"İlim, külli'yi, Tarih, cüzi'yi, San'at da mümkün'ü bildirir."
Aristoteles
Kişi Detayları
Adı Doç. Dr. Murat AK
Görevi Müdür Yardımcısı
Bölüm İslam Tarihi ve Sanatları
Ana Bilim Dalı Türk-İslam Edebiyatı
Özgeçmiş 08.12.1980 tarihinde Konya'da doğdu. 1999 Yılında Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden, 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında Ankara Üniversitesi'nde DKAB Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladı. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne, Türk İslam Edebiyatı araştırma görevlisi olarak atandı. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını, 2014 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doktorasını tamamladı. 03.05.2019 tarihinde Doçent ünvanını aldı.Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Türk İslam Edebiyatı öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Murat Ak, Esra hanımla evlidir. Ayşe Şifa, Gülnihal ve Ahmet Tarık'ın babasıdır.
Doğum Yeri Konya
Doğum Tarihi 1980
Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Lisans Tarihi 30.06.2003
Lisans Tezi Kimlik ve Kişilik Bağlamında İsmet Özel
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans Tezi Türk İslam Edebiyatında Aşere-i Mübeşşere
Doktora Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Adres Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kat 2 No 218, 42090 Meram Konya
Telefon 332-3238250
Oda No 218
Dahili 8078
Cep Telefonu 05556238615
E-posta muratak57@hotmail.com
Telif Kitapları
Klasik Türk Şiirinde Aşere-i Mübeşşere
Osmanlı'nın Son Döneminde Manzum Bir Nasihatnâme: Maksûd-ı Nasîhat
ŞAİR ve PEYGAMBER Nat Geleneğinde Hz. Peygamber İmgesi
Hakemli Makaleleri
Ahmed Sâfî Bey'in Kasîde-i Hamriyye Tercümesi / A Translation of the Qasîda-ı Khamrıyya by Ahmed Saafi Begh
Bir Osmanlı Münevveri Fâik Ömer Efendi ve Divan-ı Nu'ut'ı
Çarh-nâme'de Yer Alan Âyet ve Hadisler
Dilde Birlikte Yaşama Tecrübesi Olarak Osmanlı Türkçesi
Divan Şiirinde Taşra Kullanımları ve Divan Şairinin Taşrası
Doğu-Batı İkileminde Bir Osmanlı Entelektüeli Ahmet Mithat Efendi'nin Batı'yı Tanıma Çabasına Bir Bakış
Edebiyatımızın Klasik Döneminde Aksaray Şairleri ve Aksaray'da Şiir Ortamı
Manzum Bir Ahlak Metni: Hüsn-i Eser
Mehmet Âkif ve Necip Fâzıl Şiiri Merkezinde Edebiyat ve Düşüncede Nehir Metaforu
Şeyhzade Ahmed Ziya Efendi'nin Şiirleri
Hakemsiz Makaleleri
'Öteki' ve 'Ben' Bağlamında Şair ve Müslüman İsmet Özel
Ademin Uçması Yola Düşmesine Benzer
Allah Hû Gönlümü Yu
Bozkırlı Merhametli Muzdarip
Fuzûlî Fermâyed: Hüsnün Oldukça Füzûn
İki Maktûl Sûfî Şâirin Hikayesidir
İki Temsil Bir Serpuş: Osmanlılık'ta Fes
İsm-i Pâkin Pâk Olur Zikreyleyen -Osmanlı Şiir Geleneğinde Besmele ve Amin Alayı-
İstiklal Marşı Şairinin Sessizliğidir
Nâbî Fermâyed: Usûl İle Yürür Hanendeler
Rûhî Fermâyed: Hâk Ol Ki Olasın Âlî
Seyr ü Sülûk-i Rûhânî Güzeli Leylâ
Tablodaki Yazının Peşinde - Şifâu'l-Kulûb Likâu'l-Mahbûb -
Yeryüzünde Cümle Çiçek Mustafa'nın Teridir
Yunus'un Hz. Peygamber'i Övdüğüdür
Yunus'un Kâbesi Ya da Hikemî Geleneğin Şiirle İnşası
Çevirileri
Güleceğiz... Çok Güleceğiz... "Senadhak Senadhak Kesîran", Zekeriya Tamir
Hz. Ebû Bekir Döneminde Elde Edilen Başarılar - Elias Sahoufany Çev: Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel - Arş. Gör. Murat Ak
Sûretler Kalesi: Mevlânâ ve Gâlib, Victoria Rowe Holbrook, çev: Murat Ak
Üzgünüm Ama Medeniyetin Temeli İkiyüzlülüktür, Slavoj Žizek
Eleştirileri
Hicaz Seyahatnâmesi, Süleyman Şefik Söylemezoğlu Yay. Haz: Prof. Dr. Ahmet Çaycı - Prof. Dr. Bayram Ürekli
Mevlid: İslam Dünyasında İbadetler ve Dindarlık, Marion Holmes Katz, Açılım Kitap, İstanbul 2014
Tezleri
Na'tlerin Tasavvufi Temelleri ve Na't Mecmuaları (Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye Bölümü 1210, 1211: Tenkidli Metin)
Türk İslam Edebiyatında Aşere-i Mübeşşere
Bildirileri
Arabîyi Cevher Farisîyi Şeker Türkîyi Hüner Bilmek
Mazi, Hal ve İstikbal Sürekliliğinde Mehmet Âkif Ersoy’u Torunu İçin Yazdığı Şiirden Anlamak
Şair Kelamının Hz. Peygamber'in Zikriyle Değer Kazanması İSLAM ve SANAT SEMPOZYUMU İSAV AKÜ ANTALYA 07-09.11.214
Kütüphanesindeki Eserler
0smanlıca-Türkçe Okul Sözlüğü
16.YY A KADAR ANADOLU SAHASI MESNEVİLERİNDE EDEBİ TASVİRLER
2000 Yılında Türk Şiiri Antolojisi
Aczimin Giryesi -beyitler ve dörtlükler-
Ahmet Suzi Divanı
Ahmet Suzi ve dönemi
Aisopos Masallar -Bütün Ezop Masalları-
Alıştırmalı diksiyon sanatı
Ali Nihad Tarlan'ın Makalelerinden Seçmeler
Anlam ve Yorum Dini metinlerin anlaşılması ve yorumlanması
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü
Ansiklopedik Hat ve Tezhip Sanatları Deyimleri Terimleri Sözlüğü
Aşık Veysel
Basılı Divanlar Kataloğu
Beyitlerin Gölgesinde
Bir Müfessir Olarak Muhammed Olarak Muhammed B Cerir ET-Taberi Sempozyumu
Bir Uygarlık SiYASETİ
Bursa'dan Konya'ya seyahat
Büyük Sözlük Farsça Türkçe
cemali ailesi
Currents in poetry
Çeşm-i Afet ve Divanı
Çocuk edebiyatı
Dede korkut
DİN ve HUKUK
Dini tasavvufi Türk edebiyatı
Dinle küçük Adam
Divan edebiyatı
Divan şiiri ve şairleri üzerine incelemeler
divan şiirinde tasavvuf
Divan şiirinden seçmeler
Divan şiirlerinde na't
Divan-i Hulusi-i Darendevi
Divanü Lügati't-Türk
Dünya, Batı ve islam
Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler
Elmalı'da ilmi ve irfani eğitim geleneğimiz
Eski edebiyatın içinde eski Türk edebiyatı araştırmaları
Eski Türk edebiyatı metinleri
Eski Türk edebiyatı nazım şekilleri ve aruz
Eski Türk edebiyatı tarihi
Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü
Eski Türk Edebiyatında mensur hikayeler
Evrenin yatışmaz yapısı
Farsça-Türkçe Lugat
felsefe sözlüğü
Fuzuli Divanı
Fuzuli ne demek istedi
Fuzuli'nin Poetikası
Gazzali
Geçmişten günümüze Konya
Gül Kitabı Gül Kültürü Üzerine İncelemeler
Hadi Divanı
Hakikat ve hurafe
Hayalet bilimi ve hayali kimlikler
HURUFİLİK METİNLERİ KATOLOĞU
Hüseyin su Kitabı
Hüsnü Hat
İbn'i Arabi düşüncesine giriş şeyh-i ekber
İbn'i Arabi'nin Fususu'nda anahtar kavramlar
İbnü`l Arabi metafiziği
İslam da müsamaha faysalü't- tefrika beyne'l-islam ve'z-zendaka
islam Düşüncesinde İman Kavramı
İslam estetiği
islam medeniyetinde Bagdat uluslararası sempozyum
İslam metafiziğinde tanrı ve insan
İslam tasavvufunun meseleleri
İslamda İlk İktitar Mücadelesi
islami Türk Edebiyatı
İSTEM İSLAM SANAT TARİH EDEBİYAT VE MUSİKİSİ DERGİSİ
İstikakçının köşesi
işkenceci
İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rumi
Kanar Farsça-Türkçe Sözlük
Kendini bulmak
Keşf-i kadim İmam Gazali'ye dair
Kırılgan Mutlak
Kıssas-ı Enbiya Peygamber Kıssaları
Kitap
Kuloğlu Şeyh İlyas Etvar'ı Seb'a nefsin yedi mertebesi
Kuranda kavramlar
Kültür ve Zihniyet
La Fontaine'in Masalları
MAARİFE Bilimsel BİRİKİM
MAHALLE MEKTEBİ HAYAT EDEBİYAT DERGİSİ
Marifet ve hikmet
Mavi kuş
Mektubat-ı Hulusi-i Darendevi
Mesnevi
Mevlid Hikayeleri
Mevlid-name
Mim ha mim dal (siret-i nebi)
Modernliğin gölgesinde divan şiiri
MUFİDUL MUHTASAR
Muhibbi Divanı Kendi hattıyla Kanuni Sultan Süleyman
Mühürlenmiş Zaman
Müstesna şair Mehmet Akif
Nabi divanında sosyal hayata hikmetli bakış
Necati Beg Divanı
Oksidentalizm iki doğu iki batı
On Writing Well
Osmanlı edebiyat - tarih- kültür makaleleri
osmanlı müellifleri
Osmanlı Şiirinin Sultanları
Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü
osmanlı tasavvuf düşüncesi makasıd-ı aliyye fi şerhi't-taiyye
Osmanlı Türkçesinde Benzer Yazılışlı Kelimeler Sözlüğü
Osmanlı'dan Cumhurıyete sufi geleneğin taşıyıcıları
Osmanlı'nın dili
Osmanlıca İmla Lügati
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat
Osmanlının kandili eşrefoğlu rumi
Ömer Seyfettin'den hikayeler
Ötelerden 33 kişi
Resimli Türk edebiyat tarihi
Rumi ve askın terapi
Sadreddin konevi de bilgi ve varlık
Sevgi Yolu
Sevgiliye şiirler
Sırrı MANEVİ
Somuncu Baba ve Nesebi Alisi
Sosyal ve Dini Konulu RUBAİLER
SOSYOLOJİ DİVANI
SOSYOLOJİ DİVANI SOSYOLOJİ DİVANI
Sözlerin Soyağacı Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü
Stemmatik tenkitli metin nesrinde soy-ağacı yaklaşımı
ŞAİR ve PEYGAMBER Na't Geleneğinde Hz. Peygamber İmgesi
Şeyh Galib Divanı
Şeyh Hanid-i Veli Munberindeb Hutbeler
Şiir İncelemeleri
Şiir ve naatlarla rahmet peygamberi hz. Muhammmed
Şiirimizin Beyitler ve Mısralar Sözlüğü
Tahir-ül Mevlevi Edebiyat Lügatı
Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Tarihi Odalar
TASAVVUF ilmi Akademik Araştırma Dergisi
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü
Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü
Tasavvuf ve İrfan Terimleri Sözlüğü
Tasavvufa giriş
Tasavvufi şiir şerhleri
Taşra Halleri Divan Şiirinde Taşra Halleri
Taşra Halleri Divan Şiirinde Taşra Halleri
Taşra Halleri, "Divan Şiirinde Taşra Halleri"
tefsirde Semantik Metot
Terkib-i bend terci-i bend
The Elements of Style
Trendeki Derviş
Tuhfe-i Şahidi Şerhleri
Tuketim köleliği
Türk Dili Türk şiiri özel sayısı 1 Eski Türk şiiiri
Türk Dili Türk şiiri özel sayısı 2
Türk edebiyatında naatler
Türk edebiyatında tevhidler
Türk İslam edebiyatı
Türk Kimliği Kültür Tarihini Kaynakları
Türk Şiiri özel sayısı 4 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ
Türk şiirinde hz. peygamber
Türk tasavvuf şiiri antolojisi
Türkçe Sözlük
Uluslararası üsküdar sempozyumu
vezir-i Azam Piri Mehmed Paşa
Yaralı yazılar
Yunus Emre Şerhleri
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Aşkan Mh. Yeni Meram Cd. No: 136 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr