"Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır."
Aristo
Kişi Detayları
Adı Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Tasavvuf
Özgeçmiş Hülya Küçük, 1978’de Erzurum Kız Lisesi’nden,1983 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (Erzurum) mezun oldu. 1994’de Leiden Üniversitesi İslamoloji Bölümünden M.A. (Yüksek Lisans) diploması aldı. 1995 yılında yine Leiden Üniversitesi, Türkoloji Bölümünde (Hollanda) başladığı doktorasını 2001 de tamamladı. Şu an N.E. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (Konya) Profesör olarak görev yapmakta olan Hülya Küçük’ün, tasavvuf tarihi ve 1918-1930 arası Türk tarihiyle ilgili araştırmaları mevcuttur. The Roles of the Bektāshīs in Turkey’s National Struggle, (Leiden, 2002: Brill); Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, (İstanbul, 2003: Kitap); Sultân Veled ve Maarif’i, (İstanbul, 2005: Konya Büyükşehir Belediyesi) ; Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, Gözden geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. baskı (İstanbul, 2015 : Ensar); Tasavvufa Giriş, 2. Baskı (İstanbul, 2015: Ensar/DEM), Küpten Sızan Sırlar İntihaname-i Sultan Veled (İstanbul, 2010: Ataç) veya 2. baskısındaki adıyla: Tercüme-i İntihaname-i Sultan Veled, Trc. İ.H. Eroğlu, Haz. Hülya Küçük (Konya, 2012: Aybil), Hz. Şems’ten Hz. Mevlânâ’ya, Hz. İbnü’l-Arabî’den Kadın Velîlere Uzatılmış Yol…, İstanbul: Nefes, 2016 ve Tasavvuf ve Tıb. Selim Kalbin Fizyolojisi (Zeynep Arzu Yegin’le birlikte, İstanbul, 2016: Ensar) adlı kitapları yanında birçok yurtiçi-yurtdışı tebliğ ve makaleleri mevcuttur. Evli olan Hülya Küçük, Arapça, İngilizce, Flemenkçe ve orta derecede Farsça bilmektedir.
YAYINLARI
ESERLER LİSTESİ

A. ULUSLAR ARASI MAKALELER
A.1. TUBİTAK yayın teşvik listesindeki A ve B grubu dergilerde yayınlanan araştırma makalesi
ÜÇÜ DE DOÇENTLİK/ PROFESÖRLÜK SONRASI:
A.1.1 “From His mother Nūr al-Ansāriyya to His shaykh Fâtima bt. Ibn al-Muthannā:
Important Female Figures around Muhyi l-Dīn b. Al-ʽArabī (d.638/1240)”, Arabica 59 (2012), ss. 685-708 (Sosyal Bilimler- A Grubu Dergi).

A.1.2. “Ibn Barrajān’s Life ans Works”, Part-1 of : "Light Upon Light in Andalusian Sufism: Abū l-Ḥakam Ibn Barrajān (d.536/1141) and Muḥyī l-Dīn Ibn al-‘Arabī (d.638/1240) as the Evolver of His Hermeneutism”, in: Zeitschrıft Der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (ZDMG), Almanya (Sosyal Bilimler- A Grubu Dergi), 2013 No. 163/1, ss. 87-116).
A.1.3. “Ibn Barrajān’s Views and Legacy”, Part-2 of : "Light Upon Light in Andalusian Sufism: Abū l-Ḥakam Ibn Barrajān (d.536/1141) and Muḥyī l-Dīn Ibn al-‘Arabī (d.638/1240) as the Evolver of His Hermeneutism”, in: Zeitschrıft Der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (ZDMG), Almanya (Sosyal Bilimler- A Grubu Dergi), (2013, No. 163/2, ss.383-410).

A-2*) TUBİTAK yayın listesindeki C grubu dergilerde ve SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki diğer dergilerde yayınlanan araştırma makalesi
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
A.2.1. "A Brief History of Western Sufism", Asian Journal of Social Science, 36 (2008),ss. 292–320.
A.2.2. "Dervishes Make A City: The Sufi Culturte In Konya," Critique. Critical Middle Eastern Studies, 16, 3 (2007), ss.241–253.
A.2.3. "Sultan Walad's Understanding of Sufism: Between Populism and Theosophy", Asian Journal of Social Science, 38 (2010), ss. 60–78.
A. 2.3. “Sufi Kalplerin Nahvi: Abdulkerim el-Kuşeyri’nin er-Risale fi’n-Nahvi’l-Müevvel Adlı eseri” (A.F. Doğan’la birlikte), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 54:1 (2013), ss. 65-85.A-3) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
A.3.1. (Stephen Hirtenstein’le birlikte): Sadr al-Dîn Qūnawī’s al-Nusūs: considerations of al-Haqq and tahqîq”, Journal of Ibn Arabî Society, No. 49 (Oxford 2011), ss.107-116.
A.3.2. “Sultān Walad’s (623/1226−712/1312) Role in the Foundation of the Mevlevi Sufi Order”, Mawlana Rumi Review (Exeter/İngiltere), no.3 (2012), ss.22-50.
A.3.3. “Female Substitutes and Sheiks in the Mawlawiyya Sufi order: From the Early Phase of the Order to the 12/18th Century”, Mawlana Rumi Review (Exeter/İngiltere), no. 4 (2013), ss. 106-131.
A.3.4. “İlk Dönem Mevleviliğinde Tasavvuf Eğitimi”, Azerbaycan Milli İlimler Akademyası, 2007, ss. 135–144.
A.3.5. “Sufism: The Mysticism Developed By Muslims”, Understanding Sikhism. The Research Journal, 9, 2 (2007), ss. 31–33.
A. 3.6. “Meşâyih-i Zen der Tarîkat-i Mevleviyye”, (trc. Dâvud Vefâî ve Mansûre Hasîbî), Hekmat va Ma‘refat, No.2 (2009), ss.49-52.
A.3.7. Stephen Hirtenstein ve Hülya Küçük, “Physical Sustenance in Sufi Literature. A case-study of a treatise by ʿAbd Allah al-Būsnawī”, Lubb al-lubb fī bayān al-akl wa l-shurb”, Journal of Ibn Arabi Society, c.58 (2015), ss. 67-92.
A.3.8. Hülya Küçük and Stephen Hirtenstein, “Ibn ʿArabī’s Kitāb al-Bāʾ.The Truth through which the heavens and the earth were created,” JMIAS, 65 (2019), 1‒28.

A.3.9. Kitap Tanıtımı: Küçük, Hülya, “Şefik Can, Mevlāna. Hayatı, Şahsiyeti, Fikirleri, İstanbul: Ötüken, 1999, 567 pp”, Mawlana Rumi Review, no. 5 (2014), pp. 30-34.


B) ULUSLARARASI BİLDİRİLER
B-1) Tam metinli bildiriler
(Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK ÖNCESİ
B.1. (Davetli Konuşmacı Olarak), “İbtidaname’ye göre Mevlevi Halifeleri”, 3. Uluslararası Mevlânâ Kongresi, 5-6 Mayıs, 2003 (III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 5-6 Mayıs 2003, (Baskısı: Bildiriler, Konya, 2004, içinde, ss. 85–94).
B.2.“Cumhuriyet Dönemi Bektaşiliği”, International Symposyum on Bektashism and Alevism-I, 28-30 September 2005, Isparta (Baskısı: Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu-I, 2005, içinde, ss.72–80).
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
B.3. (Davetli Konuşmacı Olarak), “Sultan Walad's Populism Mixed with Theosophical Understanding of Sufism”, Uluslararası Mevlana Kongresi, 08-11 Mayıs 2007 (Baskısı: International Mevlânâ Symposium Papers-3, İstanbul, Motto Projkect Publication: 2010, ss. 1313-1324).
B.4. “Şerhu Müezzin Kefevi, Ehadu Derâvişi'l-Halvetiyyeti li Maârifi Sultan Veled”, Tasavvuf, Sekafe ve Musiki, 09-11 September 2007, Cezayir (Baskısı: Aʽmâlu’t-tabʽati’r-râbia li’l-mülteka el-düvelî. Tasavvuf, Sekâfe ve Mûsîkî, Mâ Verâu’n-Nass, Alger, 2008, ss. 102-105).
B.5. (Davetli Konuşmacı Olarak), "The Role of Women in Sufism", Die unbekannte Seite des Islam. Rollen und Positionen des Sufismus. 16-18 November 2007, Rehburg-Loccum. (Baskısı: Lidwina Meyer (ed.) Die unbekannte Seite des Islam. Rollen und Positionen des Sufismus Rehburg-Loccum 2009 içinde, ss.139-162).
B.6. (Davetli Konuşmacı Olarak), “Batı’da Gözardı Edilmek İstenen “Müslüman” Mevlânâ”, On the Traces of Mawlânâ Jalâl al-Dîn Rūmî in the World, International Symposium, 13-15 December 2007, Konya (Baskısı: Konya, 2010).
B.7. “Sadreddin Konevi’nin en-Nusus fî’t-tahkîk adlı eseri”, I. Uluslararası Sadreddîn Konevî Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2008, Konya (Baskısı: Uluslararası Sadreddîn Konevî Sempozyumu Bildirileri, Konya, 2010: MEBKAM, ss. 175-182.
B.8. "İbn Haldûn Ve Tasavvuf: Şeyh Ve İlgili Diğer Kavramlara Farklı Bir Yaklaşım", Günümüzde İbn Haldun Düşüncesi ve Sosyal Bilimler: IInd International Symposium on Ibn Khaldun, 29-31 May 2009, Istanbul-İSAM (Baskısı: Türkçe ve İngilizce Olarak:
"İbn Haldûn Ve Tasavvuf: Şeyh Ve İlgili Diğer Kavramlara Farklı Bir Yaklaşım", İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1 (2) 2016, ss. 219-234 VE:
Ibn Khaldun and Tasawwuf (Sufism): A Different Approach to the Shaykh and Other Relevant Concepts”, İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1 (2) 2016, ss. 235-252.

B.9. (Davetli Konuşmacı Olarak), “Sırr-ı Şems veyâhud Şems-i Sırr/Sirr-i (Secret or Secret Heart of) Shams or Shams-i Sirr (Shams of the inmost Heart ”, Enlightened by the Sun. International Symposium. 11-16 December Istanbul-Konya (Baskısı: Istanbul, 2010: Nefes, ss. 461–507).
B.10. (Davetli Konuşmacı Olarak), “Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-Yi Celâliyye”, Internatıonal Symposıum On Sultan Walad, 9-11 Aralık/December 2011 İstanbul (İngilizcesiyle birlikte yayınlanacaktır.)
B.11. (Davetli Konuşmacı Olarak), “Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi”, Internatıonal Symposıum On Sultan Walad, Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu/Internatıonal Symposıum On Sultan Walad, 15-16 Aralık/December 2011 Konya (İngilizcesiyle birlikte yayınlanacaktır.)
B.12. (Davetli Konuşmacı Olarak), "Sultan Veled Üzerine Yapılan Çalışmalar",Hakk’a Yürüyüşünün 700. Yılında Sultan Veled Sempozyumu,11 Aralık 2012, Konya.
B.13. (Davetli Konuşmacı Olarak), “Tasavvuf Kitaplarında Yeme-İçme Konusu: Abdullah Bosnavi’nin Lübbü’l-lübb fi beyani’l-ekli ve’ş-şürb adlı Risalesi örneği”, Sarajevo, 26-27 Mayıs 2013.
B.14. (Davetli Konuşmacı Olarak), “Sufism in its early Period (7th to 9th century)”, olan Dem Einen entgegen. Christliche und islamische Mystik in historischer Perspektive , 25-27 Ekim 2013, Almanya-Stuttgart/ Weingarten.
Baskısı: “Sufism in its Early Period (From 7th to 9th Century)” , in: Erdal Toprakyaran, Hansjörg Schmid, Christian Ströbele (Hg.), Dem Einen entgegen. Christliche und islamische Mystik in historischer Perspektive, Berlin: LIT Verlag, 2018, pp. 67-96. ( 290 sayfa, 14 Yazar; Hülya Küçük, 4. Yazar).
B. 15. “A Tongue for Shams of Tabrīz: Mawlānā Jalāl al-Dīn Rūmī” 10. ISIS (International Society for Iranian Studies) Biennial Conference, Montreal, Canada, 6-9 Ağustos, 2014.
B.16. “Dâvud el-Kayserî’nin Nihâyetü’l-beyân fi dirâyeti’z-zamân adlı Risâlesi”, Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, 8-11 Ekim 2015/International Symposium on time in Islamiz Civilization, 8-11 October 2015, Konya 2015 (Baskısı: Proceedings of the Syposium, ed. Bilal Kuşpınar, c. 1, ss. 219-234, Konya 2016).
B.17. (Davetli Konuşmacı Olarak), “Kadın Mutasavvıfların Hz. Fahr-i Kainat’a Muhabbet ve Övgüleri: Aişe Binti Yûsuf el-Bâuniyye ed-Dimeşkıyye'nin (v. 922/1516) el-Fethu'l-mübîn fî medhi'l-Emîn Adlı Eseri Örneği”, Hz. Mevlânâ’da Peygamber Sevgisi Sempozyumu (15 Aralık 2016, Dedeman Hotel, Konya, yayınlanacak).
B.18. (Davetli Konuşmacı Olarak),”Değerler Eğitimi Nasıl Yapılır: Tasavvufî Unsur ve Usûllere Eleştirel Bir Yaklaşım”, Hedef İnsana Doğru, 13-15 Nisan 2018, Canik/Samsun (Yayınlanacak).

B-2) Özeti (Abstract) Yayınlananlar
(Yabancı dilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK ÖNCESİ
B.19. “The Role Of Sufism In The Dialogue Between World Religions”, 7th IAMES Congress, 4-8 October 2000, Freie Univ., Berlin, Almanya.
OÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
B.20.”Sufilere Göre Allah’ın eş-Şâfiʻ İsminin Tecelligâhı olan Bitkiler”, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 9-12 Mayıs 2017, Konya (Necmettin Erbakan Üniversitesi) .

C.ULUSLARARASI KİTAP YAZARLIĞI
C-1) Kitap yazarlığı
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK ÖNCESİ
C.1) The Role of the Bektāshīs in Turkey’s National Struggle, Leiden, 2002: Brill (Doktora Tezi).

C-2) Kitap içinde bölüm
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
C.2.1. “Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey's National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow” In: T. Atabaki (ed.), The State and the Subalterns. Modernization, Society and the State in Turkey and in Iran, London, 2007: I.&Tauris, içinde, ss.123–143. Bu çalışma daha önce DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK başvurusunda kullanıldığı için eserler dosyasına konmadı.

C.2.2. “Women And Sacred Geographies: Turkey” in: Encylopedia Of Women And Islamic Cultures, V, 230–232, Leiden, 2007: Brill, s.580.
C.2.3. "Turkish Rebellions 1918-1925" In: Immanuel Ness (ed.), International Encylopedia Of Revolution and Protest, pp. 3354-3359, London, 2009: Blackwell Publ.
C.2.4. , “Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)”, The Encyclopedia of Islam, Three, Leiden: Brill 2014, pp.134-135.


C-3) Yabancı dile kitap çeviri editörlüğü
Abd al-Kadir Gilani, İstanbul, 2008.

D. ULUSAL ÇALIŞMALAR
D-1) ARAŞTIRMA MAKALESİ (HAKEMLİ).
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK ÖNCESİ
D.1.“The Role of Sufism in the Dialogue Between World Religions”, (S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa. 13 (Bahar 2002), ss.159–166.
D.2. (Hazma Küçük’le beraber) “Endülüs’ten Önemli Bir Sima: İbn Berrecan”, S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa. 14 (Güz 2002), ss.125–143.
D.3. “İsveç’te Tasavvuf: İvan/John Gustav Aguéli ve Gunnar Ekelof Örneği”, Tasavvuf. İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sa. 10 (Ocak 2003), ss.123–136.
D.4. “Günümüz Hollandası’nda İslam Araştırmaları”, Marife, yıl 2. sa 3 (Kış 2002) ss.261–267.
D.5. “Bektaşilik ve Aleviliğin Sufi ve Esoterik Boyutu: Karşılaştırmalı Kavram Analizi”, İslâmiyât, c.VI, Sa. 3 (Temmuz-Eylül 2003), ss.151–163.
D.6. “Batı’da “Sufizm” Mes’elesine Toplu Bir Bakış”, Tasavvuf. 13 (2004), ss.231–263.
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
D.7. “Hakk'ın Sırrını Faş Etmeyen Sufiler: Sultan Veled Örneği”, Tasavvuf, 18 (2007), ss. 87–102.
D.8. “Sultan Veled Ve Maârif Adlı Eseri”, Tasavvuf, 19 (2007), ss. 427–451.
D.9. “Mevlevî Hanım Halîfe ve Şeyhler”, Tasavvuf, 20 (2007), ss. 69–78.
D.10. “Türk Tarihinde Kadın Veliler: İlk Dönem Mevleviliği Örneği", İSTEM, 10 (2007, Mevlânâ Özel Sayısı), ss.65–74.
D.11. "Anne Nûr el-Ensâriyye'den Âlime-i Hicâz Fahru'n-Nisâ’ya: Muhyiddîn İbn Arabî'nin Çevresindeki Kadınlar", Tasavvuf. İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-2, 23 (2009), ss. 193-219.
D.12. (Yazarın, YL öğrencisi Yusuf R. Saraç’la birlikte), "İbn Arabî'nin Kitâbu'l-Bâ Adlı Eseri", Tasavvuf. İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-2, 23 (2009), ss. 687–699.
D.13. "Shams of Tabrīzī’s Tongue: Mawlānā Jalāl al-Dīn Rūmī", Akademiar, Akademik İslam Araştırmaları Dergisi, 1 (2016): 79-108.

D. 2. HAKEMLİ OLMAYAN DERGİLERDEKİ ÇALIŞMALAR:
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK Öncesi:
1. İslamda Kadın erkek Eşitliği (De gelijke positie van man en vrouw in de Islam)", Arayış ve İslam, Islamitische Stichting Nederland, sayı: 3, ss. 30-32
2. "Dozy’nin ‘Het Islamisme’ adlı Eseri Üzerine", Diyanet İlmi Dergi,30/4, ss. 63-90.
3. Hz. Aişe", Mehir, sayı: 2, ss. 109-115.
4. "Veliyyeddin Efendi'nin Beyannamesi", Toplumsal Tarih, sayı: 97 (2002), ss. 46-47.
5. “Mustafa kemal Atatürk ve Mevlevilik”, Bilgi Yolu, yıl 5., sa. 8 (2005), ss. 31-32.
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK sonrası:
5. “Menâkibü’l-Ârifîn’de Râbia ve Râbia Timsâli”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, No. 144 (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), 2007/4, ss. 87-93.
6. “Ailenin Sevgi ve Merhamet Kaynağı: Anne”, Konya il Müftülüğü Kültür Yayınları Kutlu Doğum Özel Sayısı (2009), ss.28-31.
7.” Allah’ın er-Rahmân Sıfatının İlk ve En Büyük Tecellisi: Hz. Peygamber”, Konya il Müftülüğü Kültür Yayınları Kutlu Doğum Özel Sayısı (2011), ss. 46-48.
8. “Din Kardeşlerine Yardım Edip Yol Gösterirken Kendi Nefislerine Zulmedenler: Başkan ve liderler”, Konya il Müftülüğü Kültür Yayınları Kutlu Doğum Özel Sayısı (2012),38-42.
9. ‘Kadının ev ve İbadet Hayatı-I’, Konya Postası Gazetesi, 0.2.09. 2010;
10. ‘Kadının ev ve İbadet Hayatı-II’, Konya Postası Gazetesi, 03.09.2010.
11. “Bir Tenkidin Tenkidi: Prof. Dr. Fuat Yöndemli’nin Eflâkî’nin Menâkıbnâmesinin Tenkidi. Hangi Mevlânâ, Hangi Mevlevilik, Hangi İslam (Ankara ts.: Özyurt Kitap) adlı Kitabının Kısa Tenkidi’, Merhaba Gazetesi (Konya), 13.01.2011.
12. Milli Mücadele’de Bektaşilerle ilgili Yeni belgeler”. “Dergâh, sa. 322. (Aralık 2016), ss. 28-30,
13. “Arabulucu Şeyhler”, Derin Tarih, Özel sayı. 7 (Osmanlı Medeniyetinin Özü Tasavvuf), ss.124-125.
14.”Gayr-ı Müslim Mevleviler”, Nihayet,sa.36 (Aralık 2017), ss. 46-49.
TERCÜME MAKALELER:
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK Öncesi:
1. N. Tapper ve R. Tapper: "Peygamberin Doğumu: Türk İslamında Ritüel ve Cinsiyet", çeviren: Türkiye Günlüğü, sayı: 40, ss. 40-57.
2. P.S. van Koningsveld: "Ortaçağın Sonlarında Batı-Avrupa'daki Müslüman Esir ve Köleler", Türkiye Günlüğü, sayı: 45, ss. 186-203.
3. “Sözlü Gelenek ve Yazım Arasında Sufizmin Yeri ”, Th. Zarcone, trc. Hülya Küçük- Sevde Düzgüner, Bilgi Yolu, yıl:6, sa. 9 (Aralık 2006), ss. 133-140.
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK sonrası:
1.Celia Genn: "Çiştiyye Diyasporasından Ulusları Aşan Sufî Hareketine ", Tasavvuf, Ankara, sa.19, 327-337.
2.Itzchak Weismann‎: "Suriye ve İsrail’de Tarikatlar: Günümüzdeki Duruma Toplu Bir Bakış", Tasavvuf, Ankara,
sayı: 17 (2006), ss. 267-281.


E-1) TAM METİNLİ ULUSAL BİLDİRİLER
(Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK ÖNCESİ
E.1. “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Terbiyevî Problemleri ve Çözüm Yolları”, İslam’da Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu (Tebliğ ve Müzakereler), I, İslamî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi:18, Yer ve Tarih yok, ss.189 –210.
E.2. "Gayr-ı İslamî Cemiyetlerde Yaşayan Ailelerin Problemleri”, İslam’da Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu, 2, İslamî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 22, İstanbul, 1996, ss.225–264.
E.3. “Bir Eş Olarak Hz. Muhammed” Kutlu Doğum Haftası Paneli, DİB, 1997, Ankara (Bir Eş Olarak Hz. Muhammed, Ankara, 1998: TDV, ss. ss.23–39).
Not: Bu üç çalışma haddizatında doğrudan Tasavvuf ABD ile ilgili değildir ama “terbiye” meselesi, dolaylı olarak tasavvufu ilgilendirir.
E.4. (Davetli Konuşmacı Olarak), “Yakın Tarihimizde Mevleviler”, Konya’da Düşünce ve Edebiyat Sempozyumu, TYB Konya Şubesi, Konya, Mayıs 2003 (Konya’da Düşünce ve Edebiyat, Konya, 2003, ss. 208–228).

DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
E.5. (Davetli Konuşmacı Olarak), “Mevlevi Kadını: Tâcını Kaybeden Kraliçe”, Mevlana ve İnsan Sempozyumu, 08-09 Haziran, İzmir. (Baskısı: Ed. Mehmet Şeker vd. (ed.) Mevlânâ ve İnsan, Ankara, 2008: TDV, içinde, ss. 97–112).
E.6. (Davetli Konuşmacı Olarak), “Kütahya Mevlevîhânesi’nin Hanım Şeyhleri” Ergun Çelebi Sempozyumu (23- 25 Ekim 2014), Kütahya (Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği, edl. Bilal Kemikli, Asiye Tığlı, Kütahya: Ticaret ve Sanayi Odası, 2015 içinde, ss. 181-201).
E.7. (Davetli Konuşmacı Olarak), “Kadın Sufilerin Tasavvuf İlmine Katkıları”, Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu, 10 Şubat 2018, Üsküdar Üniversitesi İstanbul.

F. ULUSAL KİTAPLAR
F-1) Kitap yazarlığı
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK ÖNCESİ
F.1.1. Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, İstanbul, 2003: Kitap Yayınevi (Doktora tezi, gözden geçirilmiş tercümesi).
F.1.2. Sultân Veled Ve Maârif’i. Kitâbu’l-Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme ve Şerhi (İnceleme-Metin), Konya Büyük Şehir Belediyesi, Konya, 2005.
F.1.3. Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, 1. ve 2.baskı, Konya 1997 Esra; 2004, Nükte.
.
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
F.1.4. Küpten Sızan Sırlar. İntihâ-nâme-i Sultan Veled, İstanbul, 2010: Ataç
F.1.5. Yukardıdaki yayının adı değiştirilmiş, gözden geçirilmiş ve kısmen genişletilmiş 2. baskısı: Tercüme-i İntihânâme-i Sultan Veled, Konya: Aybil,2012.
F.1.6. Tasavvufa Giriş, İstanbul, 2011: Ensar; 2. Baskı İstanbul: Ensar 2015 .
F.1.7. Arapça ve Tıp İlmindeki Tasavvuf, Konya: Aybil, 2012.
F.1.8. : Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, 3. Baskı, İstanbul, 2011: Ensar; 4. Baskı: Ensar, 2015.
F.1. 9. Uzatılmış Yol. Hz. Şems’ten Hz. Mevlânâ’ya. Hz. İbnü’l-Arabi’den Kadın Velilere, İstanbul: Nefes, 2016.
F.1.10. Tasavvuf ve Tıp. Selim Kalbin Fizyolojisi (Z.A. Yegin’le birlikte), İstanbul: Ensar, 2016.
F.1.11. Tasavvuf ve Tıp. Selim Kalbin Fizyolojisi Gözden geçirilmiş ve Görsel İlaveli 2. Baskı, İstanbul: Ensar, 2018.
F.1.11. Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş. Gözden geçirilmiş 5. Baskı, İstanbul: Ensar, 2019.


F-2) Kitap çevirisi (DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK öncesi).
Muhasibi, er-Riaye (Ş. Filiz’le birlikte), İstanbul: İnsan 1998 ve 2004.

F-3) Kitap içinde bölüm yazarlığı
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK ÖNCESİ
F.3.1. “Selçuklu’dan Günümüze Tasavvufî Açıdan Konya: Üç Okyanusun Buluştuğu Belde”, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya, 2003: KBŞB, ss.125–146.
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
F.3.2. (S. Ceyhan’la birlikte), "Rabia El-Adeviyye", DİA, c.34 (İstanbul, 2007), ss.380–2
F.3.3. "Rodinson, Maxime", DİA, c.35 (İstanbul, 2008), ss.153–155.
F.3.4. "Semâzen", DİA, c. 36 (İstanbul, 2009), s.465.
F.3.5. “Dervişin Tevazuu, Âlimin Vakarı ve Tavusun İhtişamı: Meram,” Meram Kitabı, Konya, 2007: MEBKAM, ss.81-86.
F.3.6. “Türkiye’de Kadın Veliler ve Türbeleri”, Süleyman Uludağ Kitabı, Ed. Mustafa Kara, İstanbul, 2008, ss. 270-275.
F.3.7 “The Humility of a dervish, dignity of a scholar and magnificence of a peacock: Meram” The Meram Book, Konya 2008: MEBKAM, ss. 65-70.
F.3.8. "Cumhuriyet ve Bektaşilik", Geçmişten Günümüze Alevî-Bektâşî Kültürü, Ed. A.Yaşar Ocak , Kültür ve Turizm Bakanlığı, (Doktora Tezinden derlenmiş ve geliştirilmiş) Ankara, 2009, ss.93–107.
F.3.9. “Ivan Aguéli Hakkında”, Torbjörn Safve, Ivan Aguéli. Özgürlüğün Romanı (trc. Merih Malmqvist Nilsson), İstanbul 2010, ss. 383-389.
F.3.10. (Yazarın YL öğrencisi Yusuf R. Saraç’la birlikte), "İbn Arabî'nin Kitâbu'l-Bâ Adlı Eseri", E. Cebecioğlu (ed.), Klasiklerimiz, İstanbul 2010, ss. 383-399 ("İbn Arabî'nin Kitâbu'l-Bâ Adlı Eseri", Tasavvuf. İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-2, 23 (2009), ss. 687–699’nin gözden geçirilmiş halidir.
F.3.11. “Mevlana ve Tasavvuf”, Mevlana ve İslam (ed. B. Kuşpınar), Konya 2017, ss. 77-100.


G) ATIFLAR
G-1) SCI-expanded, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslararası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen her atıf için
(DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK Öncesi ihtiyaç olmadığı için fazla aranmadı):
G.I.1. Markus Dressler, “Turkish Alevi Poetry in the twentieth century: the fusion of political and religious identities”, Journal of Comperative Poetics, January 2003.
G.I.2. Recep Boztemur “Hülya Küçük, The Roles of the Bektashis in Turkey’s National Struggle, Leiden, E.J. Brill Publishers, 2002, pp. 408, S 127, cloth”, International Journal of Turkish Studies, Univ. Of Wisconsin, vol. 9, nos.1&2, 2003, ss.338-343.
G.I.3.Dimitris Michalopoulos,” Hülya Küçük, The Roles …..”, Journal of Oriental and African Studies, vol. 12 (2003), ss. 265-274
G.I.4.Thiery Zarcone, ” Hülya Küçük, The Roles of the Bektashis in Turkey’s National Struggle, Leiden, E.J. Brill Publishers, 2002”, Journal of History of Sufism, no. 4 (2004), s.306.
G.I.5.Nathalie Clayer, ” Hülya Küçük, The Roles of the Bektashis in Turkey’s National Struggle, Leiden, E.J. Brill Publishers, 2002”, Turcica, 36 (2004), ss. 298-300.
G.I. 6. Sam Brannen, “Hülya Küçük, The Roles …..of the Bektashis in Turkey’s National Struggle, Leiden, E.J. Brill Publishers, 2002”, The Middle East Journal, Publication Date: 01-JAN-03
G.I.7.Gürcan Koçan and Ahmet Öncü, “Citizen Alevi in Turkey: Beyond Confirmation and Denial”, Journal of Historical Sociology, vol. 17, no 4 (2004), pp.464-489. s. 472 (yay.no. C.1/The Roles of the Bektashis…e atıf).

DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
G.I.8. Ali Bardakoğlu, “The Structure, mission and social function of the presidency of Religious Affairs (PRA)”, Muslim World, c. 158 (2008 April-July), 173-181 ((yay. No. C.1’ye atıf).
G.I.9. Umut Azak, Mytes and Memories of Secularism in Turkey, Leiden Üniv. Doktora Tezi, Leiden, 2007, s.58 (yay. No. C.2.a’ye atıf) , ss. 269, 272, 273, 274, 275 (yay.no. C.1/The Roles of the Bektashis…e atıflar)
G.I.10. Benoit Fliche and Elise Massicard. “ L’oncle et le député: Circuits de ressource et usages de la parenté dans un lignage sacré en Turquie”, Europian Journal of Turkish Studies, Thematic issue no. 4, 2006 (e-journal, URL: http://www.ejts.org/document627.html ss. 6, 7, 14,15 (X2), 18 (X2),19 (X2), 20 (X3),21 (X2), 31, 76 (X2),77, 78 (yay. no. F.1.1’e atıflar :toplam 19 atıf).
G.I.11. Martin Sökefeld, “Einleitung: Aleviten in Deutschland”, in: Martin Sökefeld, Aleviten in Deutschland, Biefeld, 2008, ss.7-37: 13 (Yay.no. C.1/The Roles of the Bektashis…e 2 atıf)
G.I.12 A.F. Ambrosio, “Küçük, Hülya. Sultan Veled ve Maârif’i…..”, Journal of History of Sufism, no. 5 (2007-2008), s. 21.
G.I.13. Klaus Kreiser, Atatürk. Bir Biyografi, İstanbul 2010, s.385 (Yay.no. C.1/The Roles of the Bektashis…e 1 önemli bir atıf).
G.I.14. Marc David Boer, The Dönme. Jewish Converts, Muslim Revolutionaries and Secular Turks, Stanford, California, s. 312 (Yay.no. C.1/The Roles of the Bektashis…e 1 önemli bir atıf).
G.I.15. Can Erimtan, Ottomans Looking West , London, s. 196 (Yay.no. C.1/The Roles of the Bektashis…e atıf).
G.I.16. Markus Dressler, “Hülya Küçük: The Role of the Bektashis in Turkey’s National Struggle. A Historical and Critical Study (Social, Economic and Political Studies of the
Middle East and Asia 80). Leiden 2002,” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 2006.
G.I.17. Erdal Toprakyaran, “Warum jetzt? Zur Popularität des indischen Sufis.Hazrat Inayat Khan in der Türkei”, Zeitschrift für İslamische Studien, heft. 3 (2012), ss. 5-16 (D.6’ya atıflar)
G.I.18. Murat Yümlü, “Cemil Cahit Toydemir: Askeri ve Siyasi Kariyeri üzerine Notlar”, History Studies, 3/3, 2011, s. 421 (F.1.1’e 1 atıf),
G.I.19. Semra Tunç, “Klasik Türk Şiirinde Kadın Şahsiyetler”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 15 (Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı 9, s.244 (F.3.2’ye 1 atıf).
G.I.20. Esra Özyürek, “The Light of the Alevi Fire Lit in Germany and then Spread to Turkey”, Turkish Studies , 10 (2009), ss. 233-253 (yay.no. C.1/The Roles of the Bektashis…e atıf).
G.I.21. Metin Ziya Köse, “Yeniçeri Ocağının Bektaşileşmesi Sürecinde Yeniçeri Bektaşi İlişkileri”,Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Dergisi, no.49 (2009), ss.195-207: ss.196, 201, 203’te, yay.no. F.1.1’e 3 atıf)
G.I.22. Mustafa Alkan, “ Janissaries and the Bektachi order”, Turk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, no. 50 (2009), ss.243-260 (yay.no. C.1/The Roles of the Bektashis…e atıf).
G.I.23. Mustafa Alkan, “Hacı Bektaş-ı Veli Tekkesine Nakşibendi bir Şeyhin Tayini: Merkezi bir Dayatma ve Sosyal Tepki”, Turk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, no. 57 (2011), ss.215-223: 216 (yay.no. F.1.1’e 2 atıf)
G.I.24.Dilek Kızıldağ, Soileau, Koçgiri İsyanı: Sosyo-Tarihsel bir Analiz, İstanbul:İletişim, 2017 (F.1.1.’e 2 atıf)

G.I. 25. Meanā Sharify ve diğerleri, Contemporary Sufism: Piety, Politics and Popular Culture New York: Routledge, 2018 (C.2.2. ve F.3.2.’ye 2 atıf)G-3) Diğer yurtdışı, yurtiçi dergi, kitap ve proceedings de bulunan her atıf (YL-Dr tezlerinden önemli bulunan 3 tanesi hariç, atıf taranmadı).
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK ÖNCESİ
G.3.1. Mete Tunçay, “Bektaşilik Hakkında bir Kitap: Hülya Küçük, Kurtuluş Savbaşında Bekteşiler, İstanbul, 2003: Kitap Yayınevi”, Radikal Kitap, 14.08.2003.
G.3.2. Arif Ekim, “Şeyh Şerafettin Efendi”, Nuri Taner, Yalova Araştırmaları, Yalova, 2005: Ortipa Yayyıncılık-1, ss. 77-79, 81-83, 85-87, 89 (yay. no. F.1.1’e toplam 10 atıf)
G.3.3. Birol Azar, “Benzerlik Ve Farklılıklar Ekseninde Alevî- Bektaşî İnançları Üzerine Bir Değerlendirme”, Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10:2 (2005), ss.81–87 (s. 84’te yay. No. D.5’e ve s.85’te yay. no. F.1.1’e atıf).
G.3.4. Reşat Kasaba, Dünya, İmparatorluk ve Toplum. Osmanlı Yazıları, İstanbul 2005, s.237 (F.1.1’e atıf)
G.3.5. Mustafa Kara, Metinlerle Osmanlılarda Tarikatlar , Bursa 2004 (F.1.1’e atıf)
G.3.6. İbrahim Bahadır, Alevi-Sünni Tekkelerinde Kadın Dervişler , İstanbul 2005 (ss. 44-45, 54, 88, 89: F.I.3’e atıflar)


DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
“G.3.7. Emre Kongar, Tarihimizle yüzleşmek, İstanbul, 2008: Remzi Kitabevi, 87. basım, s. 32 (D.II.4’e atıf).
G.3.8. Kadir Özköse, “Kurtuluş Savaşına Katılan Din Bilginleri ve Tekkeler”, Somuncu Baba Dergisi, no. 77 (2007), ss. 18-21, yay. no. F.1.1.a’ya 6 atıf).
G.3.9. Kadir Özköse, “Tasavvuf Kültüründe Kadının Yeri”, Somuncu Baba Dergisi, no. 81 (2007), ss.20-24 yay. no.D.14’e 4 atıf)
G.3.10. Salih Çift, “Bektaşi Geleneğinde Vahdet-i Vücud ve İbnü’l-Arabi”, Tasavvuf, no.23 (2009), ss.257-279, s.270’de yay.no.F.1.1’e atıf)
G.3.11. Mustafa Çakmaklıoğlu, “Modern Dünyada Ezelî Hikmet Geleneğinin Yeniden Canlanışı: Batı’da İbnü’l-Arabî’ye Yönelik İlginin Tarihî Seyri”, Tasavvuf, no.23 (2009), ss.425-456: ss.430, 433, 434, 437,449’da yay.no.D.3 ve D.6’ya toplam 10 atıf).
G.3.12. Yusuf Turan Günaydın, “Türkçe’de Sûfî İnayet Han Kitapları”, Kitap Postası, no. 12 (2006), ss. 12-13 (D.6’ya atıf).
G.3.13. Soner Yalçın, Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı. Efendi-2, 53.baskı, İstanbul, 2006, ss. 264-265 (F.I.1’e 2 atıf).
G.3.14. Ahmet Cahit Haksever, Modernleşme Sürecinde Mevleviler ve Jön Türkler, İstanbul, 2009, ss. 127, 151, 160, 166, 175, 176-8, 187’de F.1.1.’e 9 atıf).
G.3.15. Y.R. Saraç, İbnü’l-Arabi’nin ed-Dürretü’l-Fahira adlı Eserinin Tahlil ve Tahkiki, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, SDÜSBE, Isparta, 2010, s.14’te D.11’ e 1 atıf.
G.3.16. Veyis Değirmençay, “Sultan Veled”, DİA, c.37, s.522 (F.1.b’ye atıf))
G.3.17. Doğan Kaplan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik, Ankara, TDV Yay. ss. 37, 162(F.1.1 ve F.1.3’e 2 atıf)
G.3.18. Safi Arpaguş, Mevlevilik’te Manevi Eğitim, İstanbul, 2009, s. 21 (F.1.2’ye atıf).
G.3.19. Ayşe Hür, Öteki Tarih, İstanbul, 2011 (“Milli Mücadelede Tarikatlar” Bölümü, F.1.1.’den alınma).
G.3.20. İsmail Çolak, Milli Mücadele’de Kalemli Ordu ((F.1.1.’e 1 atıf).
G.3.21. Besim Atalay, Bektaşilik ve Edebiyatı, haz. Gürol Pehlivan, İstanbul: Ötüken, 2018, Hazırlayanın araştırması bölümü, s.31’de F.1.1’e atıf).
G.3.22. Kurul, İslam Düşünce Atlası, Konya 2018, Sultan Veled Maddesi (Sultan Veled ve Maarif’i, Sultan Veled’in İntihanamesi, adlı çalışmalarımdan mebzulca alıntılar).
G.3.23. Devin DEwees, “Telling Women stories in the 16th Century Central Asis: A Book of Guidence in Chagatay Turkic for a Royal Lady of the Bukhara Court,” Oriens, 2015, pp.154-222. (A.3.3./Female Substitutes…’e atıf)
G.3.24.Franklin Lewis, “Mawlānā Rūmī, the Early Mevlevis and the Gendered Gaze: Prolegomenon to an Analysis of Rūmī’s View of Women,”, Mawlana Rumi Review, vol. 8, issue 1, November 2018 (A.3.3./Female Substitutes…’e atıf).

G.3.24. Hamit Bozaslan, “The Ottomanism of the Non-Turkish Groups: The Arabs and the Kurds after 1908,” Die Welt des Islam, 56 (3-4), 2016. ((F.I.1’e atıf).
G.3.25. Butrus Abu Manneh, “Between Heteredox and Sunni Orthodox Islam: The Bektashi Order in the Nineteenth Century and Its Opponents,” Turkish Historical Review, November 2017, pp. 203-218 (C.1/The roles of the Bektashis...e atıf)
G.3.27. Ali Yaylacıoğlu, “Guarding Traditions and Laws—Disciplining Bodies and Souls: Tradition, science, and religion in the age of Ottoman reform”, Modern Asian Studies, Volume 52, Issue 5 ,September 2018 , pp. 1542-1603 (C.1/The roles of the Bektashis...e atıf)
G.3.28. Gunhild Graf, “ʿIlm al-kalām in Mauretanien anhand maurischer Kommentare zur Iḍāʾat ad-duǧunna fī iʿtiqād ahl as-sunna von al-Maqqarī (st. 1041/1632),” Asiatische Studien - Études Asiatiques, 72(3):751-794 · October 2018 (C.1/The roles of the Bektashis...e atıf)
G.3.29. Simon Sorgenfrei, “Hidden or Forbidden, Elected or Rejected: Sufism as ‘Islamic Esotericism’?,” Islam and Christian–Muslim Relations,Volume 29, 2018 - Issue 2, pp.145-165 (C.1/The roles of the Bektashis...e atıf).


H. SEMPOZYUM DANIŞMA/BILIM KURULU ÜYELIĞI:
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
Uluslararası Seyyid Burhaneddin M. Tirmizi Sempozyumu (2010 Kayseri).
Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu (Kastamoonu, 04-06 Mayıs 2014)
Ergun Çelebi Sempozyumu (23- 25 Ekim 2014, Kütahya).
I.Uluslararası Konya Sempozyumu (13-14 Kasım/November 2014)
Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu/Internatıonal Symposıum On Sultan Walad (15-16 Aralık/December 2011 Konya).
Osmanlı Düşüncesi; Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu (18-19 Ekim 2017, Sakarya).
Kadın ve Tasavvuf (10 Şubat 2018, İstanbul).
Uluslararası Hedef İnsana Doğru Sempozyumu (13-15 Nisan 2018, Samsun/Canik).
III.Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu (4-5 Mayıs 2018 Konya).
Uluslararası Dünden Bugüne Amasya’da Tasavvuf (4-7 Ekim 2018, Amasya)


J. I. ULUSLARARASI DERGİ HAKEMLİĞİ
The Journal of Rumi Studies (S.Ü. M.Enstitüsü) (2009-2010)
Eskişehir Osmangazi Ü. Sosyal Bilimler Dergisi (2013)
African Journal of Business Management (2010)
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi (2013)

J-II) ULUSAL DERGİ DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ
İSLAMİ ARAŞTIRMALAR ( 2006 -halen)
Şırnak Ü. İ.Fakültesi Dergisi (2014-halen)
Bozok Ü. İ. Fakültesi Dergisi (2016-17 )
Akademiar (Ankara) (2017--)

J-III. ULUSAL DERGİ HAKEMLİĞİ
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK ÖNCESİ
Marife (2003)

DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
Tasavvuf Dergisi (2006-2011)
İSTEM (2007, 2008)
Marife (2009, 2011)
İslamî Araştırmaları Dergisi (2009-2011)
S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (2009, 2010).
Süleyman Demirel Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi (2014?)
Mütefekkir (Aksaray Ü.İ.F.D.) (2016-2017).
Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi (2016).K. ÜNİVERSİTENİN İŞLEYİŞİNE KATKILAR
K.1) Kurul üyelikleri
S.Ü. Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi, Genel Kurul Üyeliği (Kasım 2005- Kasım 2009).

Doğum Yeri Oltu
Doğum Tarihi 1961
Lisans Yaptığı Üniversite Atatürk Üniversitesi
Lisans Tezi Hz. Peygamber'in İnsan Telakkisi
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Leiden University
Yüksek Lisans Tezi Türkiye'de Dozy ve "Het Islamisme"
Doktora Yaptığı Üniversite Leiden University
Doktora Tezi The Role of the Bektāshīs in Turkey's National Struggle
Adres Konya N.E. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 42099 KONYA
Telefon 3238250
Oda No 202
Dahili 8062
E-posta hkucuk@erbakan.edu.tr
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr