"Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır."
Aristo
Kişi Detayları
Adı Prof. Dr. Doğan KAPLAN
Görevi Ana Bilim Dalı Başkanı
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı İslam Mezhepleri Tarihi
Özgeçmiş 1973 yılında Erzincan-Tercan’da doğdu. 1986 yılında Zonguldak/Kozlu Alparslan İlkokulundan, 1993 yılında Zonguldak Merkez İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1993-1998 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1999 yılında aynı fakültenin İslâm Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2002 yılında “Fuat Köprülü’ye Göre Anadolu Aleviliği” teziyle yüksek lisansını, 2008 yılında da “Buyruklara Göre Kızılbaşlık” adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 13.08.2010 tarihinde “Yardımcı Doçent” kadrosuna atandı. “Hişâm b. El-Hakem, Hayatı, Görüşleri ve İmami Şiiliğe Katkıları” başlıklı takdim çalışmasıyla 15.09.2014 tarihinde “Doçent” unvanı aldı. MEB bursuyla Ürdün Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde (2000-2001) bir yıl süreyle Arapça Dil eğitimi aldı. 2009-2010 Öğretim yılında 7 ay süreyle İran’da bulundu. Tahran Üniversitesi Uluslararası Dehhoda Farsça Öğretim merkezinde 3 ay dil eğitimi aldı, Kum Uluslararası Mustafa Üniversitesinde 4 ay misafir araştırmacı olarak bulundu. 2012 yılında YÖK desteğiyle 3 ay süreyle İngiltere’de bulundu.
13 Ağustos 2010 tarihinde İslam Mezhepleri Tarihi bilim dalı kadrosuna yardımcı doçent olarak atandı.
15 Eylül 2014 tarihinde Doçent oldu.
30 Ocak 2020 tarihinde Profesörlük kadrosuna atandı.
01 Aralık 2014-16 Aralık 2015 tarihlerinde Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
12.02.2019 itibarıyla İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığına atandı.
Arapça, Farsça ve İngilizce bilmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Yardımcı Doçent Atandığı Tarih 13.10.2010
Doçent Atandığı Tarih 15.09.2014
Profesör Atandığı Tarih 30.01.2020
Oda No 321
Dahili 8111
E-posta dkaplan@erbakan.edu.tr
Telif Kitapları
Bitmeyen Yas Dinmeyen Göz Yaşı KERBELÂ ve MUHARREM, (İstanbul Maltepe Belediyesi Kültür Hizmeti), İstanbul 2014
Erkânname1-Alevi-Bektaşi Klasikleri 5, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007 (2.Baskı Eylül 2014)
Hişâm b. el-Hakem Hayatı, Görüşleri ve İmami Şiiliğe Katkıları, Konya: Aybil Yayınları, 2013.
Safeviler ve Kızılbaşlık -Aleviliğin Tarihsel Temelleri- Ankara: Gece Kitaplığı, 2014.
Şeyh Safi Buyruğu, Alevi-Bektaşi Klasikleri 15, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2015
Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010. (5.Baskı Aralık 2019)
Bölüm Yazarlıkları
"Ehl-i Haklar (Yaresanilik) ve Kürtler" Kürtler (Tarihi, Toplum ve Din),(s.265-275) Edit: Adnan Demircan, Celil Abuzer, Metin Bozan, İstanbul: Nida Yayıncılık, 2015
"Kürtler ve Alevilik" Kürtler (Tarihi, Toplum ve Din),(s.259-263) Edit: Adnan Demircan, Celil Abuzer, Metin Bozan, İstanbul: Nida Yayıncılık, 2015
"On Soruda Selefilik",Selefilik, Edit: Doğan Kaplan, Konya: NEÜ, 2016, s.177-183.
Anadolu'da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları 2010
Hakemli Makaleleri
“Alevilere Atılan ‘Mum Söndü’ İftirasının Tarihsel Kökenleri Üzerine” Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi, 2014/2:41-53.
“Fuat Köprülü'ye Göre Anadolu Aleviliği ve Bektaşilik” Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2015/20:89-107. (Gözden geçirilmiş tekrar basım)
"Alevîlerin Osmanlı'da Oluşturdukları İtikadî Literatür"
Ehl-i Beyt'in Gizli İlmi: Hz. Ali'ye Nispet Edilen Kitâb-ı Ali (Sahîfe-Câmia), Cefr ve Mushaf-ı Fâtıma Hakkında Bir İnceleme
Farsça Yazılmış İlk Makâlât Eseri: Beyânu'l-Edyân Der Şerh-i Edyân ve Mezâhib-i Câhilî ve İslâmî
Fuat Köprülü’ye Göre Anadolu Aleviliği
İslâm Mezhepleri Tarihi İlk Dönem Müellifleri ve Mezhepler Tarihine Ait Eserleri
Konya Koyunoğlu Kütüphanesinde Bulunan Alevilik ve Bektaşilik ile İlgili Yazma Eserler
Şiiliğin İran Topraklarında Egemenliği: Safeviler Öncesi Arka Plan Ve Safevi Dönemi Şiileştirme Politikaları
Çevirileri
Geçici Nikâh/Mut’a Ve Hz. Hüseyin’in Toprağı Üzerine Secde Etme: Şiiliğe Eleştirel Bakış (Dr.Musa Musevi’den Arapça Çeviri)
Hanefi’nin Mukaddime Fi İlmi’l-İstigrâb’ına Arap Dünyasının Cevabı (Yudian Wahyudi’den İngilizce Çeviri)
Takiyye / İmamiye Şia’sının Yapması Gereken (Dr.Musa Musevi’den Arapça Çeviri)
Tarihe Dönüş (06-07 Mayıs 2011'de Konya'da düzenlenen Günümüz İslam Toplumlarında İnanç Problemleri Sempozyumu bildiri kitabında Naser Qozashte'den Farsça çeviri)
Tanıtımları
(Tanıtım) Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, Amin Maalouf (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay)
(Tanıtım) Batı’nın Doğu’su, Avrupa Barbarlığının Küreselleşmesi, Yüksel Kanar, Kitap Tanıtımı
(Tanıtım) Bektâşîlikte Tasavvufî Eğitim, Osman Eğri, Kitap Tanıtımı
(Tanıtım) Ehl-i Beyt Sempozyumu Konya–2005. Sempozyum Tanıtımı
(Tanıtım) Kesin İnançlılar, Eric Hoffer (Çev.Erkıl Günur) Kitap Tanıtımı
(Tanıtım) Müslümanların Avrupa’yı Keşfi, Bernard Lewis (Çev. İhsan Durdu), Kitap Tanıtımı
(Tanıtım) Uluslararası Bektaşilik Ve Alevilik Sempozyumu -I- / 28–30 Eylül–2005 ISPARTA. Sempozyum Tanıtımı
(Tanıtım) Uluslararası Günümüz İslam Toplumlarında İnanç Problemleri Sempozyumu 06-07 Mayıs 2011 KONYA
Yayına Hazırladıkları
Kerbelâ'da On Günlük Muharrem
Tezleri
Buyruklara Göre Kızılbaşlık, Danışman, Prof.Dr. Hasan ONAT, SÜSBE 2008.
Fuat Köprülü'ye Göre Anadolu Aleviliği, Danışman, Yrd.Doç.Dr. Seyit BAHCIVAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2002.
Bildirileri
“Dine Salt Metin Merkezli Yaklaşım: İndirgemeci ve Dışlayıcı Yaklaşım” NEÜ & İSAV Tartışmalı İlmi Toplantısı 06-07 Mayıs 2016 Konya.
“Dine Salt Metin Merkezli Yaklaşım: İndirgemeci ve Dışlayıcı Yaklaşım” NEÜ & İSAV Tartışmalı İlmi Toplantısı 06-07 Mayıs 2016 Konya.
“Tariqas in Islam and the Role of Bektasism” (İslam’da Tarikatlar ve Bir Tarikat Olarak Bektaşilik) International Symposium on Bektashism and Its Role in Religious Tolerance in the Balkans, 20 Mart 2014, Tiran-ARNAVUTLUK
“Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik” Fatih Üniversitesi Uluslar arası Alevilik-Bektaşilik Sempozyumu 9–10 Ekim 2009 Büyük Çekmece / İSTANBUL
“Yesevi İzinde Seyyid Mahmut Hayran”, Şehir ve Âlimleri I Sempozyumu, 11-12 Kasım 2016 Dedeman Konya.
"Alevi-Bektaşi Klasiklerinin Neşri ve Bunların Alevilik Çalışmalarına Katkısı" Uluslararası Alevi-Bektaşi Klasikleri Sempozyumu 08-09 Kasım 2014 SAKARYA
"Aleviliğin Dayandığı Etnik Kimlik/ler Üzerine" Geçmişten Günümüze Alevilik I.Uluslararası Sempozyumu 03-05 Ekim 2013 Bingöl Üniversitesi Kampüsü / BİNGÖL
"Aleviliğin Yazılı Kaynaklarından Buyruklar ve Muhtevaları Üzerine—Bir İçerik Çözümleme Denemesi" Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu 28-20 Eylül 2005 ISPARTA
"Alevilik ve Etnisite", Güncel Sorunlarıyla İkinci Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu 16-18 Nisan 2014 Troya Kültür Merkezi/ ÇANAKKALE
"Alevilikte Muhammed-Ali Tasavvuru: Bir Ten İki Baş ya da İki Ten İki Baş Sembolizminin Kültürel Temeli" Uluslararası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Sempozyumu (Orta Asya-Kafkasya-Balkanlar), 07–08 Mart 2009 SAKARYA
"İran'da Şiî-Sünnî Yakınlaştırma (Takrîb) Çalışmaları" Ortadoğu'nun Geleceği Açısından Şiî-Sünnî İlişkileri Sempozyumu, 27-29 Eylül 2013 Anitta Otel, ÇORUM
"İslam Mezhepleri Kaynaklarında Hz.Fâtıma: Hz.Fâtıma Mushafı" Hazreti Fâtıma Sempozyumu, 24 Ekim 2015 SİVAS
"Sünni-Şii Yakınlaşmasının İmkânı Üzerine" Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu 17-18 Mayıs 2013 Dedeman Otel / KONYA
"Sünni-Şii Yakınlaştırma (Takribu'l-Mezâhib) Çabalarının Başarıya Ulaşamamasının Nedenleri Üzerine" Kur'an ve Toplumsal Bütünleşme Sempozyumu -Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler- 27-29 Mart 2015 Tayyare Kültür Merkezi-BURSA
"The Possibility of Defining Alevism via Written Sources" Text and Cultural Heritage: Sources on Alevism between Philological Research and Theological Canonization" 28-29 November 2014, Heidelberg /GERMANY
"Türk Kültüründe Ehl-i Beyt ve İmam Cafer Sadık'ın Yeri" Uluslararası İmam Cafer-i Sadık Sempozyumu 17-19 Şubat 2011 Meram/KONYA
"Yazılı Kaynaklarda Alevi-Bektaşi İbadetleri" Uluslararası Din-Kimlik Tartışmaları Ekseninde Alevilik-Bektaşilik Sempozyumu 15 Mayıs 2013 ÇANAKKALE
"أويس القرَني في الأدب العلوي و البكتاشي " Uluslararası Veysel Kareni ve Manevi Kültür Mirasımız Sempozyumu 20-21 Mayıs 2011 Baykan/SİİRT
On the Importance of Abu Muslim al Khorasani in Alevism (Ebu Müslim Horasani'nin Alevilikteki Önemi Üzerine), 12-14 September 2012, Warsaw / POLAND
ملتقى دولي طرق الايمان التصوف وفقه التحرر , التصوف كعلاج لمشاكل التعصب والطائفية بين المسلمين / Colloque International: Les Roustes de la Foi Soufisme et Théologie de la Libération 18-21 décembre 2012 a Constantine / ALGERIA (CEZAYİR)
Müzakereleri
(Müzakere) İsmâilîlik ve Bâtınî Zihniyet Çalıştayı,"Bir Batıni Yöntem Olarak Hurûfilik" Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Ballı 12-13.09.2014 SİVAS
(Müzakere) Türkiye'de Dini Grupların Değişimi Çalıştayı, Müzakere I: Rıza Yıldırım (Aleviler), Müzakere II: Ayşen Baylak (Caferiler), İLEM (İlmi Etüdler Derneği), 09 Mayıs 205, Üsküdar/Fıstıkağacı-İSTANBUL
"Diyaneti Tartışıyoruz" Yuvarlak Masa Toplantısı, 15 Haziran 2013 Augustus Hotel, Meram-KONYA (Helsinki Yurttaşlar Derneği)
Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü 1.Çalıştayı "Alevi ve Bektaşilerin Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri" 22-23 Şubat 2014, Holiday Inn-Kavaklıdere-ANKARA
I.Alevi Çalıştayı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi 03-06 Haziran 2009 ANKARA (T.C. Devlet Bakanlığı)
IV.Din Şurası (Din ve Toplum) Bilkent Otel ve Konferans Merkezi 12-16 Ekim 2009 ANKARA (T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı)
Türkiye’de Alevilik ve Din Özgürlüğü 18-19 Eylül 2010 Taksim/İSTANBUL (Liberal Düşünce Topluluğu)
Kütüphanesindeki Eserler
100 Soruda İslam Tarihi
16-17. Yüzyıllarda İran'da Şiiliğin Seyri
19. Yüzyılda Bektâşîlik
2. Fahri Fındıkoğlu'nun Çalışmaları
21. Yüzyıl
21. Yüzyıl Türkiye'sinde Hurafeler
31 Mart Vak'ası
40 Hadiste Kadın
50 Yıl Önce Türkiye'de Yörüklerin Yayla Hayatı
A Dialogue of Civilizations
Abdal Musa
Abdullah Yeğin-Hizmet V.
Abdülaziz Bekkine Hazretleri
Acib Turfe Hikayeti ez Siyaset ta Kiyaset
Ah Şu Biz Kara Bıyıklı Türkler
Ahbârîlik - İmâmiye Şia'sında Düşünce Ekolleri
Ahi Evren ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu
Ahkâm Hadisleri
Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk
Ahlâk Üzerine Mektuplar
Ahlaksal Yaşam ve Barışık Düzen
Aile Huzuru
Aile ve Gençlik
Akademik Makaleler
Akayid-i Şia ve Ehl-i Sünnet fi Usuli'd-Din
Akılcı Din Söylemi
Akılcı Din Söylemi
Al-Mawrid 2001-A Modern English-Arabic Dictionary
Âlem-i İslâm
Âlem-i İslâm
Âlemun İslâmiyyun bilâ xxx
Alevî Bektâşî Kimliği
Alevi Çalıştayları (1-7 + İlaveler)
Alevi Duaları Gülbangları
Alevi Identity
Alevi İslamın İslam Anlayışı
Alevi Kimliği
Alevî Kürtler
Alevî Modernleşmesi-Sır Fâş Eylemek
Alevî Müslümanın İslâm Anlayışı
Alevî Öğretisi
Alevî Terim ve Deyimleri Sözlüğü
Alevi ve Bektâşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri
Alevî-Bektâşî İnancına Bakışlar
Alevî-Bektâşî Kültürüne Bakışlar
Alevî-Bektâşî Nefesleri
Alevî-Bektâşî Şiirleri Antolojisi (1-5)
Alevî/Bektâşî Erkannâmesi
Alevîler Ne Yapmalı?
Alevîlerin Etnik Kimliği
Alevîliğin Anayasası
Alevîlik
Alevîlik Bektâşîlik Yazıları
Alevîlik Deyince
Alevîlik Nedir?
Alevîlik ve Bektâşîlik Terimleri Sözlüğü
Alevîlik-Anadolu'nun Gizli Kültürü
Alevîlik-Bektâşîlik
Alevîlik-Bektâşîlik Bibliyografyası
Alevîlik-Bektâşîlik Tartışmaları
Alevîlik-İnanç-Edeb-Erkân
Alevîlik-Kürdoloji-Türkoloji Yazıları
Alevîlikte Cem
Alevîlikte Musahiblik
Alevism between Standardisation and Plurality
Ali Şiası Safevi Şiası
Ali ve Azmayişha-yı İlahi
Ali-Muaviye Kavgası
Ali'siz Alevîlik (İslam'da Özgürlük Arayışları 1)
Allah celle celaluh
Allah İnsanlardan Ne İstiyor?
Allah Vardır
Allah'ın Aşkınlığı
Allah'ın Batısında
Allah'ın Varlığının 12 Delili
Allahaısmarladık
Âmâk-ı Hayal
Amellerin Karşılığı
Ammâr b. Yâsir
Amuzeş-i Farsi be Farsi 1-2-3-4-5-6-7
Amuzeş-i Handen ve Nevişten-i Zeban Kordi
Amuzeş-i Zeban Kordi-yi Sorani
Ana Kaynaklarına Göre Dürzîlik
Ana-Baba Hakları
Anadolu Alevîliği
Anadolu Alevîliği ve Pir Sultan Abdal
Anadolu Alevîliğinin Sosyal ve Coğrafî Kökenleri
Anadolu Alevîliğinin Tarihi Arka Planı
Anadolu Alevîliğinin Tarihsel Arka Planı
Anadolu'da Alevîler ve Tahtacılar
Anadolu'da Aleviliğin Dünü ve Bugünü
Anadolu'da Alevîlik
Anadolu'da Bektâşîlik
Anadolu'da İslâmiyet
Angah ki Gangısterha Ciddiyet Mikonend
Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları
Anlam'ın Buharlaşması ve Kur'ân (2)
Anlatımlı Arapça
Arabi-yi Evvel Rahnumayi
Arap Dilinde Edatlar
Arap Dilinde Fiiller
Arap Dünyasında Köktencilik
Arapça Çeviri Kılavuzu
Arapça Edatlar ve Deyimler Sözlüğü
Arapça İmlâ Kılavuzu
Arapça İmla Kılavuzu
Arapça Lise 2
Arapça Seçme Hikayeler I
Arapça Seçme Hikayeler II
Arapça ve Diğer Lisanlar
Arapça-Türkçe Sözlük
Arapça'da İrab Yönünden 'Fadlen, Luğaten, Hilafen, Aydan ve Helumme Cerran' Kelimelerinin Mansub Olmalarının Sebebi
Arapça'dan Türkçe'ye Tercüme Çalışmaları I
Arapça'dan Türkçe'ye Tercüme Çalışmaları II
Arâu'l-Milel (Osmanlıca)
Arayanların Yolu
Asm (Asthma)
Asya'nın Yükselişi ve Düşüşü
Âşık Paşaoğlu Tarihi
Aşık Paşazâde Tarihi (Osmanlıca)
Âşıklar Sultanı : Hz. Mevlânâ
Aşinayi ba İlm-i Rical
Aşinayi ba Kur'an
Aşiretler Raporu
Aşk-ı Muhabbet
Aşkın Coğrafyası Mekândan Kalbe
Atatürk Din ve Din Adamları
Atatürk ve Atatürk İlkeleri
Atatürk ve Ulusal Dil
Atlas-ı Rahha-yı İran 1388/2009
Avnî, Tuhfetu'l-Hükkâm
Avrupa'da İslam ve Müslümanlar
Avrupa'da Türk Ailesi ve Din Eğitimi
Âyetlerin İniş Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma
Azadi-yi İrade-i İnsan der Kelam-ı İslami
Babaîler İsyanı
Bâbîlik ve Bahâîlik
Bâbilik ve Bahâilik
Bahaî Dini Hakkında Açıklamalar
Bahaî Dininin I. Yüzyılı
Bakanlar ve Görenler
Balabanlılar (Dimetoka'dan Erzincan'a Bir Alevî Aşireti)
Başlangıçtan Günümüze İslam Mezhepleri Tarihi
Başlangıçtan Günümüze Şiilik ve Kolları
Başörtü Risâlesi
Batı'nın Doğusu-Avrupa Barbarlığının Küreselleşmesi
Batıcılık-Ulusculuk ve Toplumsal Devrimler I-II
Batılıların Gözüyle Osmanlı İmparatorluğu
Bazı Felsefe Meseleleri
Bedevîlikten Hadâriliğe Kûfe
Bektâşî Erkânnâmesi
Bektâşîlik İlmihâli
Bektaşîlik Tarihi
Bektâşîlik Tetkikleri
Bektâşîlik ve Bektâşîler
Bektâşîlik-Alevîlik Nedir?
Bektâşîlikte Tasavvuf Eğitimi
Belçika'da Türk Ailesi ve Din Eğitimi
Benim Sevgili Yavrum
Berguzide-i Şi'rha-yı Pervin İtisami
Bergüzide-i Şi'rha-yı Nima Yuşiç (Ali Esfendyari)
Berk-i Ateş
Bername-i Cami Dersi Nimsal-i Evvel 1385-86
Berresi-yi Tatbiki-yi Nezeriyeha-yi Velâyet-i Fakîh
Bertrand Russell 20. yy'da Bir Ateist Düşünür
Besmele Tefsiri (Alevî-Bektâşî Klasikleri 1)
Beyne'l-Usûliyyin ve'l-Havâric
Bicmâliyon
Bilim Felsefesi
Bilimin Arka Yüzü
Bilimsel Araştırma Yöntemi
Bilimsel Bilginin Sosyolojisi
Bilimsel Gaflar
Bilinmeyen Baş Yapıt Kırmızı Han
Bilinmeyen Osmanlı
Bir Dünyanın Eşiğinde
Bir Hilal Uğruna Çanakkale Destanı
Bir Kur'ân Şâiri (Mehmet Akif Ersoy)
Bir Siyaset Tarzı Olarak Alevî Katliamları
Bir Tekkenin Dini ve Sosyal Tarihi (Sivas Ali Baba 1.)
Bitmeyen Yas Dinmeyen Gözyaşı Kerbelâ ve Muharrem
Biz Hücreyiz
Bombacı Parmanides
Buhârî'nin Kaynakları
Buhûsu'l-Mu'temeri'l-Coğrâfiyyi'l-Evvel
Bursa'dan Konya'ya Seyahat
Bustan-ı Sa'di
Buyruk-Alevî İnanç-İbâdet ve Ahlâk İlkeleri
Bütün Yönleriyle Komunizm
Büyük Dua Kitabı
Büyük İslam İlmihâli
Büyük İslam İlmihâli
Büyük İslâm ve Tasavvuf Önderleri
Büyük Kadın İlmihâli
Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları
Büyük Türkçe Sözlük
Camia-i Medeni ve Mefahim-i Dini
Câmiu'd-Durûsi'l-Arabiyye
Candide
Canişin-i Hazreti Muhammed -Pez. Piramun Hilafet-i Nohostin)
Celâl Hoca Kuşağı
Cennet Yolları
Cenûpta Türkmen Oymakları I-II
Cezire-i Hezar Dastan
Cihad-ı Ekber ya Mubareze ba Nefs
Controversies in Contemporary Islam
Costecu der Tasavvuf-ı İran
Cumhur-i der Otobüs
Cumhuriyet Dönemi'nde Felsefe Tarihçiliği
Cumhûriyete Giden Yol
Cundullah
Cur'a-i Visal
Cünbüş-i Noktaviye
Çağ ve İlham I
Çağ ve İlham II
Çağdaş Arap-İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma
Çağdaş İslam Düşünürleri
Çağdaş İslami Akımlar
Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları
Çağdaş Siyasal Akımlar
Çağımızda İtikâdi İslam Mezhepleri
Çend Makale-i Tarihi ve Edebi
Çepniler
Çevre Bilinci
Çıktım Erik Dalına / Yunus Emre'de Sembolizm
Çocuklarımıza Allah'ı Nasıl Anlatalım?
Çok Eski Adıyladır
Çöle İnen Nur
Danişmendli Türkmenler
Danişmenoğulları Devleti'nin Bilimsel ve Kültürel Mirası
Darb-ı Meselha-yı Farsi ve Istılahat-ı Ammiye
Dastan-ı Dahhak Marduş (Firdevsi'den)
Dede Korkut Kitabı I-II
Defterimde 40 Sûret
Değişen Dünyada Kadın
Değişen Kafalar
Değişen Koşullarda Alevîlik
Delilleriyle İslâm Miras Hukuku
Delîlu Cimston li's-Sahafiyyi'l-Arabî
Demokrasi Platformu Türkiye'de Tarikatlar ve Cemaatler I
Demokratik Hilafete Doğru
Der Amedi ber Nazariye-i Siyasi-yi Adalet der İslam
Der Amedi ber Nizam-ı Siyasi-yi Adalet der İslam
Der Mekteb-i Tecrube
Deramedi ber Inkılab-ı İslami-yi İran
Deramedi ber Nizamha-yı Siyasi-yi Mukayesei
Dersim Koçgiri
Dersim'de Osmanlı Siyaseti
Dersler-Külliyatı 9
Dersname-yi Akayid
Destur-ı Karbordi-yi Zeban-ı Farsi
Developing Skills
Devre-i Şekilgiri-yi Teşeyyu-ı Devazde İmam -Kum ve Bağdat ek-
Devrimler ve Gerici Tepkiler
DİA İslam İlmihali I-II
Dil ve Kültür
Dil-güşâ (Alevî-Bektaşî Klasikleri 10)
Din Görevlisinin El Kitabı
Din Adamının Din Düşmanlığı
Din Anlayışında Farklılaşmalar
Din Etrafında
Din Felsefesi
Din Fenomeni
Din Özgürlüğü ve Laisite
Din Psikolojisi
Din Psikolojisi Ders Notları
Din Sosyolojisi
Din-Felsefe Münasebeti
Din, Anarşi ve Terör
Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri
Dinler Tarihi
Dinler Tarihi Bibliyografya Denemesi
Dinler ve Hakikat/J. Hick ve S. H. Nasr'ın Felsefesinde Dinî Çoğulculuk
Dirâsât fi'l-Fırâk ve'l-Akâidi'l-İslâmiyye
Divan - Vahib Ümmi Halveti
Divan-ı Hafız/Fal-ı Hafız
Doğuştan Günümüze Hariciler
Dohter-i Narenc u Terenc
Don Kişot
Donbale-i Costecu der Tasavvuf-ı İran
Döl Bereketi
Durus fi Mebadi'l-Fıkh ve Marifeti Ebvabih
Durûs fi Ulumi'l-Arabiyye
Durusun fi'ş-Şia ve't-Teşeyyu
Durusun Temhidiyye fi Usuli'l-Akaid
Dûstân-ı İbrahim Edhem (Alevî-Bektâşî Klasikleri 6)
Dustur-ı Zeban Farsi
Dünden Bugünden - Tarih-Kültür-Milliyetçilik
Dünü ve Bugünüyle Harput I-II
Dünya Krizi ve Barışın Yolu
Dünya Takvimleri ve Türk Takvimi
Dünyanın Baş Belası Siyonistler
Dünyayı Değiştiren Kitaplar
Düşünce ve Kültür'de Tasavvuf
Ebu'l-Feth Şehristânî ve Mezheplerin Tetkikinde Usûl
Ebu'l-Vefâ Menakıbnâmesi
Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu
ed-Devletu'l-Ubeydiyye fi Libya
ed-Din ve'd-Devle
ed-Dua el-Müstecâb
Edebiyat-ı Farsi (3) rişte-i ulum-ı insani
Edebiyat-ı Farsi sal-i sevvom-i debiristan
Efganistan Kişveri der Tariki
Efsane-i Aşere-i Mübeşşere
Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Psikolojisi
Ehl-i Beyt (Ehl-i Sünnet'e Göre )
Ehl-i Beyt Ahlâkı
Ehl-i Beyt Sevgisi
Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet (Musa Kazım ile Ali Rıza Dönemi Şiiliği ve Abbasiler)
Ehl-i Beyt ve Hakları
Ehl-i Beyt ve On İki İmam
Ehl-i Beyt-Ali-Fatıma Evladı
Ehl-i Beyt-Kavramsal Boyut
Ehl-i Sünnet İ'tikâdı
Ehl-i Sünnet İ'tikâdı
Ehl-i Sünnet İnancı
Ehl-i Sünnet ve Şia
Ehl-i Sünnet ve Şia'da Siyasi Düşünceler
Ehl-i Sünnetten Şia'ya Kalpten Kalbe
Ehli'l-Hamidiyye
el-Âiş fi'l-Hakîka
el-Asleme
el-Asru'l-Cahilî
el-Asru'l-islâmî
el-Ba'su ve'l-Hulud
el-Bâisu'l-Hasîs Şerhu Muhtasaru Ulumi'l-Hadîs
el-Belâğatu'l-Vazıha
el-Berîkatu Şerhu't-Tarîka
el-Bidâye fî Usûlu'd-Dîn
el-Cumhuriyyetu'l-İslamiyyetu'l-İraniyyetu fi'l-Mîzan
el-Edebü'l-Müfred
El-Edebü'l-Müfred
el-Edîyetü'l-Vâridetü fi'l-Âyâti'l-Ker'imeti ve'l-Ehâdi'l-Şerîfe
el-Emeviyyetu ve'l Abbasiyye ve Zuhuru…
el-Ezkâr
el-Fark beyne'l-Fırak
el-Favâidu'l-Ecâsiyye
el-Fırak fi'l-Mizan
el-Fırâku'l-İslâmiyyetu ve Akâiduha
el-Fırâku'l-Mufterika beyne Ehli'z-Zeyği ve'z-Zendeka
el-Ğuluvvu ve'l-Fırâku'l-Ğaliye fi'l-Hadârâti'l-İslamiyye
el-Haccâc fi'l-Mîzan
el-Hakîkatu'l-Ğaibe
el-Hallac
el-Havâricu'l-Harûriyyûn ve Mukâranetu
el-Hayâtu'l-İlmiyye Zamane's-Samâniyyin
el-Hidâyetu Şerhu Bidâyeti'l-Mubtedî
el-Huccetu'd-Dâmiğa
el-Hududu ve'l-Ahkâmu'l-Fıkhiyyetu
el-Hukûmetu'l-İslâmiyye (Velâyetu'l-Fakîh)
el-İbâdiyye beyne hirâseti'd-din ve siyâseti'd-dünya
el-İbâdiyye min Masâdirihâ
el-İhtiyâr li Ta'lili'l-Muhtar
el-İmam Ali (as) ve Tenmiyetu Sekafeti Ehli'l-Kufe
el-İman
el-İnsaf
el-İntikâu fî Fedâili's-Selâseti'l-Eimmeti'l-Fukaha
el-İslam ve'l-Cins
el-İslâm ve'l-İnsân
el-İslam Yequdu'l-Hayat
el-Kavâidu'l Esâsiyye lil Luğati'l-Arabiyye
el-Kavâidu'l-Musla fî Sıfatillah ve Esmâihi'l-Huva
el-Kırâatu'l-Arabiyye ve'l-Mutûni'l-Kadîmiyye
el-Kitâbu'l-Esâsî
el-Lu'luü ve'l-Mercan
el-Luma'
el-Lüssu ve'l-Kilâb
el-Medhal li Dirâseti's-Sunneti'n-Nebeviyye
el-Medhalu li Dirâseti'ş-Şerîati'l-İslâmiyye
el-Menâru fî Usuli'l-Fıkh
el-Menâru'l-Münîf fi's-Sahîhi ve'd-Daîf
el-Milel ve'n-Nihal
el-Mu'cemu'l-Vasîf
el-Muhtasaru'l-Masun min Kitâbi "et-Tefsîr ve'l-Müfessirûn"
el-Münteka (Şiilik ve Mahiyeti)
el-Ulemâu'l-Uzzâb
Ellezine Yahteriqun
Empati ve Din
Emsile-Ahkâm-ı Seb'a Fiil Vezinleri
en-Nahvu'l-Vazıh li'l-Medârisi's-Sâneviyye
Enâmilu Mesâili't-Tevhîd
Endülüs'ün Fethi ve Mûsa b. Nusayr
Engilistan
English Grammer In Use
Entegrizm
er-Riâye
er-Risâle
Erbaun li'n-Nevevî- mea Zâdeha İbn Receb
Erdebilli Şeyh Safi ve Buyruğu
Erkânnâme 1 (Alevî-Bektâşî Klasikleri 5)
Erzurum Yolculuğu - Biyelkin'in Öyküleri
es-Sahâbetu'l-Umâniyyûn
es-Sırâtu'l-Müstekîm
es-Sultânu's-Selas fi'l-İslam
Eseru fikri'l-imami'l-Humeyni ale'l-Kadiyye
Eski İran Nesrinden Seçmeler
Eski Türk Dini ve Alevilik Bektâşîlik
Eskinas-ı Yek Milyon Pondi
Esmâu'l-Hüsnâ Şerhi
eş-Şerhu'l-Hikami'l-Atâiyye
eş-Şeyhu ve'l-Bahr
eş-Şia fi't-Tarîh
eş-Şiatu fi't-Tarih
eş-Şiatu ve't-Tashîh
eş-Şifa bi Ta'rîfi Hukûki'l-Mustafa
Eş'ab- Meliku't-Tufeyliyyin
et-Tafdîlu'l-Cemâlî
et-Tanzîmu's-Sırrî
et-Tebsîr fi'd-Din ve Temyîzu'l-Fırak
et-Terkîm ve Alametuhu fi'l-Luğati'l-Arabiyye
et-Tuhfetu's-Seniyye bi Şerhi'l-Mukaddimeti'l-Ecrûmiyye
Evliyâlar Evliyâsı Hünkar Hacı Bektâş-ı Veli
Evrenin Sırları ve Allah
Eyyûbîler (1169-1260)
Fadlu's-Salât ala'n-Nebi
Fahreddin Razi'ye Göre Kur'ân'da İ'caz Sorunu
Faiz
Fanus-ı Deryai
Fârâbî
Farisî (Farsça)
Farsça Dil Bilgisi
Farsça-Türkçe Lûgat
Farsça-Türkçe Resimli Sözlük
Farsi be Farsi amuzeş-i zeban farsi devre-i mukaddemati
Farsi çeharom debistan
Farsi ve Tarih-i Edebiyat -sal-i dovvom danişserayı rahnumayi
Fatiha Sûresi ve Türkçe Namaz
Fatiha ve Kısa Sûrelerin Tefsiri
Faust
Fecru'l-İslam
Fedek ez Gasb ta Tahrib
Felsefe'nin Temel İlkeleri
Felsefî Doktrinler Sözlüğü
Ferheng-i Ceybi Farsi-İngilisi
Ferheng-i Etbâ ve Etbâsâzi der Zeban Farsi
Ferheng-i Farsi-yi Amid
Ferheng-i Fırak-ı İslami
Ferheng-i Muasır -Ferheng-i Güzide-i Farsi
Fetvalar I
Fıkh-ı Ekber Şerhi
Fıkhî Risaleler
Fıkhu Ehli'l-Irâk ve Hadîsuhum
Fıkhu'l-Luğa ve Sırru'l-Arabiyye
Fıkıh Dersleri
Fıkıh Dersleri I
Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku
Fırak-i Tesennun Edit çalışma
Fırkaha-yı İslami-yi İran der Sedeha-yı Miyane
Fi'l-Hadîsi'n-Nebevî
Fihris-i Masadiri'l-Fıraki'l-İslamiyye -el-Mesadiru'd-Durziyye-
Fikru'l-Müslim ve Tehaddiyatu'l-Elfi's-Sâlise
Fil Olayının Mahiyeti ve Fil Suresi
Filozoflara Göre Felsefe
Four Gates-Fourty Stations - The Stages of Spiritual Journey - Hajjı Bektash Veli and His Maqalat
Fusûl fi's-Seqafeti'l-Luğaviyye
Fusûsu'l-Hikem
Fütüvvetnâme-i Ca'fer Sâdık
Fütüvvetnâme-i Tarîkat (Alevî-Bektâşî Klasikleri 12)
G. Ahmet Z. Gümüşhânevî
Garib Peyruz
Gazzâlî Konuşmaları
Geçmişten Günümüze Alevîlik (I. Uluslararası Sempozyum)
Geçmişten Günümüze Bingöl ve Doğu Ayaklanmaları
Genç Erenler-Özel Sayı-
Genç Erenler-Özel Sayı-
Genç Werther'in Acıları
Gençlik I-II
Gençlik Sorunları ve İntihar
Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu
Gerçek Bektaşilik
Gerekçeli Mealin Gerekçesiz İddiaları
Germinal I
God Arises (Evidence of God in Nature and in Science)
Goftego-yı Mezahib (Edalet-i Sahabe)
Goftemanha-yı Hakim ber Devlethay bade ez Inkılab der Iran
Göç ve Din
Gönülden Akan İlahi Aşk Nağmeleri ve Kur'ân Ahlakı
Gönülden Akan İlahi Aşk Nağmeleri ve Kur'ân Ahlakı
Gönüllerin Gülü Hz. Muhammed
Great Expectations
Gülistan-ı Sa'di
Gülümseyen İslam (Hatemi'nin Ağzından)
Günlük Yazılar II
Günümüz Bulgaristan Aleviliği
Günümüz Tefsir Problemleri
Günümüz Toplumunda İman Problemi
Haccın Faziletleri
Hacı Bayram Veli
Hacı Bektaş Veli
Hacı Bektaş Veli Aydınlığı
Hacı Bektâş Veli ve Bektâşîlik
Hacı Bektâş-Efsaneden Gerçeğe
Hacı Bektâş-ı Veli Araştırma Dergisi
Hacı Bektâş-ı Veli Araştırma Dergisi
Haçlı Gururunun Ezildiği Yer Çanakkale
Haçlı Savaşlarının Etkisi Altında Sünni-Şii İlişkileri
Hadis Edebiyatı'nın Oluşumu
Hadis Günlüğü
Hadis Istılahları Sözlüğü
Hadis Usûlü
Hadis Usûlü
Hadis Üzerine
Hadislerin Işığında Günlük Hayatımız
Hadislerle Hz. Ali
Hadislerle Kur'ân-ı Kerim Tefsiri
Hadiste Nesh
Hak Dini Kur'ân Dili
Haksız Yönetime Karşı Tembellik Hakkı
Halebî-i Sağîr (İlmihâl)
Hamsu Resâile fi'l-Fırâk ve'l-Mezâhib
Handut-Özgürlüğün Diğer Adı
Harekât ve Mezâhib
Hâricî Edebiyatı
Haricîlerin Siyasi Faaliyetleri
Haricîlk ve Şîa
Hasan b. Ali b. Ebî Talib
Hastanede Dini Hayat
Hastgah-ı Teşeyyu ve Peydayeş-i Fırkaha-yı Şia der Asr-ı İmaman
Hâşiyetu Allâmeti's-sâvî ala tefsîri'l-celâleyn
Hâşiyetu Osmâvî ala Metni'l-Âcurrûmiyye
Hatayi (Şah İsmail)
Hatıralarım
Hatun
Hay b. Yakzan
Hayat Kaynağı Kur'ân Tefsiri
Headway with Workbook
Herkes İçin Cinsellik
Herkes İçin Felsefe
Hısnu'l-Müslim
Hızırnâme (Alevî-Bektâşî Klasikleri 8)
Hikayet-i Aşık ve Dellak (1001 Gece Masallarından Seçmeler)
Hikayet-i Harun Reşid ve Duhter Şah Puryan (1001 Gece)
Hikayet-i Hasan Basri ve Nuru'n-Nisa (1001 Gece Masal.dan)
Hikayet-i Sindibad-ı Bahri (1001 Gece Masallarında)
Hilafet Mücadelesinde Ehl-i Beyt Nesli
Hilafet ve Kemalizm
Hilafetin Kureyşîliği
Hipnoz ve Hipnoterapi
Hişam b. el-Hakem ve İmami Şiiliğe Katkıları
Hişam bin Hakem
Hizbullah-Bir Hareketin Anlatılmamış Öyküsü
Hizbullah-i Lubnan
Hocamızın Ardından
Hoda ve Sıfat-ı Hoda der Mekteb-i İmamiyye ve Maturidiyye
Hoşgörüden Yol Ayrımı Ermeniler I-V
Hukuk-ı İslamiye Kamusu
Hulefâ-i Raşidîn Döneminde İdarî Yapı
Humeynizm
Hurûfîliğin Doğuşu ve Fazlullah Hurûfî
Hurûfilik ve Kur'ân
Hutbe-i İlahi Gadir-i Hum
Hücre Savaşları
Hz Hüseyin'in Emr-i Ma'ruf ve Nehy-i Münkeri
Hz. Ali
Hz. Ali
Hz. Ali Dönemi ve İç Siyaset
Hz. Ali Nehcü'l-Belâğa
Hz. Bahaullah'ım Zuhru (Bahaî Dininin Doğuşu )
Hz. Fâtıma
Hz. Kur'ân
Hz. Mevlânâ ve İslam Tasavvufu
Hz. Muhammed (sav)
Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt Sevgisi
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
Hz. Muhammed ve Hayatı
Hz. Muhammed ve Hayatı
Hz. Muhammed'i Doğru Anlamak I-II
Hz. Peygamber ve İnsan Onuru
Hz. Peygamber'in Çağımıza Mesajları
Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi ve Ashabı
Hz. Peygamberin İctihad ve Tasarrufları
Hz. Peygamberin Şemâili
Hz. Peygamberin Şemâili
Hz. Peygamberin Yönetimi
I. Uluslararası Hacı Bektaş Sempozyumu
I.Uluslararası İslam Ticaret Hukuku'nun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi
II. Zaza Sempozyumu
İ. A. Mûsikî ve Semâ'
İbâdiye'nin Doğuşu ve Görüşleri
İbn Arabi Anısına (Makaleler)
İbn Kemal ve Düşünce Tarihimiz
İbn Kesîr-Hayatı, İlmî Şahsiyeti ve Tefsir Metodu
İbn-i Arabi'nin Mürşidi Ebû Medyen el-Mağrîbî
İbrahim Müteferrika ve Risâle-i İslamiyye
İbrahimî Dinlerde Mesih'in Dönüşü
İbrahimî Dinlerin Diyaloğu
İç Toroslarda Alevî-Kürt Aşiretler
İftiranın Değişmeyen Mantığı (Çamur At İzi Kalsın) (F.Gülen'le ilgili)
İhtirastan İktidara Kerbelâ
İhtiyat der Terk-i İhtiyat
İhvan'dan Cüheyman'a Suudi Arabistan ve Vehhabilik
İhyau Ulumu'd-Dîn
İkan Kitabı (Bahaullah'ın Kitabı )
İki Denizin Birleştiği Yer
İlahi Dinlerde Dini Semboller
İlahi İrfan
İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu I-II
İlahiyat Fakültesi Dergisi
İlahiyat Fakültesi Dergisi
İlahiyat İkinci Öğretim Programı Okul Deneyimi Uygulamaları
İlk Kaynaklara Göre Şeyh Bedreddin
İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis
İlkçağ Felsefesi Tarihi
İlm-i Câvidân (Alevî-Bektâşî Klasikleri 9)
İlm-i Kelam der Şia
İmam Birgivî-Hayatı,Eserleri
İmam Ca'feri Sâdık Buyruğu
İmam Cafer Buyruğu
İmam Humeyni'nin Düşüncesinde Kadının Konumu
İmam Maturidi ve Maturidilik
İmam Musa Kâzım-Ali Rıza Muhammed Takî
İmam Zeyd b. Ali
İmaman-ı Şia ve Vahdet-i İslami
İmamet der Nehcu'l-Belağa
İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları
İmamiye'nin İmamet Nazariyesinin Teşekkül Süreci
İmamiyye Şiasının İmâmet Tasavvuru
İmla Kılavuzu
İncil
İngilizce Dersleri
İnhiraf
İnsan ber Astan-ı Din
İnsan Hakları
İnsan Hürriyeti
İnsan Vücudu
İnsanın Hürriyeti
İnsanlığın Tarihi
İntikad ve Pasuh -Gaybet-i Hz. Mehdi-
İran - Bir Devrimin Tükenişi
İran ve Türkiye Arasındaki Tarihi ve Kültürel İlişkiler (Türkçe-Farsça)
İran'da Modern Olmak
İran'da Türkmen Hakimiyeti (Karakoyunlular Devri)
İrticâ'ın Tarihçesi
İslâm
İslam
İslam Akâidi
İslâm Avrupa'da
İslam Bilimlerinde Yöntem
İslam Ceza Hukuku ve İnsânî Esas
İslam Davası ve Adil Düzen
İslam Davetçilerine Öğütler
İslam Devletler Hukukunda Savaş
İslâm Dini -İtikad-İbâdet-Ahlâk
İslâm Dini -İtikad-İbâdet-Ahlâk
İslam Dini Tarihi
İslam Dünyasında Fikir ve Put
İslam Dünyasında İlk Gelenekçiler
İslam Düşünce Ekolleri Tarihi
İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler
İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler
İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler
İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri
İslam Düşüncesinde Aklîleşme Süreci Mutezilenin Oluşumu ve Ebu’l-Huzeyl Allaf
İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri
İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri (3. Basım-Yeni Çeviri)
İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri (3. Basım)
İslam Felsefesine Bir Katkı
İslam Fıkhı 4 Mezhebe Göre
İslam Fıkhı'nda Rey Taraftarları
İslam Hukuk Tarihinde Selefî Söylem Hanbelî Mezhebi
İslam Hukuku Evrensellik ve Süreklilik Huluduha ve Salahuha fi't-Tatbik fi Külli Zaman ve Mekan
İslâm Hukuku II
İslâm Hukuku Metodolojisi
İslam Hukuku'na Giriş
İslam Hukuku'nda İçtihad
İslâm Hukuku'nda Kanuna Karşı Hile
İslam Hukuku'nda Özel Mülkiyet ve Sınırlamaları
İslam Hukukunda Akidler
İslam Komüncüleri (Karmatiler) (İslam'da Özgürlük Arayışları 2)
İslam Kurumları Tarihi
İslam Kültür Atlası
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı
İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı
İslâm Mezhepleri Tarihi I
İslam Mezhepleri Tarihi İlk Dönem Müellifleri ve Eserleri
İslam Öncesi Mekke Dönemi ve Hz. Muhammed
İslam Peygamberi
İslam Tarihi Dersleri
İslâm Tasavvufunun Meseleleri
İslam Üzerine Düşünceler
İslam ve Bilim
İslam ve Tarih
İslam-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü
İslâm'a Giriş
İslam'a Giriş / Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar
İslam'a Giriş / Gençliğin İslam Bilgisi
İslam'a Giriş Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar
İslam'a Giriş Evrensel Mesajlar
İslam'a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi
İslam'a Giriş Temel Esaslar
İslam'da Ahlâk Nizamı
İslam'da Ayrılıkçı Görüşler
İslam'da Bilgi ve Felsefe
İslam'da Bilim Tarihi
İslâm'da Erkek
İslam'da Helal ve Haram
İslam'da İlk İktidar Mücadelesi
İslâm'da İmân ve Esasları
İslam'da Kolaylaştırma İlkesi
İslâm'da Yönetim ve Yönetici-12-
İslam'ı Okumaya ve Ögrenmeye Nereden Başlamalı
İslam'ın İlk Dönemi'nde Bey'at ve Seçim Sistemi
İslamcı Gençliğin El Kitabı
İslamcılığın Doğuşu
İslamî Araştırmalar
İslâmî Hareketler
İslamî Hareketler ve Modernlik
İslamî İlimler Metodolojisi
İslami Psikoloji
İslâmî Uyanışın Problemleri
İslamî Yenilenmenin Kökenleri
İslâmiyât
İslâmiyât
İslâmiyât Sayı 4
İslâmiyât C. II Sayı 1
İslâmiyât C. II Sayı 2
İslâmiyât C. II Sayı 3
İslâmiyette İtikâdi Mezheblerin Doğuşu
İsmail (Roman)
İsmailîler-Tarihleri ve Öğretileri
İsmailiyye ez Qozeşte ta Hal
İstanbul Kütüphaneleri Rehberi
İş ve Ticaret Ahlakı
İtikadî İslam Mezheplerine Giriş
İtikâdî-Siyasî Mezhepler Tarihi
İtikadima
İz Bırakan Erenler ve Alevî Ocakları
İzharu'l-Ezhâr alâ Eşcari'l-Eş'âr
Jane Eyre (Arabî-ingilizî)
Kâbûs
Kada'ya Fıkhiyyetu'n-Muâsara
Kadı Sicilleri Işığında Konya'da Yapılan Vakıflar (1650-1910)
Kadın -Haklar ve Özgürlükler-
Kadın (Bahaîlerin Kadınla İlgili Görüşleri)
Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri
Kadın ve Aile Yazıları
Kadıyanîlik
Kadri Erdoğan Hacı Bektâş-ı Veli Armağanı
Kadri Erdoğan Hacı Bektâş-ı Veli Armağanı
Kafiye ve Aruz Devre piş danişgahi rişte-i ulum-ı insani
Kâmıran Birand Külliyâtı
Kâmûsu'l-Mezâhib ve'l-Edyân
Kara Mecmua kelimat, nesayih ve menakıb-ı Şeyh Safi
Karac'oğlan II
Karaca Ahmet Sultan Menâkıbnâmesi
Kavâid Mütevahhişe
Kazavetha ve Mucizat-ı Ali aleyhisselam
Kelâm
Kelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri
Kelam-ı Tatbiki -Nübüvvet-İmamet ve Mead-
Kelam-ı Tatbiki -Tevhid-Sıfat ve Adl-i İlahi-
Kemalizm
Kendi Kaynakları Işığında Haricîliğin Doğuşu ve Gelişimi
Kentin Alevîleri
Kentleşme Sürecinde Alevîlik
Kesin İnançlılar
Keşfu'l-Esrâr ve Tebrietu'l-Eimme fi'l-Athar
Keyfe Ned'u ile'l-İslam
Kıraatun fi Kutubi'l-Akaid el-Mezhebu'l-Hanbeli. Nemuzecen
Kısa Açıklamalı Kur'ân Meâli
Kıssaha-yı Çeharde Masum aleyhimusselam
Kıssatu's-Sihri ve's-Seherâ
Kıymetu'z-Zemân inde'l-Ulemâ
Kızılbâş Alevi Ocakları
Kitâb-ı Cabbar Kulu (Alevî-Bektâşî Klasikleri 7)
Kitab-ı Dâr (Alevî-Bektâşî Klasikleri 3)
Kitab-ı Mukaddes
Kitabşinaht
Kitabşinasi-yi İmam Ali (a)
Kitâbu'l-İ'tikâd-Ustuvâih 432
Kitâbu'l-İbâne
Kitâbu'r-Red alâ Ehli'l-Bid'a ve'l-Ehvâi'd-Dâlle
Kitâbu's-Salâ
Kitâbu's-Sevâdi'l-Â'zamî
Kitâbu't-Tevhîd
Kitabu't-Tevhîd (Maturidi)
Kitâbü'z-Zühd ve'r-Rekâik
Klasik İslam Filozofları ve Düşünceleri
Klasik Türk Şiirinde Aşere-i Mübeşşere
Knulp
Konya Merkezdeki Manevi Halk İnançlarının Dinler Tarihi ve Din Fenomenolojisi Açısından Değerlendirilmesi
Konya'nın Kırk Tekkesi
Kuhha-yı Sefid
Kur'ân Dili Arapça
Kur'ân Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
Kur'ân İlimleri
Kur'ân Mesajı
Kur'ân Müşkülleri ve Müteşâbihleri
Kur'ân Okumaları
Kur'an Surelerinin Kimliği
Kur'ân Tarihi
Kur'an ve Hadise Göre Doğru İman, Güzel Ahlak
Kur'ân ve İnsan
Kur'an ve Mekke
Kur'ân ve Sünnette Annelik
Kur'ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir I-V
Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm
Kur'ân-ı Kerîm Ahkâm Tefsiri
Kur'ân-ı Kerim Alevîler ve Yandaşlarına Cevap Veriyor
Kur'an-ı Kerim ve Meali
Kur'ân-ı Kerîm'in Da'vet Metodu
Kur'ân'a Bakış
Kur'ân'a göre Hz. Musa-Firavun ve Yahudiler
Kur'ân'a Yaklaşımlar
Kur'ân'da Ahlâk İlkeleri
Kur'ân'da Kader
Kur'ân'da Mü'minlerin Özellikleri
Kur'ân'da Tarih Kavramı
Kur'ân'dan Etkilenme ve Kur'ân ile Amel Etme
Kur'ân'dan Öğütler I-II
Kur'ân'dan Önermeler
Kur'ân'ı Anlama'nın Anlamı (1)
Kur'ân'ın Ana Konuları
Kur'ân'ın Farklı İnanç Mensuplarına Yaklaşımı
Kurtuluş Savaşı'nda Bektâşîler
Kutadgu Bilig
Kutlu Doğum 2015-Birarada Yaşama Ahlâkı
Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed
Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik
Kültür ve Çağdaşlaşma
Kültürel Kaynaklarına Göre Alevîlik
Kürdoloji Belgeleri II
Küreselleşen Dünyada Aile
Kürtler (Tarih)
Kürtler (Toplum,Din)
Kürtlük,Türklük,Alevîlik
Lafkadyo şir ki cevab gulule ra ba gulule dad
Laik Düzende Dini Yaşamak
Langenscheidt's Universal Dictionary
Latifeha-yı Molla Nesreddin
Leyâli's-Sehâd
Liberalizm
Lisan ve İnsan
Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman
Ma'ruf ve Münker
Ma'ruf ve Münker
Maarif-i İslami (1) vize-i Danışcuyan-ı Peyam Nur
Maceraha-yı Bavernegerdeni Profesor Brenştam
Maceraha-yı Ekber u Pirbal
Madde Bağımlılığı
Maderan-ı Çehardeh Masum
Maharâtu'l-İttisâl bi'l-Luğati'l-Arabiyye
Mahiyet-i Rişte-i Ulum-ı Kur'ani
Makâlât
Makâlât (Alevî-Bektâşî Klasikleri 2)
Makâlât (Makaleler)
Makâlât (Sadeleştirme)
Makâlât (Sadeleştirme)
Makâlât (Sadeleştirme)
Makâlât Hacı Bektâş Veli
Makâlât Hacı Bektâş Veli
Makâlât Şeyh Safi Buyruğu
Makâlât-ı Gaybiye ve Kelimât-ı Ayniye
Makâlâtu'l-İslâmiyyîn ve İhtilâfu'l-Musallin
Makâlâtu'l-Kevserî
Makam-ı Zen
Maktelu İmam Huseyn
Mantık (1) rişte-i İlahiyat ve Maarif-i İslami
Marifetu Ebvabi'l-Fıkh telhisu tahriri'l-vesilet li İmam Humeyni
Masallar I
Mayeha-yı Felsefi der Miras-ı İran-ı Bastan
Maymonides'in Hayatı ve Eserleri
Meâlimu'l-Hakk
Mebâhisu fi Ulûmi'l-Kur'ân
Mec'mâu'l-Adâb
Mec'mâu'l-Adâb
Mecelletu Mecme'i'l-Luğa el-Arabiyye el-Urdûnî
Mecmeu'-l Enhur fi Şerhi Mülteka'l-Ebhur
Mecmua-yı Makalat-i Doktor Abdulhuseyn Nevai
Medhal ile'l-Lugati'l-Farisiyye
Medine Dönemi ve Cihad
Mefatihu'l-Cinan
Mehdi-yi Âl-i Muhammed der Kutub-i Ehl-i Sunnet
Mehmet Hulusi Baybal
Mekatib-i Fıkhi İmami-yi İran -Pes ez Şeyh Tusi ta paygiri Hille
Mekkî Sureler Bağlamında Kur'ân'da İnfak-Zekat İlişkisi
Mekteb der Ferayend-i Tekamul
Mektebha ve Fırkaha-yı İslami der Sideha-yi Miyane
Mektubât-ı Rabbanî
Melek Tavus'un Halkı Yezidiler
Men Mi Guyem Şuma Begirid -Merasi-yi Aşurayi-
Menâkibu'l-Ârifîn I-II
Menâkibu'l-Kudsiyye fi Menâsibi'l-Ünsiyye
Menhacu'l-Bahs et-Tarîhî
Menhecu Ehli'l-Beyt
Menhecu'l-Bahs fi'd-Dirâseti'l-İslâmiyye
Merriam Webster's Collegiate Dictionary
Mes'eleler ve Çözümleri
Mesacid-i İrani
Mesnevî
Mesnevî
Mesnevî-i Baba Kaygusuz
Mesnevî-i Manevî
Mesnevî'den Seçme Hikayeler
Mevâkibu'l-Ahrâr
Mevdûdî ve Tefhîmu'l-Kur'ân'da Dinler
Mevkifu'l-İslam min nazariyyeti Marks li't-Tefsir
Mevlâna ve Türbesi
Mevlevi
Mezhepler Arasındaki Farklar
Mezhepler Arasındaki Farklar
Mezhepler Arasındaki Farklar
Mezhepler Tarihi Yazmalarında Aidiyet Problemi
Mezhepler Tarihine Giriş
Mısır'da Bektaşilik
Michael Kohlhoos
Mim Ha Mim Dal Sîret-i Nebî
min Edebi'l-İslâm
Minhâcu's-Sünne'n-Nebeviyye
Miras-ı Mektub-ı Şie
Miras-ı Tefsiri-yi Ehl-i Beyt
Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. yy)
Mohammedanism
Moheg Türkçe-Farsça Sözlük (Farsça)
Mokaleme-i Rozmerre-i Zeban Kordi
Mozart Prag Yolunda
Mu'cemu'l-Müfehres li Elfâzi'l-Kur'âni'l-Kerîm
Mu'cemu't-Tullâb Arabî-Arabî
Mu'tezile ve Siyaset
Muâviye b. Ebi Süfyan
Muaviye Çatışması
Mubarezan-ı Kuçek (Cezire-i Naşinahte)
Muhabbet Bağı
Muhammed b. el-Hanefiyye ve Anadolu'daki Tezahürleri
Muhammed b. Hanefiyye Cengi (Alevî-Bektaşî Klasikleri 13)
Muhammedu'l-emîn Hz. Muhammed'in Peygamberlik Öncesi Hayatı
Muhlis Akarsu-Hayatı-Yaşamı
Muhtarât mine'n-Nesr el-Arabî
Muhtasaru Mişkâti'l-Mesâbih
Muhtasaru Sahîh-i Müslim
Muhtasaru Sîreti'r-Rasûl (sav)
Muhtasaru's-Sihâh
Muhyiddin b. Arabî'nin Nasihatleri
Mukaddes Yolculuk Medine-i Münevvere
Mukaddimâtu'l-İmâmi'l-Kevserî
Mukaddime
Mukaddimetun fî Usûli'l-Hadîs
Mukârenetu'l-Mezâhib fi'l-Fıkıh
Mukayeseli İslâm Hukuku
Mukayeseli İslam Hukuku ve Beşerî Hukuk
Murucu'z-Zeheb'de İslam Mezhepleri
Musiki-yi İrani
Muslim Citizens of The Globalized World
Mustafa Bekrî Tasavvufî Görüşleri
Mutezile-İbadiyye Etkileşimi
Mutun-ı Edeb Farsi -sal-i çeharom-
Muvafakât
Mü'minlere Vaazlar I
Mü'minlere Vaazlar II
Mübelliğ ne Peyamber, Kırae. İnt. ber Mes. Ş.M.Abdulvehhab
Münakaşalar ve İhtilaf Sebepleri
Mürcie ve Cehmiyye der Horasan Asr-ı Emevi
Müslüman Kardeşler Hareketi (50. Yılında)
Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler
Müslümanların Hristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyer ve Tartışma Konuları
Müslümanlık Kültürü Üzerine
Müslümanlık ve Kur'an-ı Kerim'deki Ayetlerle İslam Esasları
Nahnu ve'l-Hadaratu ve'ş-Şuhud
Nakd-ı Şeyh Muhammed b. Abdulvehhab ez Derun
Nakdu Evhâmi'l-Maddiyye el-Cedaliyye
Nakdu'l-Kelâm Fî Akâidi'l-İslâm (Osmanlıca)
Namus Fitnesi Mut'a
Nasreddin Hoca ve Ahi Evren
Nazir Erik Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası
Nebevî Mesajın Evrenselliği
Nebevî Sünnet
Nebzu't-taassubi'l-Mezhebi
Necat
Nefsin Terbiyesi
Nehcu'l-Belağa
Nemâzicu min Resâili'l-Eimme
Nesefî Akâidi Şerhi
Ni'met-i İslâm (İlmihâl)
Numayişname-i Odupüs
Nuru'l-Ulûm
Nusayrîlerin İnanç Dünyası ve Kutsal Kitabı
Nusayrîlik (Arap Alevîliği) ve Nusayrîlerde Hızır İnancı
Nusayrilik, Alevilik ve Çokkültürlülük
Okunacak En Büyük Kitap İnsandır
On İki İmâm
Ona Kısaca DNA Denir
Orta Çağdan Modern Çağa Alevîlik
Ortadoğunun Geleceği Açısından Şii-Sünni İlişkileri
Osmanlı Ansiklopedisi
Osmanlı Barışı
Osmanlı Devleti Tarihi
Osmanlı Devleti'nde Hahambaşılık Müessesesi
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)
Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları
Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15-17. yy)
Osmanlı Türkçesine Giriş
Osmanlı-İran İlişkileri ve Sünni-Şii İttifakı
Osmanlı'da ve İran'da Mezhep ve Devlet
Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek
Osmanlıca-Türkçe Büyük Lûgat
Oxford Leamer's Pocket Dictionary
Oynarken Tükenmek : Kumar
Ölü Canlar
Ölümden Sonraki Hayat
Ömer, Nazra Asriyye Cedide
Örnek Halifeler Dönemi
Öyküler I
Öyküleriyle Şiirleriyle Ocak Köyü
Öz Kaynaklarına Göre Alevîlik
Özbekistan-Anadolu Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları
Özel Sohbetler
Özgür Toplumun İlkeleri
Pâl Sokağının Çocukları
Pervin İtisami
Peter Schlemihl
Peygamberler ile Seyyidlerin Şecereleri ve Aşiretlerin Tarihi
Peygamberler Tarihi
Pierre ve Jean
Pir Sultan Abdal
Practice and Progress
Pratik Arapça
Psikoloji ve Din
Puriya-yı Veli
Rabıta ve Tevessül
Rabıta ve Tevessül
Râbiatü'l-Adeviyye
Rahmet Bağı - Ehl-i Beyt & Sahabe
Ramûz el-Ehâdîs
Rasûl ve Ahlâk
Rasûlullâh'ın İslâm'a Davet Metodu
Ravai'u'l-Beyân Tefsîru Ayâti'l-Ahkâm
Reader at Work I-II
Rind ile Zâhid
Risale-i Nur'da Külli Kaideler 1
Risale-i Tavzihi'l-Mesail
Risale-i Tavzihi'l-Mesail
Risâletu'l-Hudud
Robinson Cruzei
Robinson Cruzei -Merd-i Şikest-i Napezir
Romanya Dobruca Türkleri
Rudânî-Büyük Hadis Külliyatı
Ruh Terbiyemiz
Ruş-ı Tahkik-i Umumi
Sabah Rüzgârı-Enel-Hakk Demişti Nesîmî
Sad Goftar
Sadık - Safdil
Sadûddin Teftazânî ve Nübüvvet Görüşü
Safahat
Safevî Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü
Safevîler ve Kızılbaşlık
Safevîler ve Kızılbaşlık
Safvetu't-Tefâsîr
Sahabe Hayatından Tablolar
Sahifetu's-Seccadiyye
Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi
Sahîh-i Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar
Sahtecilik
Sapıklarla Dinsizlerin Çeşitli Mezhepleri
Sarayi Divanı
Sarf Bilgisi
Sarf-Nahiv Kitabı
Sarı Saltık (Popüler İslam'ın Balkanlar'daki Destanî Öncüsü)
Satanizm
Savaş ve İlkyardım
Saz-ı Men Saz-ı Circirik
Seçme Dualar ve Sıkıntıdan Kurtuluş
Sefer be Hiclegâh-ı Işk hâtırât-ı sefer be Koniye
Selam ber Haydar Baba
Selçuk İlahiyat Fakültesi Dergisi
Selçuk İlahiyat Fakültesi Dergisi
Selçuklular Döneminde Maturîdîlik
Selçuklular Zamanında Konya'da Dinî ve Fikrî Hareketler
Selçuklular Zamanında Türkiye
Selçuklularda Egemenlik Sembolleri
Selefîlik-İslâmî Köktenciliğin Tarihi Temelleri
Sembolik İmgelem
Seqafetu'd-Dâiye
Seriler Kitabı
Serşit ve Sernevişt
Sevgi ve Barış
Sevil Berberi
Sevratu'l-Durûz ve Temerrudu Dımeşk
Seyr u Şükr
Seyri der Siyre-i Masumin
Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli)
Sezai Karakoç Edebiyat Yazıları I
Sınıf Yöntemi
Sibâhatu'l-fikrî fi'l-Cehri bi'z-Zikr
Simorg
Siretu İbn İshak
Sivas Aleviliği
Sivas'ta Alevîlik
Siyasal İslam'ın Geleceği
Siyasallaşma Sürecinde Ehl-i Beyt
Siyaset-Hukuk İlişkisi
Siyaset-i Nebevi -Sempozyum Bildirileri-
Siyasi Düşünce Sözlüğü
Siyonistler ve Masonlar
Sohen-i Tarih -Fasılname-i İlmi-Tahassusi
Son Bektaşi Dedebabası Ahmet Sırrı Dedebaba
Son İmparatorluk Osmanlı
Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)
Son Yeniçeri
Sorulunca Söylenen
Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi
Sosyo-ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Bakanlığı
Sosyoloji Nedir?
Sosyolojik Açıdan Alevîlik-Bektâşîlik
Sosyolojik Düşünme Yöntemi
Sosyolojik Yansımalar
Sovgname-i Çeharde Masum -Nevhaha-
Sömürgecilik ve Eğitim
Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri
Sömürüye Karşı İslâm
Söyleşiler
Söz'ün Özü (3)
Sözlü Kültür'den Yazılı Kültür'e Anlam'ın Tarihi (4)
Sözlü ve Yazılı Kültür
Standard English Dictionary
Streamline English
Subulu's-Selâm
Subulu's-Selâm Şerhu Bulûgi'l-Merâm
Sûfîlerin Hadis Anlayışı
Sultan Abdülhamid
Sultan Veled ve Maârifi
Suretâni Mutedattetâni
Sünnet-i Qoftequ ve Munazara ba Edyan ve Mezahib
Sünnet'in Anayasal Konumu
Sünnetin Aydınlığında Yürümek
Sünnî Paradigmanın Oluşumunda Şafiî'nin Rolü
Sünnilik-Şiilik
Şah İsmail-Hatai (2003 Sempozyum Bildirileri)
Şahsiyyatun İstevkafatni
Şairin Seyir Defteri (Toplu Şiirler II)
Şehirleşme
Şehr-i Tala vu Serb
Şerafu Ashâbi'l-Hadîs
Şerefnâme
Şerhu Cevherâti't-Tevhîd
Şerhu İbn Akîl
Şerhu Katri'n-Nedâ ve Belli's-Sadâ
Şerhu Meâni'l-Âsâr
Şerhu'l-Emâlî
Şeyh Adi b. Müsafir, Hayatı, Menkıbevi Kişiliği ve Yezidi İnancındaki Yeri
Şeyh Evhadûddin el-Kirmâni ve Evhâdiye Tarikatı
Şeyh Evhadûddin Hâmid el-Kirmânî ve Menâkıpnâmesi
Şeyh Safi Buyruğu
Şeyh Safi Buyruğu
Şeyh Safi Buyruğu
Şeytanlı Göl
Şeze'l-Arf fî Fenni's-Sarf
Şi'r-i Cedid-i Farsi
Şia ve Tarihi Rivayetler
Şia'da Gaybet İnancı ve Gaib On İkinci İmam
Şia'da Usulîliğin Doğuşu ve Şeyh Müfid
Şia'nın Kur'ân İmamet ve Takiyye Anlayışı
Şiddet ve Çocuklarımız
Şie der İslam
Şie mecmuai mozakerat ba profesor henry corbin
Şie Pezuhi ve Şie Pezuhan-ı Engilis-i Zeban (1950-2006)
Şifa-i Şerif Şerhi
Şii Fırkalar-Kummî-Nevbahtî
Şiî-Îmâmiye'nin İnanç Esasları
Şii-Sünnî Polemiğinde Ebu Talib ve Dini Konumu
Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde Cafer-i Sadık'ın Yeri
Şiilik Sempozyumu ( Özet 93 )
Şinaht-ı Fırka-i Ehl-i Hak
Şirin u Ferhad
Şiş Ton ve Yek Feryad
Şu Çılgın Kürtler
Şutra berayı Şeyda
Ta'lim ve terbiyet der İran ez Devran-ı Bâstân ta İnkılâb-ı Ferh.
Ta'limu's-Salâh
Ta'rîfât
Tahavî Şerhi
Tahtacılar
Tahtacılar Sempozyum Bildirileri
Tahtacılar Sempozyum Bildirileri
Takrib-i Mezahib ez Nazar ta Amel
Tanrı-Ahlâk İlişkisi
Tarâifu Edhaketnî
Tarih Boyunca İslamî Metod Sorunu
Tarih Felsefesi
Tarih Felsefesi Sohbetleri
Tarih Sevvom Rahnumayı Daniş Amuz
Tarih Tenkidinin Unsurları
Tarih-i Fıkh ve Fukaha-yı İmamiyye
Tarih-i Fırak-ı İslami I (Fırkaha-yı Nohostin mekteb-i İtizal…)
Tarih-i Fırak-ı İslami II (Fırak-ı Şii ve Fırkaha-yı Mensub be Şia
Tarih-i Hadis
Tarih-i Nigeran-ı Şia
Tarih-i Tefsir-i Kur'an-ı Kerim
Tarih-i Teşeyyu 1-Devre-i Huzur-ı İmaman-ı Masum (a.s.)
Tarih-i Teşeyyu 2- Devletha, Hanedanha ve As. Ferhengi-yi Şia
Tarih-i Teşeyyu der Azerbaycan
Tarih, Hetedoksi ve Babailer
Tarih,Felsefe,Siyaset Üzerine Konuşmalar
Tarihi Metin Çalışmalarında Usul
Tarihi Yeniden Düşünmek
Tarihin Peşinde
Tarihin Tahrifi İbn Sebe Meselesi
Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemesi
Tarihsel Süreçte Eş'ârîlik Mâturîdîlik İlişkisi
Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevîlik
Tarihselciliğin Sefaleti
Tarihte ve Günümüzde İhvanü'l-Müslimin Örgütü
Tarihte ve Günümüzde İslam Mezhepleri
Tarihte ve Günümüzde İslam Mezhepleri
Tarihten Teolojiye İslam İnançlarında Hz. Ali
Tarihu Beledi Kasantina
Tarîhu Fırâki'l-İslamiyye
Tarihu Îran Dirâse fî Tarîhi's-Siyâsî
Tarihu Selacikati'r-Rûm fî Asya's-Suğrâ
Tarîhu'l-Hulefâ
Târihu'l-Mezâhibu'l-İslâmiyye
Tarikat-i Aliyye-i Bektâşiye
Tasavvuf (İlmi Dergi)
Tasavvuf (İlmi Dergi)
Tasavvuf Tarihi
Tasavvuf Tarihi
Tasavvuf Tarihi'ne Giriş
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü
Tasavvuf ve Tarikatın Yenilenmesi
Tasavvufî Ahlak
Tasavvufî Ahlak
Tasavvufî Düşüncenin Esasları
Tasavvufun Esasları
Tasavvufun Esasları
Taşları Yemek Yasak
TDV İslam Araştırmaları İslam Mezhepleri Tarihi Makaleleri Özel Cilt
Tebsîratu'l-Edille fî Usûlu'd-Dîn
Tecrîd-i Sarih Tercümesi
Tefeci Gobseck - Üç Öykü
Tefhîmu'l Kur'ân (Duhâ-Nâs)
Tefhîmu'l-Kur'an
Tefsir ve Kur'ân İlimleri-Seçme Metinler
Tefsîru Cuz'i Tebâreke
Tefsîru'l-Celâleyn
Tefsîru'l-Kâsımî Mehâsiru't-Tesvî (Kehf Suresi)
Tefsîru'n-Nesefî
Tehdit Değil Teklif
Tehran -Ez İran Çe Mi Danem?-
Tekamül mü, Soysuzlaşma mı
Telbîsu İblis
Temel Dini Bilgiler
Temrinha-yı Destur-ı Karbordi
Tercüme Sanatı
Tercüme Sanatı'nın Gerçekleri
Teslim Abdal Hayatı ve Şiirleri
Test for Proficiency in English
Teşeyyu/Shiism
Tetavvuru'l-Fikri's-Siyasiyyi'ş-Şii
Tevfik Hakim
Tevrat'ın Kur'ân'a Arzı
Tevzihu'l-Mesail Risalesi
Teysîru Mustalâhi'l-Hadîs
The Alevis in Turkey
The Codes of Training
The Life of the Prophet Muhammed
The Mathnawi
The Principles of İslam
The Scale of Wisdom a compendium of Shia Hadith
Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik
Top Oynayan Kedi Mağazası
Toplum Yetimleri: Sokak Çocukları
Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Din Söylemin Önemi
Toplumsal Emanet: Engelliler
Torkiye ve Israil Du Sutun-ı Cedid-i Mıntıkai
Toti-yi Sebz-i Hindi şi'r berayı kudekan
Tours Papazı
Turkan ve berresi tarih ve huviyyeti ânha der İran
Tüketim Ahlakı ve İsraf
Türk Alevîliği
Türk Alevîliği Araştırmaları
Türk Alevîliğinin Yükselişi
Türk Atasözleri ve Deyimleri I
Türk Atasözleri ve Deyimleri I
Türk Dili (Üniversitesiler için)
Türk Dili (Üniversitesiler için)
Türk Dili (Üniversitesiler için)
Türk Dili ve Kültürü
Türk Dininin Sosyolojik İmkanı
Türk Edebiyatı'nda Na'tlar
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
Türk Halk Kültürü Araştırmaları
Türk İnanışları İle Milli Geleneklerinde Renkler ve Sarı-Kırmızı-Yeşil
Türk İslam Düşüncesi Yazıları
Türk Kültürü ve Milliyetçilik
Türk Kültüründe Muhammed Hanefî Cenknâmeleri
Türk Lehçeleri Sözlüğü
Türk Sufîliğine Bakışlar
Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları
Türk Tarihinden Yapraklar
Türkçe Adlar Derlemesi
Türkçe Kur'ân ve Cumhûriyet İdeolojisi
Türkçe Kur'ân ve Cumhûriyet İdeolojisi
Türkçe Sözlük
Türkçe'nin Dünü, Bugünü, Yarını
Türkçenin Sırları (Emelden)
Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi
Türkiye'de Alevîler-Bektâşîler-Nusayrîler
Türkiye'de Din Anlayışında Değişim Süreci
Türkiye'de Din Felsefesine Doğru
Türkiye'de Etnik Gruplar
Türkiye'de İslamcılık
Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesi
Türkiye'de İslamlaşma ve Önündeki Engeller
Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar
Türkiye'de Nakşîler
Türkiye'de Nurculuk
Türkler,Türkiye ve İslam
Türklerin Dini Tarihçesi
Türklerin Dini Tarihi
Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri
Türkmen Alevîler
Uluslararası Bektâşîlik ve Alevîlik Sempozyumu I
Uluslararası Veysel Karanî Sempozyumu
Umdetu'l-Ahkâm
Usûlu'l-Fıkhi'l-İslâmi
Usûlu't-Tahrîç ve Dirâsetü'l-Esânîd
Uyar İdik Uyardılar
Uzay Âyetleri Tefsiri
Uzay Âyetleri Tefsiri
Uzun Hasan Akkoyunlu ve Doğu-Batı Siyaseti (Farsça)
Üç Hanım Şairin Dilinden Hz. Peygamber
Üç Noktanın Söylediği
Ümid Kapısı - Rasulullah Sünneti
Üveysilikten Bektâşiliğe Kitâb- Cebbar Kulu
Vahdet-i Vücud
Vahiy Kültürü
Vaze-i Amuzi-yi Zeban Farsi -sath-ı pişrefte-
Velâyet-i Fakih Teorisi
Velâyetnâme (Alevî-Bektâşî Klasikleri 4)
Vemadâtun fikriyye lisemâhati'ş-şeyh Halîli
Veysel Karani ve Üveysilik
VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi-Geleneksel Kültür Seksiyon Bildirileri
Virûnî Baba'nın Fakrnâmesinde Dinî Unsurlar
Vücudunuz Nasıl Çalışır?
XIII-XVI. Asırlarda Anadolu'da Fütüvvetnâmelere Göre Dini İnanç Motifleri
XVI. Asırda Anadolu'da Alevîlik
Yadname Salgerd-i H. Şehadet-i Ebuzerr-i Zaman Ali Şeriati
Yalnız Gezerin Düşlemleri
Yaresan (Ehl-i Hak)
Yasin (Manzum) ve Veda Hutbesi
Yaşadığımız Günler
Yaşadıklarım ve Gördüklerim
Yaşamlar XXI
Yaşlılara Saygı
Yatağına Kırgın Irmaklar
Yaygın Din Eğitimi Açısından Bektâşîlik
Yazılı Kaynaklarına Göre Alevîlik
Yazım Kılavuzu -2005-
Yazlık Dönüşü
Yemen İsyanları
Yeni Atlantis
Yeni Lûgat-İslâmî,Edebî,Felsefî,İlmî
Yeni Tarama Sözlüğü
Yeniçerilerin Bektâşîliği ve Vak'ay-i Şerriye
Yer Altından Notlar
Yevme Kutile'z-Zaim
Yezidiler
Yıkıntılar I-II
Yörükler
Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı
Yunus Emre I-II
Zazalar ve Kızılbaşlar
Zeban Arabi -Kongor-ı Umumi Temam Rişteha
Zeban ve Edebiyat-ı Farsi piş-i danişgahi 1
Zeban-ı Engilisi ez Debiristan ta Danişgah
Zeydiyye Neş'etuha Mu'tekadâtuha
Zeydiyye- Tarih ve Akayid-
Zeydiyye-Mutezile Etkileşimi
Zeytin Dağı
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Aşkan Mh. Yeni Meram Cd. No: 136 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr