ait 106 Belge)
Atiyye-i Sübhaniye (Yüce Allah'ın İhsanı)
Au-dela du Texte
Ava-yi perendegan : (berdaşti ez mantiku't-tayr-i attar)
Avarifü'l-Maarif
Avârifü'l-Maarif Tasavvufun Esasları
Ayet ve Hadislerden Dualar ve Zikirler Evrad-ı Şerif ve Meali
Ayetler ve Hadisler
Ayetlerin İniş Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma
Aylık Dergi Ehl-i Sünnet Özel Sayısı
Az Okunan Kitapta Bir Sayfa Olmak
Aziz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı
Aziz Mahmûd Hüdâyî(ve Celvetiyye Tarikatı) Hayatı-Eserleri-Tarîkatı
b
Baba Tahir Uryan ve Şiirleri
Bahaeddin Nakşibend
Bahâeddîn Nakşibend Hayatı, Görüşleri, Tarîkatı
Bahrü'l- Medid fi Tefsiri'l-Kur'an'l-Mecid
Balkanlar'da Tasavvuf
Balkanlar'daki Türk Kültürü'nün Dünü-Bugünü-Yarını Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Çalışmalarında Uyulacak İmla Usul ve Esasları
Başmakaleler 1 İslam Dergisi Başmakaleleri
Başmakaleler 2 Kadın ve Aile Dergisi Başmakaleleri
Başmakaleler 3 İlim ve Sanat Panzehir Dergileri Başmakaleleri
Başmakaleler 4 İdeal Yol
Bediüzzaman ve Tasavvuf
Behcetü'l Esrar
Behcetü'l-Esrar
Behcetü'l-Esrar ve Ma'denü'l-Envar fi Menakıbü'l-Kutbu'r-Rabbani
Behcetü’s-seniyye fi âdâbi’t- tarikati’l-aliyyeti’l-Halidiyyeti’n-Nakşibendiyye
Ben Bilal-İslam'ın İlk Müezzininin Hiyayesi-
Ben Rüzgarım Sen Ateş(Mevlânâ Celâleddin Rûmî-Büyük Mutasavvıfın Hayattı ve Eseri)
Beyânü'l-fark beyne’s-sadr ve'l-kalb ve'l-fu'âd ve'l-lübbi
Bırifkan Seyyidleri
Bildiriler Papers Uluslararası Mevlana Bilgi Şöleni
Bilginin İslamileştirilmesi
Bilimname
Bir Çağın Öncüsü Abdulgani Nablusi Hayatı Ve Fikirleri
Bir Gazi Veli Ladikli Hacı Ahmet Ağa
Bir Gönül Eri İhramcızade İsmail Hakkı
Bir Kadın Sufi: Rabia
Bir Melek Olmak Amerikalı Sufi Kadınlar
Bir Mürşidin Mektupları
Bir Mürşidin Mektupları
Bir Osmanlı Yüzbaşının Kaleminden Tasavvuf
Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâmetîlik
Bir Türk Mutasavvıfı Abdülmecîd Sivâsî (Hayatı,Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri)
Birliğin Teorisi Kur'an ve Tabiatın Şahitliği
Bolvadin Türbeleri
Bostan-ı Sa'di
Bozok Sancağı ve Yozgat
Buğyetü'l-murtad
Buğyetü't-Talib ala Tertibü't-Tecella bi Külliyati'l-Meratib
Buhus fî tarihi's-Sudan
Burhan-ı Katı
Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler 2
Bursa'da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü 3
Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler 1
Bursa'da Tasavvuf Kültürü (XVII. yy)
Bursa'dan Konya'ya Seyahat ve Konya Seyahatı Hatıratından
Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu Bildiriler
Bütün Yönleriyle Osmanlı Adab-ı Osmaniyye
Büyük Farsça-Türkçe Sözlük
Büyük Hadis Külliyatı -Cem'ul- Fevaid
Büyük İslam ve Tasavvuf Önderleri
Büyük Türkçe-Farsça Sözlüğü
Câmi'u Kerâmâti'l-Evliya
Camiu'l-Esrar ve Menbau'l-Envar
Câmiu'l-Usûl
Camiu's-Senai Ala'llahi
Celaleddin er-Rumi beyne's-Sufiyye ve Ulemai'l-Kelam
Celau's -Sada fi Sireti İmam'il-Huda
Celebrating A Sufi Master ( A Collection of Works on the Occasion of the Second International Symposium on SHAH NEMATOLLAH VALI
Cemaati İhyai'l-Felsefe Füsusü'l-Hikem
Cennet Yolları (Hadislerle İlim)
Cennetin Yolu Ana-Babaya İtaat
Cerrahilik Hz Pîr Nûreddin Cerrahî ve Cerrahî Tarikatı
Cevheratü'd-Düsuki
Cevherden Gerdanlıklar (Hz.Abdülkadir Geylani'nin Menkıbeleri
Cilau'l-Hatır
Confreries Musulmanes Du Hedjaz
Cüneyd-i Bağdâdî Hayatı, Eserleri ve Mektupları
Çağdaş İnkarcılık
Çankırılı Astarlızade Mehmed Hilmi Efendi
Çarlara Başeğmeyen Türk Şeyh Şamil
Çorum Tarihi ve Kültüründe Tasavvuf Geleneği
Dalâlet'ten Hidâyete
Delilü'l-Dirase İlliyyen
Dersaadet Dergahları
Derviş Çeyizi Türkiye'de Tarikat Giyim Kuşam Tarihi
Derviş'in Günlüğü
Dervişin El Kitabı (Adabü'l Müridin)
Dervişin El kitabı (Âdâbü'l-Mürîdîn)
Dervişin Günlüğü
Dervişliğin Âdâbı
Deryayı Nuru Muhammed
Des Voies Et Des Voix
Destur-u Zeban-ı Farisi Guftarey
Dili Yok Kalbimin
Dilimiz ve Kültürümüz
Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler
Dini Terminler Lüğeti
Dinler Tarihi araştırmaları 2
Dirâsât fî el-fikrü’l-Arabî el-İslâmî
Dirase fi't-Tasavvufi'l-Felsefiyyi'l-İslami
Dirase fi't-Tecribeti's-Sufiyye
Divan
Divan İbn Farid
Divan ve Kitabu’t-Tavasin
Divan-ı Abdulkadir el-Ceylani (el-Kasaidü's-Sufiyye-El-Mekaratü'r-Remziyye)
Divan-ı Hafız
Divan-ı Hikmet
Divan-ı Hulusî-i Darendevî
Dîvân-ı İlâhîyât
Divan-ı İlahiyat
Dîvân-ı İlâhiyât
Dîvan-ı Kebîr
Dîvân-ı Kebîr
Divân-ı Kebir Seçmeler
Divan-ı Kebir'den Seçmeler
Divân-ı Kebîr'den Seçmeler
Dîvan-ı Kenz-i Şumûs Mebhas-ı Ümmet-i Muhammed Mühimmât-ı Seyr u Sülûk Makâmu'r-Rûh
Divan-ı Lügati't-Türk
Divan-ı Senâyi Gaznevi
Divan-ı Şethulislam İbn Teymiyye
Divan-u İbn Arabi
Divanu İbni'l-Farız
Divanü'l İmamu'l Ali
Divanü'l-Hallac
Diyanet Dergisi Peygamberimiz (s.a.s.) Özel Sayısı
Diyarbekirli Ahmed Mürşidi Pendname
Doğruları ve Yanlışlarıyla İslam'da Tarikat ve Tasavvuf
Doğu'nun Ortak Mirası
Doğuş Devrinde İslâm Tasavvufu
Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta'arruf
Döndükçe Gönülde Aşk Tazelenir
Dönüşü Olmayan Yolculuk
Dua Nedir?
Dua Terapisi
Dünya Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü
Dürerü'l-Ğavvas ala Fetava-yı Sidi Ali el Havvas
Dürerü’l-gavvas ala fetava Seyyidi Ali el-Havvas
Düstur
Düşünce ve kültürde tasavvuf
Düzeltilmesi Gereken Kavramlar (Mefahim)
Ebû Medyen el-Mağribî-Hayatı ,Eserleri,Tasavvufî Görüşleri ve Medeniyye Tarîkatı-
Ebû Medyen Şuayb Hayatuhü ve Edebuhü
Ebu'l-Abbas el-Mursi
ebu'l-Alemeyn Seyyid Ahmed Er-rifai
Ebu'l-Hasen eş-Şazeli
Ebvabu'l-Garb ve Menazilü't-Takrib
Ed'iyyetü'l-Ezkar Evrad-ı Kadiriyye
Edebiyat Lügatı
Edebü'n-Nefs
Edebü's-Suhbe ve'l-Muaşera
Edirne Müftüsü Mehmet Fevzî Efendi Hayâtı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
Edirneli Kabuli Mustafa Efendi -Hayatı,Eserleri,Tasavvufi Görüşleri-
Edvaun a'le'ş-Şeyh Abdulkadir Ceylani ve'ntişaru Tarikatuhu
Eğirdir Zeyni Zaviyesi ve Şeyh Mehmed Çelebi Divanı (Hızırname)
Ehli Beyt Aşkı ve Niyaz-i Mısri
Ehli Beyt'in Faziletleriyle Yaşayan Ölülerin İhyası
Ehli Halden Derlenen Hikmetli Kelam ve Yaşantılar
El İnsaf
el- Burhanü'l- Müeyyed : Kurtarıcı Öğütler
El- Münteka Muttakilerin Yolu
el-Ahlak ve's-Sire fi Müdavati'n-nüfüs li İbn Hazm
el-Arif Billah Siratün Zatiyetün Sufiyyetün
el-Batıniyye ve Mevkıfü'l İslam minhüm
el-Bâzü'l-Eşheb (Abdulkadir Geylanî Hazretlerinin Hayatı)
el-Beyan ve'l-mezid el-müştemi’l- ala meani’t-tenziye ve hakaikü’t-tevhid ala ünsi'l-vahid ve nüzheti'l-mürid/el-Ğururu'l-Behiyye fi'l-Hükmi'l-İlahiyye/Ruhu'l-kiberiyyetü'l-ahmer an hükmi şeyhu'l-ekber
el-Binaü'l-ictimai li't-tarikati'ş-Şazeliyye fî Mısr
el-Bosna ve'l-Hersek mine'l-feth ile'l-karise
el-Buhusü’s-seniyye an ba’zi ricali esanidi’t-tarikati’l-Halvetiyye; İrgamü’l-mariz fî şerhi’n-nazmi’l-atid li-tevessüli’l-mürid
El-Burhanü'l-Müeyyed
el-Cevâhir ve’d-dürer mimma istefadehu seyyidi Abdülvehhab eş-Şa’rani min şeyhihi seyyidi Ali el-Havvas
El-Cevâhiru'l-Hisân fi Tefsîri'l-Kur'ân
el-Edeb fi't-Türasi's-Sufi
el-Edebü'l-İslamiyyü's-Sufi
el-Emir Abdulkadir ve Teyerat-ı Fikriyye Ğayri Arabiyye İslamiyye felayi'l-Cezair
el-Emir Abdülkadir el-Cezairi
el-Emir Vacibü'z-Zakire ve Tahdiyatü's-Saa'
el-Emiru'z-Zahir İbrahim b. Edhem
el-Envaru'l Kudsiyye
el-Envarü'l-Kudsiyye el-vazife ve'l-Yakutu ve'l-Lutfiyye
el-Envarü'l-kudsiyye fî ma'rifeti kavâ'idi's-sufiyye
el-Envarü'r-rahmaniyye fi't-tarikati'l-kadiriyyeti'l-Kesnezani
el-Evliya
el-Evliya ve's-salihun ve'l-İslâm fi's-Sudan
el-Fecrü’s-sadık fi reddi ala münkiri’t-tevessül ve’l-keramat ve’l-havarik; Ziyaü’s-sudur; en-Nukulü’ş-Şeria
el-Fena inde sufiyyeti’l-müslimin ve’l-akaidi’l-uhra
el-Fena ve'l-hubbü'l-ilahi inde İbn Arabi
el-Fethu'l-Mübin fi Cümletin min Esrari'd-Din ev Esraru Erkani'l-İslam
el-Fethu'r Rabbani -Alemlerin Anahtarı-
el-Fethü'r-rabbani ve'l-feyzü'r-rahmani
el-Fethü'r-rabbani ve'l-feyzü'r-rahmani
el-Fikru's-Sufi fi's-Sudan
el-Furkan beyne evliyaü'r-rahman ve evliyaü'ş-şeytan
El-Futûhât El-Mekkiyye
El-Fütuhatü'l- Mekkiyye'de İbn Arabi'nin Hadis Anlayışı
el-FÜYUZATÜ'r-RABBANİYE fi'l-MEASİR ve'l-EVRADİ'l-KADİRİYYE
el-Füyuzatü'r-Rabbaniyye fi'l-Miasira ve'l-Evradi'l-Kadiriyye
el-Ğunye
el-Hafız Ebu Nuaym el-Esfehani
el-Hakku'z-Zâhir
el-Hallac el-Hüseyin b. Mansur şehidü't-tasavvufi'l-İslami
el-Hallac fi ma verae'l-Mu'ni ve'l-Haddı ve'l-Levn
el-Hareketi’s-sufiyye bi’l-Endelüs hilali’l-karn 8 h / 14 m nusus ve ebhas
el-Hatemiyye Akide ve Tarih ve Menhec
el-Hutabü ve'l-Mevaiz
el-Huzuru's-Sufi fi'l-Endülüs ve'l Mağrib ila Hududi'l-Karni's-Sabi' el-Hicri
el-Hüseyin bin Mansur el-Hallac Hayatuhu Şi'ruhu Nesruhu
el-İbadele, Saatü'l-Haber, ed-Duai'l-Müsemma Muhyi Rufat, Esmaü Ashabü'l-Kehf, Hükmü's-Seb'ati'l-Eflâk, Risale-i Menazilü'l Kamer, Hırzu'l Bünnî Süleyman b. Davud Aleyhimes-Selam
el-İmam Cüneyd ve't-Tasavvuf fi'l-Karni's-Salisi'l-Hicri
el-İmam Dehlevi
el-İmam el-Gazzali beyne madihihi ve nakidihi
el-İmam es-Serhendi : hayatuhu ve a’maluhu
el-İnsanü'l-kamil : fî ma'rifeti'l-evahir ve'l-evail
el-İsfaru an Risaletü'l-Envar fima Yetecella li Ehlü'z-Zikri mine'l-Envar
el-İşarat ve't-tenbihat
el-İşaratu'l-Arabiyye fi Şerhi'n-Nesaihel-Yusufiyye
el-Kamusü'l-muhit
el-Kavaidü'l-Felekiyye fi Ameli'n-Netaicü's-Seneviyye
el-Kehf ve’r-rakim fi şerhi bismillahirrahmanirrahim
el-Kemalatu'l-İlahiyye fi's-Sıfati'l-Hamdiyye
el-Kemalatü’l-ilahiyye fi’s-sıfati’l-Muhammediyye
el-Kevakibü'd-Dürriye
el-Kevkebü'd-Dürri fi Menakib Zi'n-nun el-Mısri
el-Kevkebü'ş-şahık fi'l-fark beyne'l-müridi's-sadık ve gayri's-sadık
el-Kitabu'l-Esasiyye fi ta'lim el-Lugati'l-Arabiyye ligayri'n-Nadikin biha
el-Kitabu'l-Esasiyye fi ta'lim el-Lugati'l-Arabiyye ligayri'n-Nadikin biha
el-Kitabu'l-Esasiyye fi ta'lim el-Lugati'l-Arabiyye ligayri'n-Nadikin biha
el-Küllü Bih Tasavvuf ve Tevhîd'de Parlak İnciler
El-lüma'
el-Lüma' İslâm Tasavvufu
el-Ma'rifetü's-Sufiyye
el-Marife inde Ebi Said ibn Ebi'l-Hayr
el-Mefahirü'l-aliyye fi'l-measiri'ş-şazeliyye
el-Mefatihu'l-İslamiyye li Kütübü'ş-Şeyhu'l-Ekber İbn Arabi mea Buhusin Uhra Havlehu
El-Mekâıdü'l-Indiyye
el-Menhecü's-Sufiyye fi't-Terbiye ve'd-Daveti ila Allah
el-Menhi's-Sufi Abdurrahman es-Sa'lebi
El-Mesnevî
El-Mesnevî
El-Mesnevî
El-Mesnevî
El-Mevâkifu'r-Rûhiyye ve'l-Füyûzâti'ş-Şübûhiyye
el-Mevridü'l-Hass bi'l-Havâs fî Tefsîr-i Sûreti'l-İhlas
el-Mezahibü's-Sufiyye ve Medarisiha
EL-MİNEHU'L-ILLİYYE
el-Mu'cemü'l-Arabiyyi'l-esasi
el-Mucizatü ve'l-Keramatü ve Envau Havariki'l-Adat ve Menafiuha ve Medareha
el-Mucizetü ve'r-Rahatü'l-Evvelin
el-Muhtar min Rasail-i İbn Arabi
el-Mukaddime fi't-Tasavvuf ve Hakikatihi
el-Munkiz mine'd-Delal
el-Mutasavvıfe fi'l-Mağribi'l-Aksa fi Asri'l-Merabitine ve'l-Mevhıdin
el-Münteha
el-Münteha
El-Mürâselât Sadreddin Konevî ile Nasireddin Tûsî Arasında Yazışmalar
el-Müsafirune ila'llah
el-Mütevaliyat Dirasetü fi't-Tasavvuf
el-Osmaniyyun fi't-Tarih ve'l-Hazare
el-Usulü's-selase ve edilletuha
El-Uzlet
el-Vesailü'l-müfide li'l-hayati's-saide
el-Yafi'i ve Menhecühü's-Sufi
El-Yavakit ve'l-Cevahir fi Beyan Akaidi'l-Ekabir
Ela bi Zikrillahi tadmeinne'l-Kulub
Elhüve
Elmalı Erenlerinde Mana Dili
Emir Abdülkadir el-Cezairî Hayatı, Eserleri, Görüşleri
Emir Sultan Ve Erguvan "Toplumsal Bir Çağrı"
en-Nefehatü'l-İlahiyye
Endülüs'de Hadis ve İbn Arabî
Endülüslü Sufi İbnü'l- Arif ve Mehasinü'l -Mecalis
Endülüslü Sufi İbnü'l-Arif ve Mehasinü'l-Mecalis
er-Riâye
er-Riaye li-hukukillah
er-Risâletü'l-Kuşeyriyye.
er-Risaletü'l-Vücudiyye
Er-Ruh
Erenler Yolu Nedir? ve Arifler Kutbu Aziz Mahmud Hudayi Nicedir?
Erzincanlı Tüfekçizade Salih Baba Divanı
Erzurumlu İbrahim Hakkı
Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Marifetnamesi
Es- Seyyid Ahmed Er-Rifai Hayatı -Eserleri
es-Safa ve'l-Asfiya
es-Seferü's-Sufi
es-Sefinetü'l-Kadiriyye
es-Selefiyye
Es-Selsebîli'l Muîn
es-Sema' inde Sufiyyeti'l-İslam
Es-Seyfu'r-Rabbânî
Es-Seyyid Ahmet El-Rifai Hayatı-Eserleri
es-Seyyid el-Bedevi
es-Sufiyye fî ilhamihim
es-Sufiyye Mu'tekıden ve Mesluken
es-Sufiyye ve'l-Akl
es-Sufiyye ve'l-Hayatü'l-Muasıra
es-Süluk inde'l-Hakim et-Tirmizi ve mesadirihu mine's-sünne
Esma-i Hüsna
Esmâü'l-Hüsnâ
Esraru'l-Hafiyyeti'l-Mevsıle ila Hazreti Aliyye
Esraru'l-Hikme fi Mahlukatillah
Esraru'ş-Şer'iyye ev el-Fethu'r-Rabbani ve'l-Feyzu'r-Rahmani
eş-Şeceratü'n-Numaniyye bi şerhu Sadreddin Muhammed bin İshak el-Konevi, Şakku'l-Ceybi bi İlmi'l-Ğayb, el-Medhal ila Maksud el-Esma fi'l-İşarat, Kitabu'l-Uzme, Tacu'r-Rasail ve Minhacu'l-Vesail, Menzilü'l-Menazil el-Fehvaniyye
Eş-Şerefu'l-Muhattem , İcabetu'd-Da'i , Sevadu'l Ayneyn
eş-Şeyh Abdulkadir el-Ceylani el-İmamu'z-Zahidü'l-Kudve
eş-Şeyh Halid en-Nakşibendi el-Alimü'l-Müceddid Hayatühü ve Ehemmü Müellifatihi
Eşi'atü'l-Lemaat
Eşrefoğlu Divanı
Eşrefoğlu Divanı
Eşrefoğlu Rûmi Hayatı ve Menkıbeleri
Eşrefoğlu Rumi Hyatı ve Menkıbeleri
et us be not slaves but masters = Mine’l-rik ilel siyade
et-Ta'rif li Mezhebi Ehl-i Tasavvuf
et-Taarruf li-mezhebi ehli't-tasavvuf
et-Tabakatü's-Sufi ve Feru'il Kadiriyyeti bi Mısır
et-Tasavvuf
et-Tasavvuf fi Mısır ve'l-Mağrib
et-Tasavvuf fi'l-mizan
et-Tasavvuf Meşakkatü'l-Hayran
et-Tasavvuf ve't-Tariku ileyhi
et-Tasavvuf: akide ve süluk
et-Tasavvuf: Menşeuhü ve Mustalahatuhu
et-Tasavvufü'l-İslâmi'l-halis
et-Tasavvufü'l-İslamiyyu Beyne'l- Asaleti ve'l-İktibas fi Asrı'n-Nablusi
et-Tasavvufü’l-İslâmî : hasaisuhu ve mezahibuhu maa dirase tahliliyye ve meydaniyye li’t-turuki’s-sufiyye
et-Tasavvufü’l-İslami : riyâza rûhiyye hâlisa
et-Tebürrakü bi's-Salihin ve Asarihim
et-Tecelliyatu'l-İlahiyye/Keşfu'l-Ğaye/Ta'likat-ı İbn Sûdkîn
et-Tedbiratü'l-İlahiyye fi Islahu'l-Memleketi'l-İnsaniyye
et-Tenezzülatü'l-mevsıliyye fî esrari't-taharet ve's-salavat ve’l-eyyami’l-asliyye ev; Tenezzülü'l-emlak fî hareketi'l-eflak
et-Tenvir fi İskati't-Tedbir li Ataullah el-İskenderi
et-Tevbe
et-Tevekkelü ala'llahi
et-Tevessül bi'l-Enbiyai ve's-Salihin
et-Tevessül: Envauhü ve Ahkamuhü
et-Tezbihu'l Arif el-Basir ala Esrar el-Hizb el-Kebir li İmam Şazeliyye
Et-Tuhfetü'l-Behiyye Fi't-tarikati'l-Mevleviyye Tercümesi
et-Türasü’s-seri fî’l-Beyti’l-Bekri : teracim ve ulum ve evradi’s-sade el-Bekriyye
Evrad-ı Rifaiyye
Evrad-ıBehaiyye
Evrâdü’l-üsbuiyye
ez-Zikrü'l-Cema'iyyü Fazlühü-Hükmühü-Heyetühü
ez-Zühd
Fahreddin Razi ve Tasavvuf
Fahreddin Razi'ye Göre Kuran'da İ'caz Sorunu
Farsça Cep Sözlüğü (Farsça-Türkçe)
Farzet ki Öldün
Fatih Sertürbedarı Ahmet Amiş Efendini KelamıAlilerinden Zapdedilen Bazıları
Fedaihu'l-Batıniyye
Fehmi ve Şebisteri'den Şem ve Pervane
Felsefe almaniyye ve't-Tasavvuf Yahudiyye
Felsefe ve Sosial-Siyasi Elmler (elm-i nezeri journal)
Felsefe-i Vahdetü'l-Vücud
Felsefetü't-te'vil : dirase fî te'vili'l-Kur'ân inde Muhyiddin b. Arabi
Felsefi Doktrinler Sözlüğü
Fenaü'l-lehvi ve'l-kalem fî şerhi fususi'l-hikem
Ferheng-i Merdum
Ferhengi Ruz-ı Söhen
Fethu'l-Vücud
Fevaihu'l-Cemal ve Fevatihu'l-Celal
Feyizler Sultanı Mehmet Feyzi Efendi
Feyzü'l-Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali
Fıkhu't-Tasavvuf
Fıkıh ve Tasavvuf İlimlerinin Buluştuğu Noktadan İslâm Tasavvufunun Temel Esasları
Fıkyu'l-Ala
Fîhi Mâ Fîf'ten Seçmeler
Fîhi Mâ Fîh
Fihi ma fih
Fîhi Mâ Fîh Ekseninde Mevlana'nın Tasavvufî Görüşleri
Fîhi Mâ-Fîh
Fihi Mâ-Fih'ten Seçmeler
Fihi Mafih
Fihrisu ehâdîsi kitâbi'z-zühd
Four Gates-Forty Stations The Stages Of Spiritual Journey. Hajji Bektash veli And His Maqalat
Fusus ül - Hikem
Fusus ül-hikem
Fusûsu'l-Hikem
Fusûsul-Hikem tercüme ve şerhi
Futuhu'l-Gayb: Alemlerin Kapısı
Füsûsu'l-Hikem Okumaları İçin Anahtar
Füsûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi
Füsûsu'l-Hikem ve Mesnevî'de Peygamber Öyküleri
Füsusu’l-hikem
Füsusu’l-hikem
Fütuh'ül- Gayb (Gizliden Sesler)
Fütûh'ül-Gayb
Fütûhât-ı Mekkiyye
Fütuhat-ı Mekkiyye 1
Fütûhâtü'l-İlâhiyye İlahi Fetihler (Şeriat-Tarikat-Hakikat)
Fütühatü'l Mekkiyye Okuma Kılavuzu
Füyuzat-ı Rabbaniyye "İlimlerden Feyzler"
Gafillerin Kurtuluş Yolu
Gafletten Kurtuluş
Gâlibî Tasavvuf Külliyatı Tasavvuf ve Zikrullah
Gavsül Azam Hz.Pir Abdülkadir Geylani Risaleti Gavsiyye (Çevirisi ve Şerhi)
Gazali ve Bediüzzaman'da Marifet Düşüncesi
Gazâlî ve Bedîüzzamanda Marifet Düşüncesi
Gazzali
Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarikatlar
Geleneksel Formlar ve Kozmik Devirler
Gelibolu'dan Kahire'ye Bir Ömür Son Devir Mevlevilerinden Hüseyin Azmi Dede
Gerçek Mürşid Hazret-i Allah'tır
Gerçek Tasavvuf Avârifü'l-Meârif
Gerçek Tasavvuf Rabbânîlik'dir Ruhbanlık Değil
Gerçek Varlık Vahdet-i Vücûd'un Müdafaası
Gerekçeli Meal'in Gerekçesiz İddiaları (Mustafa İslam Oğlu'nun Kur'an Anlayışı)
Geylânî Tefsiri
Goethe ve Tasavvuf
Gönüller Sultanı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi
Gülden Bülbüllere Aşk ve Mahviyet
Güldeste
Gülistan
Gülistan-ı Sa'di
Gülşen-i Raz
Gülşen-i Raz
Gülşen-i Râz Şerhi
Gülşen-i Râz Şeyh Mahmud-ı Şebüsterî
Gülzar-ı Ma'rifet
Gülzarı
Gümüşhanevî Ahmed Ziyâüddîn (k.s.) Hayatı, Eserleri, Tarikat Anlayışı ve Hâlidiyye Tarikati
Gümüşhanevi Ahmed Ziyaüddin (ks) Hyatı-Eserleri-Tarikat Anlayışı ve Halidiyye Tarikati
Güzide-i Gazeliyyat
Hac Kitabı
Haccın Kalbine Yolculuk
Haccın Sırları
Hacı Bayram Veli
Hacı Bayram Veli
Hacı Bektaş Veli Ve Bektaşilik
Hacı Bektâş-ı Velî Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım
Hacı Bektaş-ı Veli Ve Bektaşilik
Hacı Galip Hasan Kuşçuoğlu Notlarından Hikmetler
Hacı Mehmet Emin Haksever
Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Efendi
Hadîkatü'l-Evliya
Hadis-i i'şk
Hadis-i Şeriflerden Buketler
Hadislerde Ramazan ve Oruç
Hadislerde Sosyal Hayat
Hadislerle Tasavvuf Kültürü
Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevî Erkanı(Mesnevî Beyitleriyle Kırk Hadis Şerhi)
Hak Aşık'ı Büyük Mürşid Ahmed Kuddusi Hayatı, Üstün Kişiliği, Divanından Seçmeler
Hak Dini Kur'an Dili -Türkçe Tefsir-
Hak Yolcusunun Düsturları
Hak Yolunun Esasları
HAKIKU't-TEVESSÜL ve'l-VESİLE ala DAV'İ'l-KİTAB ve's-SÜNNE
Hakikat Bilgisine Yükseliş "Mearicü'l-Kuds"
Hakikatü'l-İbadet inde Muhyiddin b. Arabi
Hakk'ı Arayanlara Nasihatler
Haletu ehli'l- hakika maallah
Halidiye Risalesi
Halil Siirdî Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
Halvetilik'in Şa2baniyye Kolu Şeyh Şa'ban-ı Veli ve Külliyesi
Halvette 40 Gün -Psikolog Dervişenin Halvet Günlüğü ve Bilimsel Çözümlemesi-
Hankahlar Tarihi
Harakani Dergisi
Harezmî'nin Mesnevî Şerhi
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mevlâna Özel Sayısı
Hasan Sezai ve Mektupları Işığında Tasavvuf Hayatı
Hasirizade Mehmed Elif Efendi Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
Hasirizade Mehmet Elif Efendi Divan
Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri
Hatmü'l-Evliyâ Kitabı
Hatmü’l-evliyâ
Hatmül Velayet
Hayal Alemleri (İbn Arabi ve Dinlerin Çeşitliliği Meselesi)
Hayat bin Kays El-Harrani ve İmam Muhammed Bakır Hazretleri
Hayat Kaynağı Kur'an Tefsiri
Hazihi Hiye's-Sufiyye
Hazret-i Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi Hayatı ve Şahsiyeti
Hazret-i Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi Hayatı ve Şahsiyeti
Hazret-i Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi Hayatı ve Şahsiyeti
Hazret-i Rabiatü'l Adeviyye
Hazreti Peygamber'in Çağımıza Mesajları
Hediyetü'l-Arifin, Esmaü'l-Müellifin ve Asarü'l-Musannifin -Şöhretler İndeksi-
Helal Rızık ve Namazın Anlaşılması
Hılyetü'l Evliya ve Tabakatü'l Asfiya
Hidayet Rehberi
Hidayetül İhvan
Hikem-i Aşk-Tasavvufî Aşkın Hikmetleri
Hikmet Pırıltıları ve Allah'a Yakarışlar
Hikmetler Ve Aşıklar Bahçesi
Hilye-i Hâkani
Hoca Ahmet Yesevi'nin Hadis Kültürü
Holy Qur'an Translation and Commentary
Hulasa makalat hümayiş-i beyne’l-mileli büzürgdaşt heştsadmin sal-i tülid-i Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi Rumi
Hulasatu'l İksir fi Nesebi'r - Rifa'iyyi'l-Kebir
Hulasatu'l İksir Fi Nesebi'r- Rifa'yyil- Kebir
Hulasatu'l-Mevkufe's-Selefi min Tasavvuf
Hûlâsatü'l-Hakâyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî
Hurufilik İlk Elden Kaynaklarla Doğuşundan İtibaren
Hutabu'r-Rasul
Huzur Defteri
Hüccetü'l İslam
Hüce Hakikatler ve Şazeliyye Tarikatı -İmam Suyuti-
Hz Mevlana'nın Rubaileri
Hz. Mevlana ve İslam Tasavvufu
Hz. Mevlana ve İslam Tasavvufu
Hz. Mevlana ve Tasavvuf
Hz. Mevlânâ'nın Rubaileri
Hz. Peygamber'in Çağımıza Mesajları
Hz.Mevlana'da İnanç Sistemi
I. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri
Ihyâu Ulûmiddin
II. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi
II. Uluslararası Mevlâna Kongresi -Bildiriler-
Ikdü'l-Cevheri's-Semin
Istılahat-ı eş-Şeyh Muhiddin İbn Arabi (Mu'cem-i Istılahatu's-Sufiyye)
İbadetlerin Tasavvufi Yorumu Muhyiddin İbn Arabi Örneği
İbn Arabi
İbn Arabi
İbn Arabî Anısına (Makaleler)
İbn Arabi Müdafaası: el-Canibu'l-Garbî
İbn Arabi, el-Mirasü'l-Ekberi
İbn Arabî, Kibrit-i Ahmer'in Peşinde
İbn Arabî'de Ma'rifetinin İfadesi
İbn Arabî'de Sembolizm
İbn Arabî'de Varlık Düşüncesi- İbn Arabî'yi Niçin Severim?
İbn Arabî'nin Fusûs'undaki Anahtar-Kavramlar
İbn Arabîye Göre İbadetlerin Manevî Yorumları
İbn Seb'in
İbn Teymiyye ve Tasavvuf
İbn Teymiyye'de Tsavvuf
İbnü'l-Arabî Sözlüğü
İbnü'l-Farız ve'l Hubbu'l-İlahi
İbrahim Düsuki'den Öğütler
İbrâhîm Gülşenî Hayatı, Eserleri, Tarikatı
İbrahim Has Menakıb-Name-i Hasan Ünsi
İbrahim Kûrânî Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
İbtidâ-nâme
İdris Fassı Şeyh-i Ekber İbnü'l-Arabi'nin Fusus'undan İdris Fassı'na Şerh
İhlas Suresi Tefsiri
İhlas Suresi Tefsiri
İhlâs Suresi Tefsiri
İlâhî Aşk
İlâhi Lutûflar
İlahi Lutuflar
İlâhî Nefhalar
İlahi Nizam
İlâhi Rahmet PırıltılarI
İlahiyat Fakülteleri İçin Açıklamalı Edebî Osmanlıca 1
İlahiyat Fakültesi Dergisi
İlam Araştırma Dergisi
İlhamatü's-seniyye fi şüruhi'l-Vazifeti'ş-Şazeliyye ve beraberinde Keşfü’l-esrar li-tenviri’l-efkar, el-İlhamatü’l-ilahiyye ale’l-Vazifeti’ş-Şazeliyye,en-Nefahatü’l-kudsiyyeti’l-aliyye bi-şerhi’l-Vazifeti’ş-Şazeliyye,
İlk Dönem Hanım Sûfiler
İlmü'l-Evliya: Nümazic min Tasavvufi'l-Müslimin
İlmü'l-Kulub
İlmü't-Tasavvuf
İmam Azam Ebu Hanife Müsnedi
İmam Kuşeyri Siretuhu - Asaruhu - Mezhebuhu fi't-Tasavvuf
İmam Nevevi Kırk Hadis
İmam Süyuti ve Tasavvuf Hayatı, Tarikat Silsilesi, Tasavvufi Eserleri ve Görüşleri
İmam Süyuti'nin Tasavvuf Risaleleri
İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri
İmam-ı Rabbani Hareketi Ve Tesirleri
İmam-ı Rabbani ve İslam Tasavvufu
İman Esaslarına Tasavvufî Bir Bakış Şerh-u Şu'abi'l-İman
İmla Klavuzu
İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf
İngilizce-Türkçe Deyimler Sözlüğü
İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü
İnkılab-ı Kebir Asla Kalboluş
İnsan Denilen Muamma
İnsan-ı Kamil
İnsan-ı Kamil
İnsân-ı Kâmil
İrfan-ı İran (Mecmu-i Makalat)
İrşad Yolu
İrşâdü'l-Müslimîn li Tarîkati Şeyhi'l-Muttakîn
İs'afü'l-Mülhin bi Tertibi Ehadisi İhyau Ulumiddin
islam
İslam And Tasawwuf
İslam Ansiklopedisi -İslam Alemi Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Lugati-
İslam Araştırmalarında Usul
İslam Dini İtikat, İbadet, Ahlak
İslam Düşüncesinde Mârifet ve İbn Ârabî
İslâm Düşüncesinin Yapısı Selef/Kelâm/Tasavvuf/Felsefe
İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri
İslam İdealler Ve Gerçekler
İslam İnancında Gayb Alemi
İslam Manneviyatı Ve Taoculuğa Toplu Bakış
İslam Metafiziğinde Tanrı Ve İnsan
İslâm Sûfîleri
İslâm Sûfîleri
İslam Tarihi Dersleri
İslam Tarihinde İlk Melamet
İslam Tasavvuf Doktirine Giriş
İslâm Tasavvufu
İslâm Tasavvufu
İslâm Tasavvufu Üzerine
İslam Tasavvufunda Halvetîlik ve Halvetîler
İslâm Tasavvufunun Meseleleri
İslam ve Evrensel Ruh
İslam ve Ezeli Hikmet
İslam ve Öteki
İslam'da Dünya Ahiret Dengesi
İslam'da İrşad
İslam'da Velayet ve Keramet
İslam'ın Yedi Kapısı
İslamda Edeb
İslamda Tasavvuf
İslamın Bugünkü Meseleleri
İslami Kaynaklarda Velayet ve Keramet
İslâmiyât
İsmail Hakkı Bursevî Hayatı,Eserleri, Tarikat anlayışı
İsmail-i Ankaravî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
İstanbul Tekkeleri Silsile-i Meşayihi 1
İstem İslam San'at, Tarih, Edebiyat ve Musikisi Dergisi
İSTEM İslam Sanat, Tarih, Edebiyat ve Musıkîsi Dergisi
İstiklal Yolunda Bestekar Bir Müftü Ahmet Alim Efendi
İşkaliyyetu ıslahi’l-fikri’s-sufi fî’l-karneyn 18-19 M.
İşrak Felsefesi Hikmetü'l-İşrâk
İthâfu'l-Asfiya
İtikad'da İktisad
İyi Müslüman Olma Sanatı
Journal Of The History Of Sufism (Special Issue: The Qâdiriyya Order)
Journal Of The History Of Sufism (Sufi Dance)
Jung Psikolojisi Ve Tasavvuf
Kabe ve İnsan- Tuhfe-i Atâiyye
Kadim Bilimler ve Bazı Modern Yanılgılar
Kadim Mânânın Rüzgârıyle Şiirler
Kadiri Tarikatında Usul ve Adab
Kadiri Yolu Saliklerinin Zikir Makamları
Kainat Ve Aşkınlık
Kalaidü'l-cevahir fi menakıbi'ş-şeyh Abdülkadir
Kalb Risalesi
Kalbine Hatırlat -Hafıza Teknikleriyle Tasavvuf Kavramları-
Kalblerin Anahtarı Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah
Kalp Nefes ve Ruh ,Tekamül Denge ve Uyumun Sûfice Psikolojisi
Kalplerin Nur'u Tasavvuf
Kand-i Parsi (İran Sufi Literatüründe Küresel Kardeşlik Tasarımı Semineri)
Karaman Müftülerinden Şeyh Mehmet Kudsi Çakılcı
Kaside-i Bürde
Kasidetü'n-Nadiratü'l-Ayniyye
Katru'l Veli a'la Hadisi'l Veli
Kavaidü't-Tasavvuf
Kaynaklarıyla Tasavvuf [Âdab-Mürşid-Hizmet]
Kayserili Davud
Kazaya ve İşkaliyat et-Tasavvuf inde Ahmed b. Ulvan
Kazıyyetü't-tasavvuf : el-medresetü'ş-Şazeliyye
Kelami Dergahından Hatıralar
Kendi-Kendine -Pratik Farsça Konuşma Kılavuzu
Kenzül İrfan (Binbir Hadis'i Şerif)
Keramatü's-Sahabe
Keramatü's-sahabe
Keşfu'l-Mahcûb/Hakikat Bilgisi
Keşfü'l Hafa ve Müzilü'l İlbas
Keşfü'l Mahcub
Keşfü'l-hicab ve'r-ran an vechi es'ileti'l-can
Keşfü'l-Mahcub
Keşfü'n-nikab ani'l-esma ve'l-elkab
Keşfü't-Tebyîn fi Ğururi'l Halkı Ecmain
Kırk Hadis Şerhi ve Tercümesi
Kırk Rahmet Kapısı Uluslararası Kenan Rifâî Sempozyumu
Kısa Açıklamalı Kur'an-ı Kerim
Kısa Surelerin Tefsiri
Kifayetü'l-Munsıf f Fehmi't-Tasavvuf
Kişisel Mektubat Albümünde Mevlana'nın Siması
Kitâb-ı Mukaddes : Kitâbü’l-Hayat
Kitâbu Bülbülü's-Sâdî bi Mevlîdi'l-Hâdî
Kitabu Ezel
Kitabu Hatemü'l Evliya
Kitabu İthafü's-Sail bi Cevabil Mesail
Kitabu Menaratü's-Sairin ve Makamatü't-Tairin
Kitabu menazili’s-sairin bi't-tahkik ve Mehasinü'l-Mecalis
Kitabu Menazilü's-Sairin
Kitâbu Nehru'l-Kâdiriyye
Kitabu Tabakatil Meşayih bil Mağrib
Kitabu Zübd Hülasatü't-Tasavvuf
Kitâbu'l-Envâr Tasavvufî Meseleler
Kitabu'l-Furuk
Kitâbu'l-Fütüvve Fi Keyfiyyeti Ahzi'l-Ahdi ve Bey'a
Kitâbu'l-Muhtasar fi Ulûmü'd-Dîn
Kitabu'l-Verai'
Kitabu'n-Nefaisü'l-Ulviyye fi'l-Mesailü's-Sufiyye
Kitabu's-Sıdk ev Tariku's-Salime
Kitabu't-Ta'rifat (Mu'cem Felsefî, Mantıkî, Sufî, Fıkhî, Lügavî, Nahvî)
Kitabu't-Taarruf
Kitabu'z-Zühd-Kitabu'r-Rakaik
Kitabü'l- Mirac Hakk'a Yükseliş
Kitâbü'l-vera'
Kitâbü'n-Netîce
Kitâbü't-tevehhüm: rihletü'l-insan ila alemi'l-ahire
Kitâbü't-tevhid
Kitâbü't-Tevvâbîn
Kitâbü'z-zühd
Kitabü'z-Zühd el-Bekîr
Kitabü’l-elkab
Klasik Bir Metod Olarak Rabıtayla Nefs Terbiyesi
Klâsik Tasavvuf Kaynakları 1
Klasik Tasavvuf Kaynakları 1
Konya Ansiklopedisi
Konya Merkezdeki Manevi Halk İnançlarının Dinler Tarihi ve Din Fenomenolojisi Açısından Değerlendirilmesi
Konya'da Kültür ve Hayat
Konya'daki Selçuklu Çini Örnekleri
Konya'dan Dünya'ya Mevlâna ve Mevlevîlik
Kubbe-i Hadrâ'nın Gölgesinde (Mevlana Celaleddin Rûmî Üzerine Makaleler
Kur'an Kılavuzu
Kur'an Meali
Kur'an Surelerinin Kimliği
Kur'an Tefsiri Açısından Mesnevî
Kur'an-ı Kerim Faziletleri ve Okunma Kaideleri
Kur'an-ı Kerim Meali
Kur'an-ı Kerim Meali Anlam Ve Yorum Merkezli Çeviri
Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali
Kur'an-ı Kerim ve Meal-i Şerifi
Kur'an-ı Kerim ve Meal-i Şerifi
Kur'an-ı Kerim ve Sünnete Göre Tasavvuf
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali
Kur'an-ı Kerim'de Seyru Süluk -Ahmet İbn Acibe'nin Tefsiri'nde-
Kur'an-ı Kerim'deki Sure ve Ayetlerde Adı Geçen Peygamberler
Kur'an-ı Kerim'in Havas Ve Esrarı İmam-ı Yafii
Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Anlatımı
Kur'an-ı Sırr-ı İlahi
Kur'an-ı Sırr-ı İlahi
Kur'an'a Göre İdeal Mümin
Kur'an'da Allah ve İnsan
Kur'an'da İnsan-Gayb İlişkisi
Kur'an'da Kadın Hak Ve Özgürlüğü
Kur'an'da Özel İsimler Anlambilim
Kur'an'da Temsiller
Kur'an'dan Cevherler
Kur'an'dan Evrensel İlkeler
Kur'ani Hayat İslami Terbiye Başsız Şehid
Kuran Çevirilerinin Dünyası
Kurban Kitabı
Kutsal Gönüllü Velî Kuşadalı İbrahim Halvetî/Hayatı, Düşünceleri ve Mektupları
Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil)
Kutsal Kitap Dizini (Geniş Kapsamlı)
Kutsalın Peşinde
Kûtu'l-Kulûb
Kûtu'l-Kulûb (Kalplerin Azığı)
Küfrü Hoş Gören Narcılar'ın İçyüzü
Küfrü Hoşgören Narcılar'ın İç Yüzü
Külliyat-ı Şems Tebrizî
Külliyetü Divan-ı İmadüddin Nesimi
Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler (Metodolojik Bir Yaklaşım)
Künüzü'l-Hakaik
L'imagerie Mystique Dans Le Folklore Algerien
Ladikli Hacı Ahmet Hüdai Hayatı Menkıbeleri Beyitleri
Lami'i Çelebi'nin Üç Eserinden Seçilmiş Parçalar
Lata'ıf Al-I'lam fi Isarat Ahl Al-Ilham (Sufic Termenology Dictionary)
Le Galop de Lâme
Ledünni İlim Risalesi
Lemaat
Lemaat Aşka ve Aşıklara Dair
Lemezât-ı Hulviyye Ez Lemezât-ı Ulviyye
Letaifü'l-Minen
Ma'den ed-Dürer Siretname-i Hacı Nasırüddin Ömer Mürşidi
Maarif
Mahabbet Mektupları
Mâhiz-i Kasas ve Temşîlât-ı Mesnû
Mahzenü'l-esrar
Makalat
Makalat
Makâlât
Makâlât
Mâkâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye
Makalat-ı Hacı Bektaş-ı Veli İnceleme, Mensur ve Manzum Metin, Sadeleştirme
Makalat-ı Mevlana (Fihi ma fih)
Makalat-ı Şems
Mana ve Mefhumuyla Mesnevi'den Parıltılar
Mânevî İlimlere Giriş
Manevi Kişiler ve Halleri
Manisalı Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Sempozyumu
Mantıku't- Tayr Kuşların Diliyle İslam Sanatı Ve Maneviyatı
Mantıku't-Tayr
Marabouts and Khouan
Marife
Marifet ve Hikmet
Mârifetnâme
Marifetname'de Tasavvuf
Mathnawi
Matla-u Husûsu'l-Kelim I
Matleu Husûs Li Kelimi Fi Meanî
Mearicü'l-Kudsi fi Medaric Ma'rifetü'n-Nefs
Mecâlis-i Sab'a Yedi Meclis
Mecâlis-i Seb'a Mektûbât
Mecalis-i Seb'a ve Mektubat'tan Seçmeler
Mecâlis-i Seb'a Yedi Meclis
Mecâlis-i Seb'a Yedi Öğüt
Mecâlis-i Seb'a Yedi Vaaz
MECALİS-İ SEB'A Yedi Vaaz Sohbetler
MECALİS-İ SEB'A'DAN SEÇMELER
Mecmua Ahzab ve Efradü Tarik es-Saadetü's-Sünvaseyye
Mecmua risail fi'l-Hicab ve's-Sufur
Mecmûa-yı Âsar es-Sülemî II
Mecmuati Rasail
Medaricü's-Salikin
Medhal ile't-Tasavvufi'l-İslamiyye
Mefatîh-ı Füsûs'ul-Hikem
Mehir Aile Dergisi
Mehmed Zahid Kotku
Mehmet Hulusi Baybal
Mektub-i Tirmizi
Mektubat ve Mecalis-i Seb'a
Mektubat-ı Geylâni
Mektubat-ı Hulusî-i Darendevî
Mektûbât-ı Rabbânî
Mektubât'tan Seçmeler
Melâmet Zindanında Bir Nakşî-Açıkbaş Mahmud Efendi
Melametilik
Melaye Cıziri'nin Divanında Tasavvufi Mazmunlar
Menakıb-ı Abdülkadir Geylani
Menazilü'l-Abbad mine'l-İbadet
Menhec Dirasetü't-Tasavvuf
Menkıbeler Hulasatu'l Mefahir Fi Menakıbı'ş Şeyh Abdulkadir
Meram Kitabı Mevlana-Konevi-Meram
Merhaba
Mesnevî
Mesnevî
Mesnevî
Mesnevi Hikayelerinden Dersler
Mesnevi Mutlağın Arayışı
Mesnevî Şârihi Ankaralı İsmail Rusûhî Dede ve Hadis Kullanımı
Mesnevi Şerhi : Ruhü'l-Mesnevi
Mesnevi Şerhi Padişah Cariye Kıssası
Mesnevi-i Manevi
Mesnevi-i Muradiye
Mesnevî-i Şerîf Şerhi
Mesnevi'de Geçen Bütün Hikayeler
Mesnevi'de Hz Peygamber Hadis-i Şeriflere Atıflar
Mesnevi'den Seçmeler
Mesnevî'den Seçmeler
Mesnevî'den Seçmeler
Meşahir-i Evliyadan Dört Kutup
Meşariku envari'l-kulub ve mefatihu esrari'l-guyub ve beraberinde Sırru'l-Esrar fi Keşfi'l-Envar
Meşhur Mutasavvıflar
Meşrebü'l Ervah
Metafizik Düşüncede Tanrı ve İnsan/İbnü'l-Arabî ve Vahdet-i Vücûd Ekolü
Metafizik Temaşa ve Mistik Deneyim
Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri
Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri (1839- 2000)
Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf Ve Tarikatlar
Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar
Mevkıf-u Eimmetü'l-Hareketü's-Selefiyye min et-Tasavvuf ve's-Sufiyye
Mevkıfü'l-İslam (mine'l-İlham ve'l-Keşf ve'r-Ru'ya ve mine't-Temaim ve'l-Kehaneti ve'r-Rika
Mevkıfü’l-İmam İbn Teymiyye : mine’t-tasavvuf ve’s-sufiyye
Mevlânâ
Mevlâna
Mevlana ve Tufan-ı Şems
Mevlana Araştımaları Dergisi The Journal of Rumi Studies
Mevlâna Araştırmaları (the journal of Rumî studies) Dergisi
Mevlâna Bibliyogra
Mevlana Celaleddin Rumi
Mevlana Celaleddin Rumi
Mevlana Celâleddin Rûmî Hayatı ve Yolu
Mevlâna Celâleddin Rûmî ve Mesnevî'de Bahsedilen Dinler
Mevlana Celaleddin Rumi'nin İktisat Anlayışı
Mevlana Celaleddin-i Rûmî
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hayatı Ve Yolu
Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî İnsanlığın Aynası
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Mecalis-i Seb'a:Yedi Vaaz
Mevlâna Celâledin Rûmî Hayatı ve Yolu
MEVLÂNA Çevresindekiler Mevlevîlik ve Eserleriyle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler
Mevlana Gözüyle Kur'an'a bakış
Mevlânâ Hayatı Şahsiyeti Fikirleri
Mevlana Jalauddin Rumi
Mevlana Söyleşileri
Mevlânâ Şiir Akşamı(Şiir Seçkisi)
Mevlâna Şiirleriyle gönle Yolculuk- Kandil Oldum Doğudan Batıya
Mevlana Üzerine Bazı Notlar
Mevlana ve İktidar Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları
Mevlana ve İslam
Mevlana ve Mesnevi
Mevlânâ ve Mevlevîlik
Mevlana ve Türbesi
Mevlana'da Gönül Kelamı
Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik
Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik
Mevlana'nıın Gül Bahçesinden Bir Demet Gül
Mevlana'nın Duaları
Mevlana'nın Gül Bahçesinden Bir Demet Gül
Mevlânâ'nın Mesnevî'sinden Metaforlar
Mevlânâ'ya Göre ManevÎ Gelişim -Benliğin Dönüşümü ve Mi'râcı
Mevlana'yı Anlayabilmek
Mevlevi Ayininde Manevi İşaretler
Mevlevi Gülbangleri
Mevlevi Mektupları
Mevlevî Mektupları
Mevlevî Usûl ve Âdâbı
Mevleviliğin Son Yüzyılı
Mevlevilikte Manevi Eğitim
Mevlevîname Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik
Mevsuatü'l-Felasife ve mutasavvufe'l Yahudiyye
MEWLANA JALAL AL-DIN RUMÎ
MEWLANA JALAL AL-DIN RUMÎ SELECTIONS FROM SEVEN SERMONS OF RUMI
Mewlana Jalal Al-Din Rumî His Life and His Path
Meybudî'nin Tefsirinde Tasavvuf
Miftah-ı Lisan Manzum Fransızca-Türkçe Sözlük
Miftahu'l - Usul Rabıta Risalesi
Miftahu'l-Felah ve Misbahu'l-Ervah
Miftahu'l-Gayb Tasavvuf Metafiziği
Miftahu'l-Ğayb
Miftahu'l-Usül Rabıta Risalesi
Miftahu't Tevhid Ve't-Takva Hadisler
Miftahu't- Turuk Tarikatların Anahtarı
Milel ve Nihal
Min kazâyâ't-tasavvuf fî dav'i'l-kitâb ve's-sünne
Minhâcu'l-Ârif el-Müntekâ ve Mi'racu's-Sâliki'l-Mürteka
Minhâcu'l-Fukara Fakirlerin Yolu
Mir'atü'l- Mekasıd fi Def'ı'l- Mefasid
Mir’atü’l -arifin (Ariflerin aynası)
Miracü'l-Vusul ila hadarati'r-Rida ve'l-Kabul
Misbahu'l-Üns
Mistisizm ve Felsefe
Modernleşme Sürecinde Mevleviler ve Jön Türkler
Molla Fenârî'nin Varlık ve Bilgi Anlayışı
Mövlana Celaleddin Ruminin (Mesnevi-ye Menevi) Eseri İslam Tesevvüfünün Esas Qaynaqlarından Birikimi
Mövlana Celaleddin Ruminin 800 İllik Yubileyine Hesr Olunmuş Beynelxaloq Konfransın Materialları
Mu'cem-i Istılahatu's-Sufiyye
Mu'cemü's-Sufi
Mu'ini'nin Mesnevi-i Muradiyye'si Mesnevi tercüme ve şerhi
Muhabbet Gülleri
Muhabbetli Gönüllere Bir Tezkire
Muhaddis Sufilerin Hadis Usulü ve Hadis Anlama Yöntemleri
Muhammed Bahaeddin Hazretleri'nin Sohbetleri
Muhammed İkbal'in Tasavvufi Düşüncesi
Muhammed Kudsi El-Bozkıri
Muhammed Kutsi El-Bozkıri (Hoca Memiş)
Muhammed Murâd Nakşbendî ve Hülâsatü'ş-Şürûh Adlı Mesnevî Şerhinden İlk 1001 Beyit
Muhammed Nuru'l-Arabi Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Muhammed Senûsî Hayatı,Eserleri,Hareketi
Muhammedi Sıfatlarda İlahi Kemaller
Muhtaç Olduğumuz Kardeşlik
Muhtaru's-Sıhah
Muhtasar Arapça Cümle Kalıpları
Muhyiddin ibn Ul-'Arabi'nin Menkıbeleri
Mukaddemât (İbn Arabî-Islahâtu's-Sûfiyye)
Mustafa Kemâleddin Bekrî ve Tasavvufî Görüşleri
Mutasavvıf Hükümdarlar
Mutasavvife-i Bağdad
Mutlak Birlik Abdullah b. Mesud Balyânî
Müellefatü'l-Gazzali
Müellifatu İbn Arabi(Tarihuha ve Tasnifuha)
Müraselatü’n-Nablusi vesaili’t-tahkik ve resaili’t-tevfik
Mürşid-i Muhkem Derviş-i Sadık
Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları
Müslümanlıkta İbadet Tarihi
Müsnedü'l-İmam Ebû Hanife = Müsnedu Ebi Hanife
Müştak Baba
Müştak Baba
Müştâk-ı Bitlisî Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
Nakşî-Hâlidî Geleneğinde Üç Mutasavvıf/Tâğî, Verkanisî ve Hazret
Namaz Kitabı
Namaz ve Karakter Gelişimi
Name-i Aşina Ortak Kültür Mirasının Arayışında
Name-i Hususiye
Nasreddin Hoca ve Tasavvuf
Nasreddin Hoca ve Tasavvuf
Nazariyyetü'l-İmame beyne'ş-Şia ve'l-mutasavvıfe
Nazratün fi Fikri'l-Gazali
Necip fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmeddin Daye Razi -Hayatı, Eserleri, Görüşleri-
Necmeddîn-i Kübra- Hayatı, Eserleri, Görüşleri
Nefehatü'l-İlahiyye, es-Sırru'r-Rabbani
Nefehâtü'l-Üns Min Hadarâti'l-Kuds
Nefsin Terbiyesi
Nehru'l-Kâdiriyye (Abdulkadir Geylânî Hz. Hayatı)
Nehru’l-kâdiriyye : Kutb-ı Rabbani Seyyid Şerif Şeyh Abdülkadir Geylani el-Haseni el-Hüseyni
Nesru'd-dürer ve Bastuhü fi Beyani Kevni'l-Ilmi Nukta
Neş'etü'l-Felsefetü's-Sufiyye ve Tetavvuriha
Nev-Niyaz Ihlamur Dergisi Mevlana Özel Sayısı
Ney-Name
Nisâbu'l Mevlevi Mevlevilik Yolunun Esasları
Niyazi Mısri Halveti Divan-ı İlahiyat
Niyazî-i Mısrî Şerhleri
Niyazî-i Mısrî Hayatı, Eserleri, Görüşleri
Niyazî-i Mısrî Hayatı,Eserleri,Görüşleri
Nurlar Risalesi İttihad'ül Ülkevni
Nurü'l-ebsar fî menakıbi Al-i beyti'n-nebiyyi'l-muhtar
Nübüvvet ve Velayet Deryasından Nasihatler 1
Nübüvvetler ve Velayet Deryasında Gönül İncileri Dualar
Nübüvvetler ve Velayet Deryasında Nasihatler-1
Nübüvvetler ve Velayet Deryasında Nasihatler-2
Nüzhetü'l Hâtır Fî Garîzi el-Emîr Abdu'l-kâdir
Nüzhetü'l Hâtıru'l-Fâtir fi Tercemeti Seyyid Şerif Abdulkadir
Nüzul Sırasına Göre Necm Necm Kur'an'ın Türkçe Meali
O'nu Bilmek Ve Tanımak Marifetullah
Onbirinci Saat
Ortaçağın Karanlık Çehresi: Engizisyon Mahkemeleri
Orucu Anlamak
Oruç
Oruç Kitabı
Oryantalizmin Soruları
Osman Şems Efendi Divanı'ndan Seçmeler
Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Kadiri Tarikatı'nın Muhammediye Kolu
Osmanlı Belgelerinde Siyakat Yazısı
Osmanlı Devletinde Jurnal Teşkilatı
Osmanlı Devletinin Tarih Sahnesine Çıkaran Kuvvetlerden Biri:Tarikatlar veTürkler Üzerindeki Müsbet Tesirleri
Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik:Kalenderiler
Osmanlı Müellifleri
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü
Osmanlı Tarih Lügati
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi(Makâsıd-ı Aliyye Fî Şerhi't-Tâiyye)
Osmanlı Tasavvuf Metinlerinden Seçmeler-2/ Maneviyat Yolcularına Hediyeler (tuhfetü'l mülûk fî irşâdı ehli's-sülûk)
Osmanlı Taşrasında Kadın, Şair, Mevlevi Olmak Tevhide Hanim ve Divanı
Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18. yüzyıl)
Osmanlı Toplumunda Tasavvuf [18.yy]
Osmanlı Toplumunda Tasavvuf [19.yy]
Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler
Osmanlı'da Müceddidilik 12-18 yüzyıl
Osmanlı'da Müderris Bir Sufi Ebu Said Muhammed El-Hamidi Ve Tasavvuf Anlayışı
Osmanlı'larda Tasavvuf (Anadolu'da Sûfîler, Devlet ve Ulema) (XVI.yy)
Osmanlı'nın İkinci Başkenti Edirne'de Tasavvuf Kültürü
Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebeti
Osmanlılarda Devlet/Tekke Münasebetleri
Osmanlılarda tasavvufî hayat- Halvetîlik ve örneği- hediyyetü'l ihvan
Ömer Fani Efendi ve Tasavvufa Dair Üç Eseri
Peygamber Efendimizin Torunlarından Seyyid Nizam Hazretleri
Peygamber Efendimizin Torunlarından Seyyid Nizam Hazretleri
Peygamberimizin Sade Hayatı
Peygamberimizin Şemâili
Peygamberler Tarihi
Piran
Positive mysticism
Rah-ı Aşk
Rah-ı Neyistan(Way to Reedbed = Neyistan Yolu : Mevlana’nın 800. doğum yılı)
Rasailü İbn Arabi ve İbn Sina
Rasulullah'ın İslam'a Da'vet Metodu
Rasülullah'ın >Ehl-i Kitap'la Münasebetleri
Rasülullah'tan Gençlere Tavsiyeler
Ravzatü'l-Mü'minine fi Eş'ari ezZühadi ve's-Salihin
Ravzü’r-reyyahin fi hikayati’s-salihin
Rebab-ı Rumî
Rebabname
Reddü'l-müteşabih ile'l-muhkem mine'l-ayati'l-Kur'âniyye ve'l-ehâdîsi’n-nebeviyye
Resail-i Sufiyye-i Mahtuta
Resail-ü İbn Arabi
Resailü İbn Arabi
Reşehât Hayat Pınarından Can Damlaları
Rıhle-i İbn Batuta
Rıhle-i İbn Cübeyr
Rıhle-i İmam Bedreddin el-Ayni ila Konya fi sene-i 823 ve Ru'yehu fi't-Tariki'l-Mevleviyye ve Şeyhuha er-Rumi ve Kitabiha el-Mesnevi
Ricalu'l Fikir ve'd-Da've fi'l-İslam
Rihletü’l-İmam Bedreddin el-Ayni ila Konya sene 823 h veraye fî’t-tarikati’l-Mevleviyye ve şeyhuha’r-Rumi ve kitâbiha “el-Mesnevi”
Risale fi's-Sema ve'r-Raks
Risale-i Hakkal Yakin
Risale-i Lemaat ve Risale-i Istılahat
Risale-i Levayıh
Risale-i Murakabe
Risâle-i Müştâkiyye
Risale-i Sevanih ve Risale-i der Mev'iza
Risale-i Sipehsalar Hz.Mevlânâ'nın Menkıbeleri
Risaletan mensubetan li’l-Hakim et-Tirmizi: Mes’ele fi halki’l-insan; Risale fi halki’l-Ademi
Risaletü Galatati's-Salikîn
Risaletü Keyfiyyetü's-Süluk ila Rabbi'l-Alemin
Risaletü Müsterşidin
Risaletü'l-Kudüs
Risaletü'l-Muavene ve'l-Müzahera ve'l-Muanera li'r-Rağbeyn mine'l-Mü'minine fi Süluki Tariki'l-Ahira
Risâletü'n-Nüsûs
Rivayet İlimleri Açısından Hayattakilerin Yaptığı İbadet ve Kıraatten Ölülerin Faydalanması Meselesi
Riyazatü'n-Nefs
Rubailer
Rûbâîler
Rubâiler
Rubailer : Seçmeler
Rubâîler 1
Rubaiyyat-ı Ebu Said-i Ebu'l-Hayr
Ruh Terbiyemiz (İslam Tasavvufu)
Ruh Terbiyemiz İslam Tasavvufu
Ruhullah
Rumeli'de Osmanlı Mirası/Arnavutluk-Makedonya
Rutbetü'l-Hayat/ Hayat Nedir
Ruz-i Ba Cemaati Sufiyan
Sâdât-ı Kirâm Altın Silsile Hulâsatü'l-Mevâhib
Sadreddin Konevi
Sadreddin Konevi
Sadreddin Konevi Sempozyumu
Safahat
Safeeneh (A research Journal of Persian Language Literature and Culture)
Safvetü't-tasavvuf
Sahilsiz Bir Umman Muhyiddin İbn Arabî
Saydu'l-hatır.
Seb'an Minel Mesani
Seçmeli metinlerle Tasavvuf Klasikleri
Sefîne-i Evliyâ 1
Seheriyyat -2-
Seheriyyat -3-
Selections From Discourses of Rûmî
Selections From Mathnawi Of Rumi
Selections From Seven Sermons of Rumi
Selefi Tasavvuf
Senusiler ve Sultan Abdülhamid
Sevâkıb-ı Menâkıb Hz. Mevlâna'dan Menkıbeler
Seventeen Texts on Literature and Mysticism in Persian and Arabic
Sevgi Yolu
Seyahatname'ye Göre Ruhaniyetli Şehir Bursa
Seyr-i Dil-Tasavvufta Manevî Yolculuk
Seyyid Abdülkadir Geylani ve Kadiri Tarikatı
Seyyid Ahmed el-Berevi
Seyyid Ahmed Er Rufai ve Nurlu Yolu
Seyyid Ahmed Rıfai Hayatı ve Eserleri
Sıfatü's-Safve
Sırların Çözümü ve Hazinelerin Anahtarları
Sırların Dili
Sırr-ı Hatmül Velayet
Sırr-ı Manevî Manzum Mesnevi Tercümesi
Sırr'ül - Esrar Ötelerden Haber
Sırru'l- Esrâr (Sırların Sırrı)
Sırru'l-Esrar
Sibahatü'l-fikr fi'l-cehr bi'z-zikr
Sohbetler
Somuncu Baba ve Kültür Çevresi Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı
Son Dönem Osmanlı Mevlevîlerinden Ahmet Remzi Akyürek
Son İlahi Mesaj Kur'an Ve Açıklamalı Meali
Son Peygamber
Soru ve Cevaplarla Tasavvufi Hayat
Sorularla Tasavvuf ve Tarîkatler
Sosyo Kültürel Hayatta Tasavvuf
Sömürgeciliğe Karşı Afrikada Sufi Direniş
Su Üstüne Yazı yazmak
Sufi Ahlakı Din Ahlak Ve Tasavvuf
Sûfî Araştırmaları Sufi Studies
Sufi Bir Aşk Yolcusu
Sufi Bir Aşk Yolcusu
Sûfî Davetten Devlete
Sûfî Diyarından Hikâyeler
Sûfi Pedagojisi Tasavvufta Şahsiyet Eğitimi
Sûfî Pedagojisi Tasavvufta Şahsiyet Eğitimi
Sûfi Psikolojisi
Sufi Psikolojisi-Sülemi'ye Göre Sufi Benlik Dönüşümü
Sûfî Tıbbı
Sûfi ve Dil (Mevlana Örneği)
Sufi ve Komiser Rusya'da İslam Tarikatları
Sûfî ve Şiir/Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası
Sûfîler Arasında (Asya ve Afrika'daki sûfîler ve dervişler arasında geçen dört yılın hikayesi)
Sufilere Armağan: Tuhfetü'l Ahrar
Sufilerin Hadis Anlayışı Bursevi Örneği
Sufilerin Seyri Mirsadu'l-İbad
Sufizm ve Psikoloji
Sun'ullah-ı Gaybi Hayatı-Eserleri-Şiirleri
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Süleyman Uludağ Kitabı
Sülûkü'l-Kadiriyye
Süreyya Divanı
Şâh-ı Nakşibend Gönüller Nakkaşı
Şark islam Klasikleri El -Medinetü'l Fazıla
Şark islam Klasikleri Rubailer ve İlk Gazeller
Şatahatü's-Sufiyye
Şem Ve Pervane
Şem'un Nebi (as) -Kayseri Ercies Dağında Bir Peygamber Türbesi
Şems-i Tebrizî
Şemsname Şeyhzadeoğlu
Şerh-i Cezire-i Mesnevî
Şerh-i Cezire-i Mesnevî
Şerh-i Cezîre-i Mesnevî
Şerh-i Esmaillahi'l-Hüsna O'nun Güzel İsimleri
Şerh-i Hadis-i Erbaîn Kırk Hadis Şerhi
Şerh-i Hadis-i Erbain:Kırk Hadis Şerhi
Şerh-i rumuzat-ı Hacı Bayram Veli, İsmail Hakkı Celveti metin transkripsiyonu
Şerhli Mesnevî-i Şerif
Şerhu Dîvânü İbnü'l-Fârıd
Şerhu Esmâillâhi'l-Hüsnâ Esmâ-i Hüsnâ Şerhi
Şerhu Füsûsu'l-Hikem
Şerhu Füsusu'l-Hikem
Şerhu Füsusu'l-Hikem
Şerhu Hadisi’l-erbain en-Nevevi min sünuhat eş-şeyh Sadreddin el-Konevi fi’t-tasavvuf
Şerhu hizbi’l-ber
Şerhu Müşkilatu'l-Fütühati'l-Mekkiyye li'bni Arabi
Şerhu Şatahatü'l Bistami
Şerhu'l-Cami/Füsusu'l-Hikem
Şerhu'l-Kayseri ala Taiyyeti el-Farızu'l-Kübra
Şerhu'l-Usuli'l- Aşere
Şeriat Ve Tasavvuf
Şerq ve qerb
Şeyh Ebü'l- Hasan-i Harakani -Hayatı, Eserleri-
Şeyh Evhadü'd-Din Hâmid El-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi
Şeyh Hamid-i Velî Minberinden Hutbeler
Şeyh Hayrullah Taceddin Er-Rifai Külliyatı
Şeyh Muhammed Kudsi Memiş Efendi Hazretlerinin Tarihçesi
Şeyh Muhammed Kudsi Memiş Efendi Hazretlerinin Tarihçesi
Şeyh Sa'deddîn Cebâvî ve S'adîlik
Şeyh Sadrüddin Konevi
Şeyh-i Ekber Kaleminden Bir Sufi'nin Portresi Zunnûn-ı Mısrî
Şeyhi Ekber İbn Arabi'de İdris Peygamber Semavi Kutub-Hakimlerin Piri
Şeyhu'ş-Şüyûh Ebu Medyen el-Ğavs
Şia'nın Oluşumu Hz.Ali'nin Vasiliği Düşüncesi
Şifaü's-sail li-tehzibi'l-mesail
Şihabeddin Ömer Sühreverdî Hayatı, Eserleri, Tarikatı
Şu'le-i Tur
Şuara-i Sufiyye el-Meçhulün
Şubhâtü't-Tasavvuf
Şümusü'l-Envar ve Künuzü'l-Esraru'l-Kübra
t-İslâm tasavvufuü'l-İslâmî menhecen ve süluken
Tabaiu'n-Nüfus
Tabakatü'l Havas Ehlü Sıdk ve İhlas
Tabakatü'l Kübra
Tabakâtü'l-Evliya
Tabakâtü's-Sûfiyye
Tabakatü'ş-Şazeliyyeti'l-kübra
Tabakatü'ş-Şazeliyyeti'l-kübra
Tahirü'l Mevlevi Farsça Divançe ve Tercümesi
Tahkik-i Der Ahval ve Nakd-i Asar ve Efkar Şah Ni'met Veliyyulah
Tahlili Felsefe Tarihi Metalib ve Mezahib Metafizik ve İlahiyat
Takribü't-Türas el-Hükmü'l-Ataib
Tam Müzekkin Nüfus
Tanrı'nın Yeryüzündeki İşaretleri
Tanrı'nın Yeryüzündeki İşaretleri
Tanzimat Öncesi Merkez Evrakının Tasnif Kılavuzu ve Belge Örnekleri
Tao-culuk'daki Anahtar-Kavramlar
Tarih Öncesinden Osmanlı Dönemine Kadar Konya Hz.Mevlana ve Sema
Tarih ve Kültür Başkenti Konya
Târih ve Tasavvuf Sohbetleri
Tarihî ve Tasavvufî Şahsiyetler
Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler
Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü
Tarihu't-Tasavvuf fi'l-İslam
Tarikat
Tarikat-ı Muhammediyye
Tarikatlar
Tarikatlar Nasıl Ortaya Çıktı
Tarikatname
Tarikatta Rabıta ve Nakşibendilik
Tarikatü'n-Nakşibendiyye ve A'lamüha
Tariku's-Savab
Tarikullah-ı Teala
Tasavvuf
Tasavvuf
Tasavvuf Ders Notları
Tasavvuf Açısından Manevi Cevherlerimiz İçimizdeki Dünya
Tasavvuf Akademisyenleri ile Konuşmalar 1
Tasavvuf Düşüncesinde Demokrasi
Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi
Tasavvuf İslâm'da Manevî Hayat
Tasavvuf Kısa Bir Giriş
Tasavvuf Klasikleri
Tasavvuf Kültüründe Hadis
Tasavvuf Kültürüne Giriş
Tasavvuf Mahiyeti Şifâu's-sâil
Tasavvuf Menşei ve Istılahları
Tasavvuf Mes'eleleri
Tasavvuf Nedir
Tasavvuf Sohbetleri (Aşka Yolculuk)
Tasavvuf Sözlüğü
Tasavvuf Sözlüğü
Tasavvuf Tarihi
Tasavvuf Tarihi Ders Notları
Tasavvuf Tarihi Literatürü
Tasavvuf Tarihinde Sülemî ve Melâmetîlik
Tasavvuf Tarikatlar ve Silsileleri
Tasavvuf Terapisi
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü
Tasavvuf Terimleri Ve Deyimleri Sözlüğü
Tasavvuf ve Gönül Eğitimi
Tasavvuf Ve Tarikatın Yenilenmesi Rabbaniliktir; Ruhbanlık Değil!
Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi
Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar
Tasavvuf ve Tarikatler
Tasavvuf Yolu Mirsadü'l-İbad
Tasavvuf Yolunun Talipleri İçin Sırların Açıklanması
Tasavvufî Aşkın Hikmetleri Hikem-i Aşk
Tasavvufi Düşüncede İnsan-ı Kamil
Tasavvufî Hadis Şerhleri ve Konevînin Kırk Hadis Şerhi
Tasavvufi Hakikatler
Tasavvufî Hikmet ve Risâleler
Tasavvufi Hikmetler
Tasavvufî Makaleler
Tasavvufi Meselelere Fıkhi Bakış
Tasavvufi Risaleler
Tasavvufi’l-İslami ve'l-İmam Şar'ani
Tasavvufia Yorumlarıyla 40 Hadis
Tasavvufta Aşkın Miracı
Tasavvufta Aşkın Miracı
Tasavvufta İnsan Meselesi/İnsan-ı Kâmil
Tasavvufta Manevî Yolculuk Seyr-i Dil
Tasavvufta On Esas
Tasavvufta On Esas -Usülü'l- Şere Şerhleri-
Tasavvufun Ana İlkeleri Sülemî'nin Risaleleri
Tasavvufun Hakikati
Tasavvufun Zaferleri
Te'sirü Kur'an Der Eş'ari Mevlana
Tebriz-i Kadim
Tecdidü'd-Tevhid li'n-Nefferi
Tecelliyât-ı Avâisü'n-Nüsûs
Tedbîrât-ı İlahiyye Tercüme ve Şerhi
Tedbirü'l-iksiri'l-a'zam
Tefsirlerin Tasavvufa Bakışı Kur'an ve Tasavvuf
Tefsiru İbn Arabî
Tefsiru'l-Celaleyni'l-Kur'ani'l-Azim
Tefsîru'l-Ceylânî
Tefsiru'l-Tüsterî
Tehafüt El-Felasife -Filozofların Tutarsızlığı-
Tehzibü'l-Mevahibü'l-Sermediyye fi Ecella-i Sadeti'n-Nakşibendiyye
Tekke ve Zaviyelerin İslam Düşüncesindeki Yeri ve İlgası
Telbisu İblis
Temhidat
Temhidat Aşk ve Hakikat Üzerine Konuşmalar
Temhidü'l-Kavaidü's-Sufiyye (Kitabun Bahs fi'l-Hakika el-Muhammediyye ve Meratibü't-Tecelliyatu'l-İlahiyye)
Tenbietü'l-Ğuba bi Tebrieti İbn Arabi
Tenbihu'l-Muterrin
Terbiyyatüna'r-ruhiyye
Terceme-i Hilyeti'l-İbdal
Terceme-i Marifet-ü Ricalü'l-Ğaybi ve Marifet-ü Alim Ekber ve Alim Asgar
Terceme-i Pendame-i Attar -Edirneli Emri-
Terceme-i Pendname-i Attar
Terceme-i Risale-i Gavsiyye
Terceme-i ve metn-i Kitâbü'l-Fükuk.
Tercümanü'l-Eşvak
Terkib der Zeban-ı Farisi
Tertibu's-Safahat es-Sur ve'l-Gulaf min İntac
Tertibü's-Süluk ve beraberinde Risale fi Edebi'l-İlm
Tesevvüf Felsefesinin İlk Menbeleri Serrac Tusi -el-lüme-
Tevbenin İlk Adımı
Tevcihat-ı İslâmiyye li-ıslahi'l-ferd ve'l-müctema.
Tezkiratü'l-Evliya
Tezkiret-ül Evliya
The Essence Of Rûmî's Masnevi Including Hıs Life And Works
The Gulistan or rose Garden by Sa'di of Shiraz (ingilizce-Arapça)
The Holy Qur'an -Translation And Commentary-
The Makalat Of Hajji Bektash Veli
The Mawâqif and Mukhâtabât of Muhammad Ibn 'Abdi'l-Jabbâr Al-Niffarî
The Meram Book Mawlana-Qunawi-Meram
The Muslim World
The Sufi Ordes In İslam
The Sufi Path An Introduction to the Ni'matullahi
Tiryaku'l-Muhibbin Vasıti
Tomar-ı Turuk Kadiriyye
Tuhfetü Ehlil İrfan
Tüek Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve Şerhleri
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar
Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve şerhleri
Türk Edebiyatında Şathiyye
Türk Kültürü Edebiyatı ve Sanatında Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu -Bildiriler-
Türk Mutasavvıf Ve Şairi Muhammed Nazmi
Türk Tarihinde Osmanlı Asırları
Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi
Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi
Türkçe Yabancı Kelimeler Sözlüğü
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü
Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Sergisi
Ukudil Cevahir Fiselasül Ekabir
Ukudü'l-cevahir fi selasü'l-Ekâbir
Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlâna Sempozyumu Bildirileri
Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu
Uluslararası Hace Muhammed Lütfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu
Uluslararası Mevlânâ Mesnevî Mevlevîhaneler Sempozyumu
Uluslararası Mevlana Sempozyumu Bildirileri
Un Grand Saint De L'İslam Abd-Al-Kadir Guilani
Upanişadlar "Tanrının Soluğu"
Usûlu Aşere Risâle İle'l-Hâim Fevâihu'l-Cemâl Tasavvufî Hayat
Usulü't-Tasavvuf
Üç Aylar ve Faziletleri
Üç Hanım Şairin Dilinden Hz. Peygamber
Üç Kelimelik Ömür Hamdım, Piştim, Yandım (Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hayatı)
Üç Müslüman Bilge
Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı
Üstaz es-Sairin el-Haris bin Esed el-Muhasibi
Vahdet Aynasında- Osmanlı Tasavvuf Metinlerinden Seçmeler-
Vahdet-i Vücud
Vahdet-i Vücud Ve İbn Arabi
Vahib-i Ümmi'den Niyazi-i Mısri'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım
Vahiy ve Akıl
Vakıflar Ve Yozgatta Tarihi Vakıf Camileri
Varlığın dili İbn Meşiş Salavâtı ve Şerhi
Varlık Ağacı şeceretü'l kevn
Varlık Ağacı Şeceretü'l-Kevn
Varolmanın Boyutları
Vatan Savunmasında Mevlevîhaneler (Balkan Savaşlarından Milli Mücadeleye)
Vedanta'ya göre insan ve halleri: Hind felsefesinde kâmil insan
Velâyetnâme Alevî-Bektâşî Klasikleri
Veli Ertan
Veliler Serdarı Hasan Basri
Veliler Sultanı Seyyid Ahmed Er- Rufai
Vesile ve Tevessül
Veysel Karani ve Üveysilik
Vuslat Yolu "Nefhatü'r-Ruh ve Tuhfetü'l -Fütuh"
Vuslata Davet (Burhânu'l-Ârifîn Miftâhu Müşkilâti's-Sâdıkîn Âdâbu Tarîki'l-Vâsılîn
Wisdom of Sa'di
X.Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler I
XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu'da Fütüvvetnamelere Göre Dini İnanç Motifleri
Ya'kûb-ı Çerhî Hayatı,Eserleri ve Tasvvuf Anlayışı
Yahya Kemal ve Mehmet Akif'te Tasavvuf
Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlana
Yasak Kent Buhara 1830-1888
Yavuz Sultan Selim'in Emriyle Hazırlanan İbn Arabi Müdafa
Yavuz Sultan Selim'in Emriyle Hazırlanan İbn Arabi Müdafaası
Yazılı ve Sözlü Anlatımlarda Seyyid Mahmud Hayrani
Yeni Bir Psikoloji
Yeni Mektûbat
Yiğitbaşı Velî/ Ahmed Şemseddin-i Marmaravî
Yirminci Yüzyılda Bir Veli
Yirmiüç Yıl
Yol Şiirleri
Yolların Ayrılış Noktasında İslam
Yolun Yolu
Yozgat Medreseleri Tekke ve Zaviyeleri
Yunus Emre Divanı
Yunus Emre ile Yollarda
Yunus Emre'de İlahi Aşk Ve İnsan Sevgisi
Yunus'ta Hak ve Hak Sevgisi
Zahirü'd-Din ve Batınehü (es-Selef/el-Batıniyye/ eş-Şia/ es-Sufiyye)
Zaviye Seyyide Bumdin
Zekat Kitabı
Zihniyet ve Din İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı
Zikir Kurtuluşun Anahtarı Ruhların Kandili
Zikir ve Tevhid Eğitimi: Meratib-i Tevhid
Zikri'l Akil ve Tenbihi'l Gafil el-Emir Abdulkadir
Zikrullahın Faydaları
Ziyaret-i Evliya
Zübdetü'l-Fuhûs fi Nakşi'l-Füsûz
Zübdetü'l-Hakâik Hakikatlerin Özü
Zübdetü'l-irfan
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Aşkan Mh. Yeni Meram Cd. No: 136 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr